Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Adam
Nazwisko: Stępień
Miejsce urodzenia: Staszów
Data urodzenia: 07-09-1946
Imię ojca: Marian
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania i akta internowanego Jerzego Stępnia. Z uwagi na członkostwo w NSZZ "Solidarność" był zarejestrowany w Wydziale "C" KWMO Kielce pod nr IIs/61. Materiały z rejestracji pochodziły z 1981 roku. W aktach znajduje się informacja, że otrzymał bezpłatny urlop na okres 02.08.1981-02.08.1983, z uwagi na pełnienie funkcji v-ce przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach (przewidywanej do pełnienia przez niego do sierpnia 1983). Internowany w dniu 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kielcach nr 59/81 z dnia 12.12.1981. Przeniesiony w dniu 14.06.1982 do OO w Rzeszowie, w dniu 08.07.1982 do OO w Uhercach, w dniu 05.08.1982 do OO w Rzeszowie, w dniu 28.08.1982 do OO w Łupkowie (przepustka od 17.04.1982 do 19.04.1982). Zwolniony w dniu 23.01.1983. Z akt administracyjnych dotyczących internowania o sygn. IV/2346/308 sporządzono mikrofilm o Nr 309/4. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Kielcach; dziennik archiwalny materiałów administracyjnych KWMO/WUSW w Kielcach - zapis pod poz. 61; akta dotyczące internowania o sygn. IPN Kr 0250/305 (IV/2346/308) oraz mikrofilm o sygn. IPN Kr 0265/306/D (309/4); akta internowanego o sygn. IPN Rz 56/285; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; inwentarz mikrofilmów akt obiektowych, sygn. IV - zapis pod poz. 309; wydruk z elektronicznej bazy danych ZSKO-90.
Aresztowany tymczasowo 13.12.1982 za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. W dn. 07.01.1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie na karę 15 tys. zł. grzywny - w sprawie wyroku Prokurator Wojskowy wniósł rewizję (zażądał kary 1,5 roku pozbawienia wolności), od 05.01.1983 J. Stępień przebywał na wolności. 31.03.1983 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 25 tys. zł. grzywny. Akta sprawy kontrolno-śledczej o sygn. IPN Rz 071/60 (97/III); akta penitencjarne o sygn. IPN Rz 53/256; akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie o sygn. IPN Rz 114/620; akta Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie, o sygn. IPN Rz 121/166; karta EO-13-A i E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Kielcach; wydruk z elektronicznej bazy danych ZSKO-88.
Odnotowany w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE), następnie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kobra" prowadzonej przez Wydz. III-1 SUSW w latach 1984-1989 na inną osobę. Wymieniony w notatce służbowej datowanej na 09.03.1987 oraz korespondencji prowadzonej w okresie 11-24.03.1987 pomiędzy Wydz. III-1 SUSW, Wydz. III i Wydz. IV WUSW Kielce. Akta o sygn. IPN BU 0258/526 t. 3, akta o sygn. IPN BU 01322/4039/D, akta o sygn. IPN BU 01322/4039/J.
Aresztowany tymczasowo w okresie 17.03-17.06.1984 – podejrzany o gromadzenie, przechowywanie i przewożenie w celu rozpowszechniania wydawnictw o treści antypaństwowej. W dn. 21.07.1984 postępowanie umorzono. Materiały WUSW Kielce o sygn. 7619/III i mikrofilm 478/03 zniszczono protokołem 557/90 w styczniu 1990 pomimo, iż w styczniu 1989 kwalifikowano je do zniszczenia w 2000 roku (akta archiwalne) oraz w 2010 roku (mikrofilm). Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Kielcach; akta sądowe o sygn. IPN Kr 17/297 t. 1-2 (IIk 882/84/s); karty E-14 i E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
21.10.1986 zarejestrowany przez Wydział IV WUSW Kielce pod numerem 27140 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) bez kryptonimu. Jerzy Stępień był podejrzany o: 1) wykorzystywanie obiektów sakralnych do działalności nielegalnych struktur, 2) zainicjowanie założenia Regionalnej Tymczasowej Rady „Solidarności”. Gdy pierwsze podejrzenie nie potwierdziło się, sprawę zakończono w lutym 1989. Działalność w RTR „Solidarność” miała być kontrolowana przez inny wydział. Materiały WUSW Kielce o sygn. 7619/III i mikrofilm 478/03 zniszczono za protokołem nr 557/90 w styczniu 1990. Karta E-14 z kartoteki Biura "C" MSW; wydruk z elektronicznej bazy danych ZSKO-88 i ZSKO-90; materiały archiwalne i mikrofilm o sygn. 7619/3.
Wymieniony w Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" opracowanym w Biurze "C" MSW w Warszawie w 1984 roku. Materiały administracyjne o sygn. IPN Sz 0012/260 t. 2.
W 1986 roku odnotowany w kartotece Wydziału „B” WUSW Gdańsk. Karta Mkr-2 z kartoteki Wydziału „B” WUSW Gdańsk.
Jerzy Stępień został uznany winnym popełnienia wykroczenia z art. 52 „a” § 1 pkt 2 i 4 kw., tj. „wywołania niepokoju publicznego” za udział 25.06.1988 w uroczystościach upamiętniających rocznicę „Wydarzeń radomskich”, w trakcie których niósł wieniec z szarfą opatrzoną napisem „Radomskim Robotnikom >Solidarność< Region Świętokrzyski”. W orzeczeniu z dnia 05.01.1989 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, uznając winę ww., odstąpiło od wymierzenia mu kary grzywny. W dniu 20.02.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. 29.07.1989 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia umorzyło postępowanie wykonawcze. Akta sprawy o wykroczenie o sygn. IPN Ra 10/35 (3459/88).
13.02.1989 zarejestrowany pod numerem 29274 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr 29265 (kryptonimu brak) przez Wydział III WUSW w Kielcach. W dn. 29.09.1989 sprawę zakończono, informując, że „materiałów nie gromadzono". Karty EO-4-A/77 i E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 23/187209 (EAKI 187209).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 11 lutego 2009 r. dotyczące Jerzego Stępnia: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Wa 212/08/1).

.