Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Pinior
Miejsce urodzenia: Rybnik
Data urodzenia: 09-03-1955
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:

W dn. 13.02.2009 r. prokurator IPN zarządził sprawę o sygn. Ppl/Wr-215/08 dot. Józefa Piniora pozostawić bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności złożonego oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem 2 Ds.57/81 zarejestrowanym w dn. 21.12.1981 (RSD-20/81), wszczętym w trybie doraźnym w dn. 05.01.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO Wrocław na grupę osób, w tym Józefa Piniora, w sprawie "nieodstąpienia od działalności związkowej w NSZZ »Solidarność« oraz organizowania i kierowania strajkami w czasie obowiązywania stanu wojennego. Za "ukrywającym się" Józefem Piniorem wysłano w dn. 05.01.1982 list gończy. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dn. 20.01.1982 śledztwo zawieszono. W aktach zachowały się również materiały ze śledztwa 2 Ds.38/82 (RSD-66/82). IPN Wr 33/184 (III Dsn. 37/81/Wr.VI)
Akta sądowe W aktach zachowały się materiały m.in. śledztwa 2 Ds.57/81, 2 Ds.38/82 i w tej części dot. Józefa Piniora. Sprawa 2 Ds.57/81, którą podjęto w dn. 13.07.1989 i umorzono w dn. 31.07.1989 dot. innej osoby (do repertorium wpisana pod nowym numerem). IPN Wr 20/104a (II Ko 268/89)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa 2 Ds.1/82 w sprawie podejrzenia "o przywłaszczenie w grudniu 1981 r. we Wrocławiu kwoty 80.000.000 na szkodę Zarządu Regionalnego NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk". W dn. 27.09.1982 zapadło postanowienie o przedstawieniu zarzutów Józefowi Piniorowi, iż "w dn. 3.12.1981 r. jako rzecznik finansowy ZR NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk we Wrocławiu wraz z innymi członkami zarządu tego związku, pobrał z konta bankowego tegoż związku kwotę 80 mln zł i pieniędzy tych nie wprowadził do kasy związku". W dn. 30.09.1983 śledztwo względem Józefa Piniora zawieszono z powodu ukrywania się w/w (poszukiwany listem gończym do sprawy 2 Ds.57/81). Postępowanie zakończono meldunkiem z dn. 13.10.1982. Zawieszone śledztwo podjęto w dn. 16.05.1983 w związku z zatrzymaniem w dn. 23.04.1983 Józefa Piniora (RSD-23/83, 2 Ds.33/83). IPN Wr 039/11285 (III-24505)
Akta prokuratorskie Akta dot. nadzoru nad sprawą 2 Ds.1/82. IPN Wr 33/188 (III Dsn.1/82/Wr.VI)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany do nr 43803 dn. 26.01.1982 jako figurant SOR krypt. "Liliput". Sprawa dot. działaczy podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". IPN Wr 024/8930 (II-103592)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa 2 Ds.38/82 prowadzonego w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KWMO Wrocław na grupę osób, w tym Józefa Piniora, w sprawie "o niezaniechanie działalności związkowej poprzez nawoływanie w wydanych ulotkach w imieniu tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ »Solidarność« do demonstracji ulicznych". Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dn. 10.09.1982 śledztwo zawieszono z uwagi na ukrywanie się Józefa Piniora (i innych osób), a następnie połączono je ze sprawą 2 Ds.57/81 (pod tym numerem prowadzono dalej). IPN Wr 039/11401 (III-24659)
Akta prokuratorskie Postanowieniem z dn. 25.04.1983 podjęto zawieszone śledztwo "o niezaniechanie działalności związkowej" przeciwko Józefowi Piniorowi (dalej prowadzone w trybie postępowania zwykłego) i wyłączono je z postępowania 2 Ds.57/81 do odrębnego prowadzenia przez Wydz. Śledczy KWMO Wrocław jako 2 Ds.26/83 (RSD-16/83). Postanowieniem z dn. 19.09.1983 wyłączono z powyższej sprawy materiały dot. Józefa Piniora i połączono ze śledztwem 2 Ds.33/83 (RSD-23/83). Szczątkowe materiały dot. sprawy 2 Ds.26/83 zachowały się w aktach IPN Wr 23/368, t. 2 i IPN Wr 039/11401 (III-24659). Materiałów 2 Ds.26/83 brak.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2 Ds.26/83. IPN Wr 33/244 (III Dsn.14/83/Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Akta dot. Józefa Piniora tymczasowo aresztowanego za prowadzenie działalności w zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność". Ww. został zatrzymany w dn. 23.04.1983, przebywał w Zakładzie Karnym w Brzegu od 30.04.1983, w Areszcie Śledczym we Wrocławiu od 04.05.1983, w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów od 24.05.1983, ponownie w Areszcie Śledczym we Wrocławiu od 25.07.1983 i w Zakładzie Karnym w Strzelinie od 02.07.1983. IPN Wr 149/291 (308/VII/84)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru na sprawą 2 Ds.33/83 (RSD-23/83) dot. kontynuowania w okresie od 13.12.1981 do 23.04.1983 przez Józefa Piniora działalności w zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność". W materiałach znajduje się akt oskarżenia przeciwko ww. z dn. 19.12.1983: "organizował i kierował strajkami oraz akcjami protestacyjnymi(...), kierował działalnością konspiracyjnych struktur zawieszonego, a następnie rozwiązanego Związku, zajmujących się sporządzaniem i kolportowaniem nielegalnych pism, ulotek i wydawnictw (...), bezprawnie wydatkował kwotę 80 mln zł, przeznaczając ją na finansowanie nielegalnej działalności Regionalnego Komitetu Strajkowego oraz podległych mu struktur (...), kierował działalnością konspiracyjną, zmierzającą do wywołania niepokoju społecznego i rozruchów". IPN Wr 33/248 (III Dsn. 18/83/Wr.VI)
Akta sądowe W dn. 19.12.1983 Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście przesłała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna akt oskarżenia przeciwko Józefowi Piniorowi (2 Ds.33/83, sygn. akt sądowych II K 1100/83). Postanowieniem z dn. 06.03.1984 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu przyjął do rozpoznania sprawę przeciwko Józefowi Piniorowi ze względu na jej "szczególną wagę i zawiłość" (III K 17/84). W dn. 24.05.1984 Józef Pinior został skazany za kontynuowanie w okresie 13.12.1981-23.04.1983 działalności w zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność" na 4 lata pozbawienia wolności (na mocy amnestii karę zmniejszono o połowę z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od 23.04.1983 do 24.05.1984) oraz koszty postępowania. W dn. 25.07.1984 Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu postępowanie karne w stosunku do Józefa Piniora zostało umorzone na mocy ustawy z dn. 21.07.1984 o amnestii. IPN Wr 23/368 (III K 17/84)
Akta śledcze Akta dot. śledztwa 2 Ds.70/84 (RSD-56/84) w sprawie "podejmowania działań na terenie Wrocławia zmierzających do wywołania niepokoju publicznego". Józef Pinior przechodzi w aktach m.in. jako autor artykułów, oświadczeń w podziemnych wydawnictwach. Powyższą sprawę połączono w dn. 28.03.1985 ze śledztwem 2 Ds.1/85 (RSD-3/85) dot. "wydawania i rozpowszechniania nielegalnej prasy podziemnych struktur »Solidarności«". Sprawę umorzono dn. 24.09.1985 z powodu "niewykrycia sprawców". IPN Wr 039/11541 (III-24864)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna z dn. 31.08.1984. Józef Pinior został skazany na 2 miesiące aresztu zasadniczego za to, iż w dn. 31.08.1984 we Wrocławiu na terenie zajezdni MPK, wspólnie z Władysławem Frasyniukiem, "zakłócili spokój i porządek publiczny" wywołując zbiegowisko i powodując "poważne naruszenie dyscypliny pracy i prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także stworzył możliwość wywołania szerszego niepokoju publicznego" (J. Pinior "wygłaszał przemówienie"). IPN Wr 28/233 (124/84)
Akta prokuratorskie Materiały podręczne różne dot. śledztw 2 Ds.70/84 oraz 2 Ds.1/85. IPN Wr 33/721 (2 Ds.1/85)
Akta sądowe W dn. 31.08.1985 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna (nr rej. 2090/85) wymierzyło Józefowi Piniorowi karę 3 miesięcy aresztu, przepadek wieńca z szarfą, podanie orzeczenia do lokalnej prasy oraz koszty postępowania za to, iż w dn. 31.08.1985 złożył przy ul. Grabiszyńskiej ("w miejscu do tego nie przeznaczonym") wieniec z szarfą o treści "W V rocznicę NSZZ »Solidarność«" oraz zakłócił porządek publiczny "prowokacyjnie" podnosząc palce tworzące literkę "V". Wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna z dn. 15.10.1985 ww. został uniewinniony od stawianych mu zarzutów. IPN Wr 18/63 (II Kws 811/85)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego W dn. 31.08.1985 Józef Pinior został zatrzymany i osadzony w areszcie do sprawy prowadzonej przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna (nr rej. 2090/85). Na podstawie Orzeczenia Kolegium od dn. 02.09.1985 przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Zwolniony na mocy Wyroku Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna (II Kws 811/85) z dn. 15.10.1985. IPN Wr 50/210 (2337/85).
Akta administracyjne Akta dot. działań WUSW Zielona Góra w związku z zabezpieczeniem wizyty papieża w 1987 r. Józef Pinior figuruje w treści "Notatki z telekonferencji prowadzonej dnia 10.06.1987 r. przez gen. Pudysza - jako członek NSZZ »Solidarność« obecny w Gdańsku w trakcie wizyty papieża Jana Pawła II". IPN Po 060/157 (201/7), t. 7
Akta prokuratorskie W aktach znajdują się Wnioski WUSW we Wrocławiu z dn. 31.08.1987 (RSoW-87/87) oraz 16 i 30.11.1987 (RSoW-116/87 i RSoW-139/87) do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście o zatwierdzenie przeszukania mieszkania Józefa Piniora. Wnioski WUSW we Wrocławiu z dnia 2.09.1987 (2 Ko 39/87), 28.10.1987 (2 Ko 48/87) i 14.11.1987 (2 Ko 59/87) do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław Psie-Pole i Wrocław-Stare Miasto w związku z udziałem w nielegalnych demonstracjach prosolidarnościowych oraz rozpowszechnianiem ulotek bez wymaganego zezwolenia. IPN Wr 33/792 (2 Ko./1-70).
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ukarało Józefa Piniora w dn. 02.09.1987 (tryb przyspieszony) karą grzywny i przepadkiem transparentów, za to, że "w dn. 31.08.1987 r. o godz. 14.20 na ul. Warskiego przed ZZSD »Polar« we Wrocławiu wspólnie z (...) podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego, biorąc udział w nielegalnym zgromadzeniu, wznosząc okrzyki i wystawiając transparenty o treści prosolidarnościowej". Wniosek o ukaranie skierowany w dn. 02.09.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Psie Pole znajduje się w aktach IPN Wr 33/792. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ukarało Józefa Piniora w dn. 26.11.1987 karą grzywny, za to, że "w dn. 09.10.1987 r. o godz. 15.55 we Wrocławiu na ul. Świerczewskiego podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez udział w nielegalnej demonstracji" i wystawianie transparentów o treściach prosolidarnościowych. Wniosek o ukaranie skierowany w dn. 28.10.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto znajduje się w aktach IPN Wr 33/792. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ukarało Józefa Piniora w dn. 14.01.1988 karą grzywny, za to, że "w dn. 13.11.1987 r. o godz. 14.20 we Wrocławiu ZZSGD »Predom-Polar« na ul. Warskiego rozpowszechniał bez wymaganego zezwolenia ulotki »U nas« i »WiP«, a także podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez wystawienie na widok publiczny transparentu o treści »Żądamy rejestracji NSZZ Solidarność-Polar«". Wniosek o ukaranie skierowany w dn. 14.11.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Psie Pole znajduje się w aktach IPN Wr 33/792. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Józef Pinior był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Elipsa", założonej na grupę osób w celu "dokumentowania działalności członków PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej], ich negatywnych inicjatyw politycznych pod kątem procesowego wykorzystania w przyszłości oraz podejmowanie przedsięwzięć operacyjnych uniemożliwiających prowadzenie działalności". IPN Wr 024/8872 (II-103526)
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ukarało Józefa Piniora w dn. 17.02.1988 karą grzywny, za to, że "w dn. 28.11.1987 r. o godz. 19.00 przy ul. Jastrzębiej "wziął udział w nielegalnym zgromadzeniu, którego uczestnicy usiłowali założyć Oddz. Wrocł. tzw. PPS". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ukarało Józefa Piniora w dn. 28.07.1988 karą grzywny, za to, że "w dn. 01.02.1988 r. ok. godz. 14.00 w Warszawie przy ul. Chopina w bezpośredniej bliskości Ambasady Rumunii wraz z innymi osobami wystawił na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparent o treści »Popieramy robotników z Braszov«". W dn. 29.05.1989 odstąpiono od wykonania orzeczonej kary. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ukarało Józefa Piniora w dn. 30.04.1988 (tryb przyspieszony) karą grzywny, za to, że "w dn. 28.04.1988 r. o godz. 14.30 przed »Dolmelem« brał udział w zgromadzeniu nawołując do popierania strajku w Nowej Hucie oraz rozrzucono ulotki i wystawiono transparent". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. śledztwa Ds.954/88 wszczętego w dn. 05.05.1988 w sprawie "czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych" (członków ORMO i wartownika straży przemysłowej zakładu "Dolmel" we Wrocławiu) oraz znieważenia ich przez grupę osób, które na terenie w/w zakładu rozpowszechniały ulotki i nawoływały do akcji strajkowej. IPN Wr 039/11556 (III-24879), IPN Wr 0120/152 (24879/3, jacket)
Akta prokuratorskie Akta dot. nadzoru nad śledztwem Ds.954/88. IPN Wr 33/403 (III Dsn.52/88/Wr.IV/N)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Józef Pinior został zatrzymany w dn. 06.05.1988 w związku ze sprawą Ds.954/88. Od dn. 12.05.1988 przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna z dn. 24.06.1988 areszt tymczasowy uchylono (poręczenie osobiste adwokata) i zastosowano wobec Józefa Piniora dozór milicyjny w postaci obowiązku zgłaszania się w każdy wtorek i piątek w siedzibie Dzielnicowego Urzędu Spraw Wewnętrznych Wrocław-Śródmieście. IPN Wr 28/234 (63/88)
Akta śledztwa Akta nadzoru nad śledztwem Ds.954/88 (RSD-2/88) prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław. IPN 0678/53 (7782/III/1-2)
Akta sądowe Akta dot. śledztwa Ds 954/88. W dn. 31.05.1988 wyłączono ze sprawy materiały dot. "pism i wydawnictw zmierzających w swej treści do wywołania niepokojów społecznych", celem "przeprowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie". Wyrokiem z dn. 03.10.1988 Józef Pinior został skazany za to, że "05.05.1988 r. we Wrocławiu, na terenie DZWME »Dolmel«, w czasie zatrzymywania go przez pełniących obowiązki służbowe członków ORMO (...) szarpał się, wyrywał i kopał nogami" czym spowodował urazy ciała u zatrzymujących go osób oraz znieważył je używając słów "uznanych powszechnie za obelżywe", na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 3 lata) i karę grzywny, ponadto orzeczono dwie nawiązki na rzecz PCK Oddział we Wrocławiu oraz Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego we Wrocławiu, podanie wyroku do publicznej wiadomości i zasądzono koszty postępowania. Sąd Wojewódzkiego we Wrocławiu Wyrokiem (rewizja IV K 8/89) z dn. 27.01.1989 "utrzymał w mocy zaskarżony wyrok". IPN Wr 18/78 (II K 525/88)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Józef Pinior na mocy Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu (II K 525/88) z dn. 23.08.1988 wydanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna został osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, ponieważ "bez podania przyczyny, pomimo prawidłowego wezwania nie stawił się na rozprawę w dn. 23.08.1988, a nadto uchyla się od dozoru MO, nie stawił się ani razu w DUSW Śródmieście, gdzie wykonywany jest dozór, co stwarza uzasadnione przypuszczenie, że ukrywa się, czym utrudnia postępowanie karne". Postanowieniem z dn. 03.10.1988 areszt tymczasowy uchylono "z uwagi na treść wyroku". IPN Wr 28/235 (100/88)
Materiały operacyjne Nazwisko Józefa Piniora pojawia się w materiałach archiwalnych wytworzonych w Departamencie III MSW (informacje i załączniki do informacji dziennych) – w załączniku do informacji dziennej z 03.01.1989 r. dotyczącym protestu głodowego działaczy opozycyjnych w sprawie uwolnienia Jana Tomasiewicza. IPN BU 0296/231 t. 7, k. 12-14.
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ukarało Józefa Piniora w dn. 27.04.1989 karą grzywny, za to, że "w dn. 25.01.1989 r. ok. godz. 15.40 w Warszawie na ul. Koszykowej, przed Ambasadą Czechosłowacji, podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, w ten sposób, iż wznosił głośne okrzyki o treści »niech żyje PPS«, »precz z komunistyczną dyktaturą PZPR«". W dn. 01.12.1989 odstąpiono od wykonania orzeczonej kary. IPN BU 01326/1099 (3421/3, mkf)
Materiały ewidencyjne Na karcie EKB-1/84 z kartoteki Biura "B" MSW odnotowano fakt kontaktowania się Józefa Piniora z obywatelem Austrii. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie od 19.02.1988 do 19.02.1989 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław ze względu na "postępowanie w sprawach karnych". Zastrzeżenie rejestrowane do nr Wr 112/Z/88 przedłużono do dn. 19.02.1990, (odwołano w dn. 09.06.1989). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.