Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Karol
Nazwisko: Czachor
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 30-03-1960
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Czachor był objęty śledztwem (nr 30/81) prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek. 03.02.1982 został skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. 08.08.1983 śledztwo umorzono na podstawie amnestii. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 8084/III. Akta o sygn. 8084/III zniszczono za protokołem brakowania akt nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 25/81) w sprawie śledztwa wszczętego 22.12.1981 i prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku (RSD-30/81). Postępowanie prowadzono w trybie doraźnym w związku z tym, że „w okresie od 13.12.1981 roku na terenie Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej grupa osób cywilnych, mimo wprowadzenia w PRL stanu wojennego (…) kontynuowała działalność związkową w NSZZ »Solidarność«”. Marek Czachor został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 15.01.1982. Aktem sporządzonym 19.01.1982 w Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl-25/II/81) oskarżony o to, że: „w okresie od 14.12.1981 do 20.12.1981 chcąc aby [cztery inne osoby] sporządzały ulotki o treści mogącej osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, udzielił im pomocy przez to, iż udostępniał im do tego celu mieszkanie należące do [innej osoby]”. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82, Z. 25/82) z 22.01.1982 nie uwzględniono zażalenia Marka Czachora i podtrzymano w mocy areszt tymczasowy. IPN Gd 267/6842 (3746/84/26).
Akta Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.13/82) w sprawie karnej prowadzonej od 20.12.1981 do 18.04.1984 przeciwko: 1) osobom oskarżonym o kolportaż ulotek w Gdyni od 14.12.1981 do 20.12.1981; 2) osobom kontynuującym działalność w NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni po wprowadzeniu stanu wojennego i zorganizowanie strajku studentów uczelni oraz na Uniwersytecie Gdańskim; 3) oraz przeciwko Markowi Czachorowi oskarżonemu o to, że od 14.12.1981 do 20.12.1981 w Gdyni udzielił pomocy osobom zaangażowanym w sporządzanie ulotek. Marek Czachor - student fizyki na Uniwersytecie Gdańskim w listopadzie 1980 brał udział w strajku okupacyjnym proklamowanym przez NSZ UG przy poparciu Uczelnianej Komisji NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego wraz z innymi studentami UG podjął działania zmierzające do utworzenia Komitetu Protestacyjnego. W tym celu utrzymywał kontakty z pracownicą Wyższej Szkoły Morskiej - współredaktorką Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” WSM. 20.12.1981 uczestniczył w nielegalnym spotkaniu, które odbywało się w prywatnym mieszkaniu tej osoby. Zatrzymany 20.12.1981 w Gdyni przez funkcjonariusza MO. W czasie zatrzymania „wygłaszał poglądy antysocjalistyczne i w sposób obraźliwy wyrażał się o obecnej WRON”. Równocześnie nie odpowiadał na inne pytania. Tego samego dnia przeszukano jego mieszkanie. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 25/81) z 22.12.1981 Markowi Czachorowi przedstawiono zarzuty tego, że: „Od 13.12.1981 do 20.12.1981 w Gdyni, działając wspólnie z innymi osobami w celu rozpowszechniania wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy sporządzał, przechowywał i przekazywał dokumentu o treści antypaństwowej, w których wzywał żołnierzy do nieposłuszeństwa, co mogło mieć wpływ na gotowość obronną, zważywszy szczególnie na wprowadzenie stanu wojennego”. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 25/81) z 15.01.1982. Aktem sporządzonym 19.01.1982 w Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl-25/II/81) Marek Czachor został oskarżony o to, że: „w okresie od 14.12.1981 do 20.12.1981 chcąc aby [cztery inne osoby] sporządzały ulotki o treści mogącej osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, udzielił im pomocy przez to, iż udostępniał im do tego celu mieszkanie należące do [innej osoby]”. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82) z 03.02.1982 skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. 25.08.1982 adwokat Marka Czachora wniósł do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy prośbę o zarządzenie przerwy w wykonywaniu kary. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-101/82) z 16.12.1982 udzielono mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 1 roku, począwszy od 21.12.1982. Wyrokiem Sądu Najwyższego (N. 77/82) z 25.04.1983 w związku z rewizją nadzwyczajną wyrok skazujący Marka Czachora został uchylony i jego sprawa została przekazana sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82) z 28.07.1983 postępowanie karne w stosunku do Marka Czachora zostało umorzone w ramach amnestii. 19.12.1983 Marek Czachor złożył zażalenie na postanowienie Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 28.07.1983 o umorzeniu postępowania, wnosząc o uchylenie postanowienia i dalsze kontynuowanie postępowania sądowego oraz o zwrot zakwestionowanych przedmiotów należących do niego - ponad 100 książek i czasopism. Marek Czachor uzasadniał, że jest niewinny, dlatego objęcie go amnestią było niezasadne. Wnosił o podjęcie postępowania karnego w celu wykazania jego niewinności. Zarządzeniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82) z 23.12.1983 odmówiono przyjęcia środka odwoławczego, ponieważ odwołanie zostało wniesione po terminie. Kolejne zażalenie Marka Czachora postanowieniem Sądu Najwyższego (Z. 22/84) z 18.04.1984 nie zostało uwzględnione. Wyrokiem Sądu Najwyższego (WO. 117/91) z 20.12.1991 postępowanie w sprawie Marka Czachora zostało wznowione i został on uniewinniony. IPN Gd 253/9243-9249 (Sm.W. 13/82).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220, prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Marek Czachor figuruje w „Wykazie spraw karnych grupy śledczej KWMO w Gdańsku na dzień 27.01.1982”, w punkcie „Sąd Marynarki Wojennej”. Marek Czachor był objęty postępowaniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni o sygn. Pm.Śl-II-25/81, tymczasowo aresztowany. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta penitencjarne Marka Czachora, skazanego za to, że w od 14 do 20.12.1981 udzielał pomocy w sporządzaniu ulotek o treści „mogącej wywołać niepokój publiczny poprzez udostępnienie do tego celu mieszkania”. Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Gdańsku od 18.01.1982 do 18.02.1982, w Zakładzie Karnym w Koronowie od 18.02.1982 do 09.04.1982, w Zakładzie Karnym w Potulicach od 09.04.1982 do 21.12.1982. Zwolniony 21.12.1982. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 25/81) z 15.01.1982. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82) z 03.02.1982 został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. Od 26.08.1982 do 31.08.1982 przebywał na przepustce. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-101/82) z 16.12.1982 udzielono Markowi Czachorowi przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 1 roku, począwszy od 21.12.1982. IPN By 839/56 (38/1542a).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Krokus” nr rej. 42667 prowadzona od 22.02.1982 do 17.06.1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku. Materiały dotyczą rozpracowywania członków Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”, podejrzewanych o działalność antysocjalistyczną. Marek Czachor przechodzi w meldunku operacyjnym z 22.02.1982 o założeniu sprawy operacyjnej (i w kilku kolejnych meldunkach oraz wykazach) jako członek Klubu, „działacz NSZZ »Solidarność« skazany na 3 lata pozbawienia wolności za nielegalny kolportaż”. Był jedną z osób w szczególnym zainteresowaniu Wydz. III i V KW MO w Gdańsku. Sam Klub, zgodnie z ustaleniami operacyjnymi, miał prowadzić do powstania „organizacji o charakterze bojówki. Kontakty w tej organizacji mają być tworzone systemem trójkowym mającym zapewnić pełną konspirację. Grupa ta ma dążyć do uzyskania broni, a ponadto zajmować się powielaniem i kolportowaniem ulotek antypaństwowych. Prawdopodobnie wstępują do niej byli członkowie »Solidarności«, członkowie KOR i RMP (...). Dyskusje w ramach spotkań klubowych często wybiegały poza problematykę czysto statutową”. Marek Czachor był jedną z bardziej zaangażowanych osób w dyskusjach politycznych „dotyczących negowania posunięć rządu i roztkliwiania się nad losem internowanych”. IPN Gd 0027/3771 t. 1-2 (19601/II).
Dokumentacja śledcza Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z okresu 29.07.1983-15.08.1984 dotycząca ujawnienia nielegalnej działalności w czasie trwania stanu wojennego na terenie Gdańska i Gdyni, która na mocy Ustawy z 21.07.1983 o amnestii podlegała umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Marek Czachor przechodzi w „Meldunku o umorzeniu postępowania na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983”. Postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie z 25.04.1983 sprawę przeciwko niemu skierowano do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni celem ponownego rozpatrzenia. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na mocy ustawy o amnestii umorzył postępowanie i jednocześnie orzekł przepadek dowodów rzeczowych. IPN Gd 013/214 t. 2 (8670/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” nr rej. 48429, prowadzona w latach 1984-1989 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku dotyczyła rozpracowania czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu „Wolność i Pokój” oraz „Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego”. Nazwisko Marka Czachora przechodzi w uzupełnieniu meldunku, sporządzonym 05.12.1987: na terenie Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce akcja zbierania podpisów pod petycją w związku z aresztowaniem Marka Czachora za odmowę służby wojskowej. Główną organizatorką akcji była jego żona. 10.12.1987 na terenie Wydziału Ekonomiki Transportu i Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego kolportowano ulotki nawołujące do zwolnienia osób więzionych za odmowę pełnienia służby wojskowej - na odwrocie ulotki wymieniono 9 osób aresztowanych, w tym Marka Czachora. Ulotki rozdawano także 20.12.1987 pod kościołem MBNP w Gdyni, gdzie odbywały się uroczystości rocznicowe związane z Grudniem 1970. Przechodzi także w informacji z 02.12.1987, jako jeden z poborowych, przeciwko któremu oddział WSW w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni, prowadził dochodzenie w sprawie odmowy pełnienia służby wojskowej. 21.12.1987 odbyła się rozprawa przeciwko Markowi Czachorowi w Sądzie Marynarki Wojennej w Gdyni. Sprawa zgromadziła przed budynkiem sądu grupę osób zainteresowanych przebiegiem rozprawy (głównie innych działaczy opozycyjnych i młodzieżowych), które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy ZOMO. Na znak protestu przeciwko aresztowaniu i sprawie prowadzonej przeciwko Markowi Czachorowi, inne osoby odsyłały swoje książeczki wojskowe do WKU. IPN Gd 0027/3842 t. 8-9 (19960/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Federacja” nr rej. 50428, prowadzona od 10.12.1984 przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku. Materiały dotyczą rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie „Federacja Młodzieży Walczącej”. Jej członkowie kolportowali wydawnictwa bezdebitowe oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) pod tym samym numerem i kryptonimem. Sprawę zakończono 09.04.1990. Nazwisko Marka Czachora pojawia się w notatce służbowej z przebiegu manifestacji na Długim Targu w Gdańsku, która odbyła się 28.06.1989. Demonstracja rozpoczęła się o godzinie 17. Początkowo uczestniczyło w niej około 45 osób, z czasem liczba uczestników wzrosła do około 200. Demonstranci eksponowali transparenty o treści: „Opozycja 88”, „Dość paktowania z czerwonymi – FMW”, „Morderca Jaruzelski - nigdy prezydentem – FMR”, „Bolszewicy łapy precz od krajów Europy Środkowej”, „Precz z komuną - chcemy niepodległości - Polska Partia Niepodległościowa - Okręg Gdański”. Organizatorzy manifestacji zajęli miejsce na ganku ratusza. Jeden z nich trzymał makietę szubienicy z wiszącą na niej kukłą w mundurze wojskowym z dystynkcjami generalskimi i w ciemnych okularach. Marek Czachor zabrał głos wraz z drugim organizatorem: „W swoich wystąpieniach nawiązali do rocznicy Października 56 oraz kolejnych wystąpieniach robotników w latach 1970, 1976, 1980-1981”. Po wystąpieniach rozrzucano ulotki, a między wystąpieniami kolejnych mówców śpiewano pieśni, m.in. balladę o Janku Wiśniewskim. Około 17:45 demonstranci uformowali pochód z transparentami i z okrzykami udali się pod Pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie około 18:30 rozwiązano demonstrację. IPN Gd 0027/3839 t. 4 (19956/II).
Marek Czachor od 1983 roku pozostawał w zainteresowaniu Wydz. III WUSW w Gdańsku. Zarejestrowany pod nr 47219 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Cela” o tym samym numerze rejestracyjnym, w związku z „kolportażem nielegalnych wydawnictw”. Po zakończeniu rozpracowania materiały złożono 14.07.1989 do archiwum pod sygn. 19809/II. Materiały o sygn. 19809/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z lat 1987-1990 dotyczące przeszukań mieszkań i rozmów ostrzegawczych prowadzonych w ramach jednorazowej akcji o krypt. „Brzoza III” mającej na celu „ograniczenie zasięgu oddziaływania organizacji pod nazwą »Solidarność Walcząca«". Akcja miała objąć 22 województwa, w tym województwo gdańskie. Przeszukania miały być dokonywane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście (II Ds.-3/83), prowadzącej postępowanie przeciwko poszukiwanemu listem gończym czołowemu działaczowi „Solidarności Walczącej”. Marek Czachor figuruje w materiałach w związku z podejrzeniem, że działał jako kolporter na rzecz „podziemnej organizacji pod nazwą »Oddział Gdański Solidarności Walczącej«”. W związku z powyższym, 24.04.1987 przeszukana w miejscu zamieszkania, w którym pobrano próbki pisma maszynowego. IPN Gd 0046/500 (1107).
Akta Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie karnej prowadzonej od 13.11.1987 do 07.07.1989 przeciwko Markowi Czachorowi. Dochodzenie zostało wszczęte postanowieniem oficera Oddziału WSW w Gdańsku (Do-49/87) z 13.11.1987. W uzasadnieniu podano, że Marek Czachor „04.05.1987 nie stawił się do pełnienia służby wojskowej w Ośrodku Szkolenia Podchorążych Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Szkole Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze (...) Marek Czachor trwale uchyla się od pełnienia służby wojskowej. W liście adresowanym do Ministra Obrony Narodowej odmówił pełnienia służby wojskowej. Ponadto, nie stawiał się on na wezwanie do WKU i WSW mimo, że kwitował ich odbiór”. Został zatrzymany 12.11.1987. 13.11.1987 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowiła (Pm.D.I-101/97) o tymczasowym aresztowaniu ww. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Z 35/87) 18.11.1987 nie uwzględnił zażalenia Marka Czachora na tymczasowe aresztowanie. 20.11.1987 postanowiono o uzupełnieniu zarzutów wniesionych wobec Marka Czachora o to, że: „dopuścił się znieważenia organu państwowego w miejscu jego zajęć w ten sposób, że w swoim piśmie z 27.04.1987 adresowanym do Ministra Obrony Narodowej zawarł treści szkalujące Wojsko Polskie” (uzasadniał odmowę pełnienia służby wojskowej m.in. twierdzeniem, że Siły Zbrojne PRL są zależne od Związku Radzieckiego, określił udział Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację w 1968 oraz jego działalność w stanie wojennym jako hańbiące). Dochodzenie zostało zamknięte postanowieniem oficera Oddziału WSW w Gdańsku z 04.12.1987. Aktem sporządzonym 04.11.1987 Marek Czachor został oskarżony o to, że: 1) „Będąc obowiązany (...) do odbycia służby wojskowej (...), działając w celu trwałego uchylania się od pełnienia tej służby 04.05.1987 (...) nie zgłosił się w ośrodku szkoleń, lecz samowolnie pozostawał poza nim na terenie Gdyni do 11.11.1987, kiedy został zatrzymany przez patrol Oddziału WSW Marynarki Wojennej w Gdyni”; 2) „Dopuścił się znieważenia organu państwowego w miejscu jego zajęć w ten sposób, że w swoim piśmie z 27.04.1987 adresowanym do Ministra Obrony Narodowej zawarł treści szkalujące Wojsko Polskie”. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. 292/87) z 21.12.1987 uznany winnym tego, że: „27.04.1987 wystosował do Ministra Obrony Narodowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej list, w którym zawarł treści znieważające Ludowe Wojsko Polskie, przy czym działanie jego miało charakter publiczny, albowiem kopię tego listu przesłał od do Sejmu PRL, Episkopat Polski, Amnesty International i Ruchu »Wolność i Pokój«”. Został za to ukarany grzywną, z zaliczeniem na jej poczet tymczasowe aresztowanie. Postępowanie karne w sprawie uchylania się od obowiązku odbycia służby wojskowej zostało natomiast umorzone. 23.12.1987 Prokuratura Marynarki Wojennej wniosła rewizję nadzwyczajną (Pm.D.II-101/87) na niekorzyść Marka Czachora. Wyrokiem Sądu Najwyższego (Wr 7/88) z 09.02.1988 zaskarżony wyrok został uchylony i sprawę przekazano sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Marek Czachor nie stawiał się na rozprawy, w związku z czym, 12.05.1988 postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni zastosowano wobec niego areszt tymczasowy, a 14.05.1988 postanowiono o jego poszukiwaniu listem gończym, ponieważ zgodnie z informacjami organów WSW i MO, nie przebywał on w miejscu zamieszkania. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 21.06.1988 postępowanie zostało zawieszone do czasu ujęcia Marka Czachora. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. 98/89) z 19.05.1989 został uznany winnym uchylania się od odbycia służby wojskowej, za co skazano go na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata; a także winnym znieważania Ludowego Wojska Polskiego, za co podtrzymano wcześniej orzeczoną karę grzywny. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 20.01.1989 : 1) podjęto zawieszone postępowanie karne w sprawie Sm. 48/98 przeciwko Markowi Czachorowi, 2) uchylono wobec Marka Czachora areszt tymczasowy, 3) zastosowano wobec Marka Czachora środek zapobiegawczy w postawi poręczenia majątkowego, 4) odwołano rozesłany list gończy. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. 26/89) z 10.02.1989 postępowanie karne wobec Marka Czachora zostało umorzone. 17.02.1989 Prokuratura Marynarki Wojennej wniosła rewizję nadzwyczajną (Pm.D.II-101/87) na niekorzyść Marka Czachora. Wyrokiem Sądu Najwyższego (Wr 115/89) z 07.04.1989 zaskarżony wyrok został uchylony i sprawa została przekazana sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. 98/89) z 19.05.1989 został uznany winnym obu zarzucanych czynów i został skazany na kare 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę. Od powyższego wyroku 26.05.1989 adwokat Marka Czachora wniósł rewizję. Wyrokiem Sądu Najwyższego (WR 238/89) z 07.07.1989 orzeczono uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie karne wobec Marka Czachora. Równocześnie, ponieważ czyny przypisane Markowi Czachorowi zostały popełnione po 31.08.1980, w myśl ustawy z 29.05.1989, czyny te „uległy przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć”. IPN Gd 164/74 t. 1-2 (Sm. 98/89).
Na zlecenie Wydz. II KWMO w Gdańsku Marek Czachor został objęty obserwacją 08.01.1982 przeprowadzoną przez Wydz. „B” KWMO w Gdańsku pod krypt. „Cezary” i „Czak”. Kolejne zapisy kartoteczne wskazują na zlecenie obserwacji przez Wydz. II WUSW w Gdańsku 21.01.1987 i 07.09.1989. Materiały z obserwacji złożono w teczkach o nr 6/82 i 109/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Dokumentacja filmowa Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z 1989 roku przedstawiająca demonstracje organizacji opozycyjnych, sytuację ogólną na ulicach Gdańska, wiece protestacyjne przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, obchody święta 1 Maja. Dokumentacja zawiera m.in. nagrania z wieców protestacyjnych przeciw elektrowni atomowej w Żarnowcu z udziałem Federacji Młodzieży Walczącej, Solidarności Młodych organizowanych na Długim Targu w Gdańsku. Marek Czachor występuje w nagraniach jako uczestnik wiecu. IPN Gd 334/24 (5446; 16/89).
W dn. 18.07.1989 Marek Czachor został zarejestrowany przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku pod numerem 59433 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ośmiornica” nr rej. 53650 prowadzonej od 14.03.1986 w związku z działalnością organizacji „Solidarność Walcząca” w Gdańsku. Rozpracowanie zakończono 29.01.1990. Materiały zniszczono 31.01.1990 we własnym zakresie w Wydz „C” WUSW w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Marka Czachora prowadzone od 27.05.1980 do 29.03.1990 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku, Pion Paszportów RUSW w Gdyni. Od 22.01.1982 do 22.01.1984 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata na wniosek Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku. Powodem był fakt „rozpowszechniania fałszywych informacji po wprowadzeniu stanu wojennego, godzących w interes państwa i porządek publiczny”. Zgodnie z adnotacją naniesioną na postanowieniu, zastrzeżenie zostało anulowane 09.09.1983. W dn. 03.01.1983 funkcjonariusz Wydz. V KWMO w Gdańsku wypożyczył akta paszportowe Marka Czachora. 21.07.1983 akta zostały wypożyczone przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. Do akt paszportowych dołączono odpis postanowienia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82) z 28.07.1983. Postanowienie dotyczyło umorzono postępowanie karne prowadzone wobec Marka Czachora. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z 25.04.1983 (N. 77/82) uchylono wyrok Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 03.02.1982 (SM.W. 13/82) w sprawie karnej Marka Czachora, skazanego na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Wyznaczono okres próby do 31.12.1985. W związku z powyższym postanowieniem (z okresem próby), 01.10.1984 odmówiono Markowi Czachorowi wydania paszportu i zezwolenia na wyjazd za granicę. Dodatkową przyczyną był brak zgody ze strony WKU. Decyzję podtrzymano, pomimo dwukrotnego odwołania złożonego przez Marka Czachora. IPN Gd 645/152032 (EAGD 152032, EAGD 1715).
.