Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Chojnowski
Miejsce urodzenia: Raciąż
Data urodzenia: 01-11-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowany 17.12.1981 na podstawie Decyzji nr 99 o internowaniu wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że „w okresie obowiązywania stanu wojennego nawołuje do strajków i niepokojów społecznych”. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, w Kielcach, Łupkowie, Rzeszowie (w Załężu) i ponownie w Łupkowie. Zwolniony z internowania na podstawie Decyzji nr 105 o uchyleniu internowania dn. 29.10.1982 na podstawie Decyzji nr 105 o uchyleniu internowania wydanej dn. 16.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że „ustały przyczyny uzasadniające internowanie”. W materiałach znajdują się m.in. pisma Andrzeja Chojnowskiego do Komendanta Ośrodka Odosobnnienia w Iławie wnoszące o zwrot zarekwirowanych podczas przeszukania celi rzeczy oraz informujące o podjęciu dn. 01.03.1982 głodówki w związku z negatywnym stosunkiem Komendanta Ośrodka Odosobnienia do zgłaszanych spraw. IPN Rz 56/209, IPN Po 161/1, IPN Lu 383/9.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Oleg" nr rejestr. Ol 14224 prowadzonego w okresie od 04.11.1982 do 12.12.1989 przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Olsztynie pod kątem działalności Andrzeja Jana Chojnowskiego w NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono z w związku z brakiem podstaw do dalszego prowadzenia. Akta o sygn. 13606/II zmikrofilmowano, a następnie zniszczono w styczniu 1990 za Protokołem brakowania akt Nr 36/90, natomiast mikrofilm o nr 13606/2 zniszczono styczniu 1990 za Protokołem zniszczenia mikrofilmów Nr 37/90. Materiały o sygn. 13606/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach paszportowych znajduje się m.in. dokumentacja związana ze złożeniem przez Andrzeja Chojnowskiego w dn. 23.03.1982 wniosku na wyjazd emigracyjny za granicę jako osoby internowanej. Zgody na wyjazd udzielono. Materiały zawierają informacje dotyczące działalności wyżej wymienionego w Solidarności. Andrzej Chojnowski był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Generalnych Dostaw i Kompletacji Urządzeń Rolniczych Wytwórni Pasz "Olpasz" w Olsztynie, członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Technicznej Obsługi Rolnictwa oraz członkiem Regionalnej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników. Był organizatorem akcji strajkowych i protestacyjnych, krytycznie oceniał działalność Rządu i Partii, prowadził kolportaż "wrogich" materiałów wydawanych przez Konfederację Polski Niepodległej i Komitet Obrony Robotników. W dn. 16.12.1981 przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Następnie za swoją działalność został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia. IPN Bi 454/86613 (EABK 86613).
.