Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Magdalena Anna
Nazwisko: Czachor
Nazwisko rodowe: Kowalska
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 16-06-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Urszula
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze w sprawie m.in. Magdaleny Czachor objętej postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk i Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w zw. z tym, że "redagowała i rozpowszechniała fałszywe wiadomości. Brała udział w strajku i akcji protestacyjnej" tj. popełniła przestępstwo z art. 48 ust. 1, 2, 3 i art. 46 ust. 1, 2 dekretu z 13.12.1981. Materiałów archiwalnych o sygn. 8084/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie w sprawie śledztwa wszczętego 22.12.1981 i prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk oraz Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni. Postępowanie prowadzono w trybie doraźnym w związku z tym, że "w okresie od dnia 13 grudnia 1981 roku na terenie Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej grupa osób cywilnych, mimo wprowadzenia w PRL stanu wojennego (…) kontynuowała działalność związkową w NSZZ >Solidarność<". W związku z powyższym Magdalena Czachor jako podejrzana o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym, tj. o to, że "działając wspólnie z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzała dokumenty o treści antypaństwowej oraz brała udział w organizowaniu akcji protestacyjnej w związku ze stanem wojennym" została tymczasowo aresztowana 23.12.1981 i umieszczona w AŚ w Gdańsku. 14.01.1982 PMW w Gdyni postanowiła wyłączyć materiały śledcze dot. w/w do odrębnego prowadzenia pod nr Pm. Śl.II 19/82. IPN Gd 267/6842.
Akta zawierają postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie z 06.01.1982 o nieuwzględnieniu zażalenia na tryb doraźny postępowania prowadzonego przeciwko Magdalenie Czachor przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (do nr rej. Pm. Śl. II 25/81) w związku z podejrzeniem w/w o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 1,2 i 3 oraz art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. IPN BU 551/34.
W dn. 25.01.1982 Magdalena Czachor została objęta postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk (do nr RSD 9/82, nr prok. Pm. Śl. II 19/82) w sprawie redagowania ulotek na terenie Gdańska. 30.03.1982 postępowanie wobec w/w umorzono wobec niepopełnienia przestępstwa. Materiały archiwalne złożono do archiwum pod sygn. 8087/III, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiały o sygn. 8087/III zniszczono za protokłem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie w sprawie przeciwko Magdalenie Czachor wyłączone z postępowania Pm. Śl. II 25/81 i przekazane do odrębnego prowadzenia 14.01.1982 Wydz. Śledczemu KWMO Gdańsk i Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni do nr Pm. Śl. II 19/82. W/w 22.12.1981 została oskarżona o działalność związkową w NSZZ "Solidarność", organizowanie strajku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, rozpowszechnianie ulotek, plakatów, dokumentów o treści antypaństwowej. Tymczasowo aresztowana i osadzona w AŚ w Gdańsku. 17.03.1982 PMW w Gdyni umorzyła śledztwo wobec w/w i zwolniła z AŚ w Gdańsku. IPN Gd 267/7441 (3771/165/85).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego. Magdalena Czachor na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni 22.12.1981 aresztowana i doprowadzona 23.12.1981 do Aresztu Śledczego w Gdańsku w związku z przechowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów o treści antypaństwowej, organizowaniem i udziałem w akcji protestacyjnej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 17.03.1982 decyzją Prokuratury MW w Gdyni areszt uchylono. IPN Gd 161/193 (38/227, 152/81).
Akta prokuratorskie w sprawie innej osoby oskarżonej o działalność w ramach NSZZ "Solidarność" i rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych. Magdalena Czachor przechodzi w aktach jako utrzymująca kontakty z podejrzaną, jako przebywająca w jej mieszkaniu, w którym 20.12.1981 KWMO Gdańsk przeprowadzało przeszukanie w związku z przechowywaniem materiałów zawierających treści antypaństwowe oraz jako świadek podlegający wezwaniu na rozprawę przeciwko podejrzanej. IPN Gd 267/7440 (3771/85/164).
Akta nadzoru postępowań prowadzonych przez Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku dotyczące działalności opozycji w latach 1981-1982. Magdalena Czachor objęta była śledztwem (nr RSD 9/82) jako podejrzana „o przechowywanie i przenoszenie ulotek i komunikatów wrogiej treści”. Postępowanie przygotowawcze wobec w/w umorzono na mocy decyzji Prokuratora Marynarki Wojennej. IPN BU 01255/1048 (8043/III).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" nr 42220 założona w dniu 19.01.1982 i prowadzona przez Wydz. III-A/V/Inspektorat 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w oparciu o decyzję I Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych nr 0026 z dn. 23.12.1981 w zakresie koordynacji realizacji zadań i działań operacyjnych w stosunku do ZZ "Solidarność" w woj. gdańskim. Materiały dot. założeń taktyki działania w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych i zawierają m.in. wykazy członków NSZZ "Solidarność", wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania, doniesienia agenturalne, analizy pracy operacyjnej, itp. 04.05.1985 sprawę zakończono i złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w/m. Magdalena Czachor (jako Kowalska) figuruje z imienia i nazwiska w "Wykazie spraw karnych Grupy Śledczej KWMO Gdańsk na dzień 27 stycznia 1982 r." jako objęta postępowaniem prowadzonym w trybie doraźnym przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni w zw. z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 1 i 2, za co została objęta aresztem. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku dotyczące przeszukań mieszkań i rozmów ostrzegawczych prowadzonych w ramach jednorazowej akcji o krypt. "Brzoza III" mającej na celu "ograniczenie zasięgu oddziaływania nielegalnej organizacji pod nazwą >Solidarność Walcząca<". Akcja miała objąć 22 województwa, w tym woj. gdańskie. Przeszukania miały być dokonywane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście (II Ds.-3/83), prowadzącej postępowanie przeciwko poszukiwanemu listem gończym czołowemu działaczowi "Solidarności Walczącej". Magdalena Czachor figuruje w materiałach w związku z podejrzeniem, że działa jako kolporter "na rzecz nielegalnej organizacji pod nazwą Oddział Gdański Solidarności Walczącej". W związku z powyższym 24.04.1987 przeszukana w miejscu zamieszkania, w którym pobrano próbki pisma maszynowego. IPN Gd 0046/500 (1107).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” nr rejestr. 48429 prowadzona w latach 1984-1989 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku dotyczyła rozpracowania czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój" oraz "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego". W/w figuruje w uzupełnieniu meldunku nr 379 z dnia 05.12.1987 do SOR krypt. "Alternatywa" jako jedna z głównych organizatorów akcji zbierania podpisów pod petycją w związku z aresztowaniem innej osoby za odmowę służby wojskowej. IPN Gd 0027/3842 t. 8 (19960/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Krokus” nr rej. 42667 prowadzona od 22.02.1982 do 17.06.1988 przez Wydz. III KWMO/ WUSW w Gdańsku. Jednostka zawiera materiały dotyczące rozpracowywania członków Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”, podejrzewanych o działalność antysocjalistyczną. Magdalena Czachor figuruje na liście nazwisk członków i sympatyków Klubu. IPN Gd 0027/3771 t. 2 (19601/II).
W dn. 30.08.1989 zarejestrowana pod nr 59445 przez Sekcję III Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku w kategorii "osoba zabezpieczona". 02.03.1990 sprawę zdjęto z ewidencji. Powód zabezpieczenia oraz zdjęcia z ewidencji nie jest znany. Materiały zniszczono we własnym zakresie. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dn. 13.05.1982 Magdalena Czachor została zarejestrowana przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku pod numerem 43715, w związku z zastrzeżeniem wyjazdów za granicę. Zastrzeżenie anulowano 13.10.1984. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 9.07.2010 r. w sprawie o sygn. Ppl 493/09/Gd dot. Magdaleny Anny Czachor. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

.