Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jarosław Aleksander
Nazwisko: Kaczyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-06-1949
Imię ojca: Rajmund
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

W tomie 2 Kwestionariusza Ewidencyjnego "JAR" znajduje się sfałszowane po 1990 r. oświadczenie o zaniechaniu szkodliwej dla PRL działalności (tzw. "lojalka").Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jarosław Kaczyński w dniu 14.02.1979 został zarejestrowany pod nr. 3900 przez Wydział III KWMO Płock jako osoba zabezpieczona do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pomoc” (nr rejestr. 1817) prowadzonej w okresie od 08.11.1976 do 15.08.1979. Wyrejestrowany ze sprawy 10.09.1979. Materiały operacyjne (4 tomy) złożono w Wydziale „C” KWMO w Płocku pod sygn. archiwalną 373/II – następnie zniszczono komisyjnie w 1989 roku. Karta EO 4A/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Płock; dziennik rejestracyjny KWMO Płock – zapis pod poz. 3900; dziennik archiwalny KWMO Płock – zapis pod poz. 373/II.
Zarejestrowany w dniu 18.02.1980 pod nr. 25224 przez Wydział III KWMO Białystok w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Prawnik” z powodu uczestnictwa w dn. 27.01.1980 w "nielegalnym" zebraniu aktywu działającego na rzecz KSS-KOR. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych, następnie w dniu 24.09.1982 wyrejestrowano ze sprawy. Materiały archiwalne o sygn. 2562/II zniszczono. Karta Mkr-2 z kartoteki Wydziału „C” KWMO/WUSW Białystok oraz Wydziału/Sekcji „C” KWMO/WUSW Łomża i Suwałki; dziennik rejestracyjny WUSW Białystok – zapis pod. poz. 25224.
Zarejestrowany w dniu 24.03.1980 pod nr. 25356 przez Wydział III KWMO Białystok w kategorii: zastrzeżenie [wyjazdu zagranicznego]. W dniu 07.07.1983 materiały zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum – zastrzeżenie anulowano. Dziennik rejestracyjny WUSW Białystok – zapis pod. poz. 25356.
Nazwisko Jarosława Kaczyńskiego pojawia się w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Mazowsze” (nr rej. 30727) dot. Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", prowadzonej w okresie 11.12.1980-19.07.1983 przez Wydz. III "A"/V KSMO. Jarosław Kaczyński był aktywnym członkiem tego związku. Materiały SO krypt. „Mazowsze” zarchiwizowano pod sygn. 235/III/OB. Akta o sygn. IPN BU 0999/171 (235/III/OB) t. 1, 6, 9-10.
Występuje jako figurant w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan"/ „Związek” (nr rejestr.. 37004), prowadzonej w latach 1980-83 przez Wydział III "A"/V i Inspektorat 2 KWMO Gdańsk, dot. kontroli operacyjnej NSZZ "Solidarność" w woj. gdańskim. Akta sprawy o sygn. IPN Gd 003/166 (IV/185) t. 20 k. 137, t. 21 k. 79, t. 24 k. 250, 328.
Występuje jako figurant w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Liga” (nr rejestr. 67401) prowadzonej przez Wydział IX Departamentu III MSW w okresie listopad 1981-lipiec 1982. Sprawa dot. założonej w 1981 roku organizacji pn. Kluby Służby Niepodległości. Jednym ze współzałożycieli organizacji był Jarosław Kaczyński. Materiały po archiwizacji zmikrofilmowano. Akta SOR "Liga" sygn. MSW 51469/II. mikrofilm sygn. MSW 8950/2.
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Jar” (nr rejestr. 69056), prowadzonego w okresie 20.01-18.08.1982. Kwestionariusz założony na Jarosława Kaczyńskiego jako członka-sygnatariusza deklaracji celów Klubów Służby Niepodległości. Akta o sygn. IPN BU 0204/1599 t. 1, sygn. IPN BU 01439/170 t. 2 (51434/II, t. 1-2), mikrofilm sygn. IPN BU 01222/1423 (8920/2).
Figuruje jako prawnik w Ośrodku Badań Społecznych Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Materiały operacyjne w dn. 23.02.1984 zarchiwizowano pod sygn. 52351/II, następnie w dn. 18.03.1985 zmikrofilmowano. Mikrofilm o sygn. 9774/2 w dn. 22.04.1987 połączono z mikrofilmem o sygn. 8920/2 i zniszczono w 1989 roku za protokołem brakowania nr 108. Karta EO-130/I z kartoteki pomocniczej Biura „C” MSW; dziennik archiwalny MSW – zapis pod poz. 52351/II, książka ewidencji mikrofilmów [MSW] – zapisy pod. poz. 9774/2 i 8920/2.
W materiałach administracyjnych Depart. III MSW w zbiorze charakterystyk osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1967-1989 znajduje się charakterystyka Jarosława Kaczyńskiego zawierająca głównie dane osobowe oraz informacje na temat wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej i działalności w "Solidarności". Charakterystyka dot. okresu do końca sierpnia 1988 r. Brak informacji operacyjnych. Akta o sygn. IPN BU 01221/29 (218/3), k. 124-128.
Zarejestrowany w dniu 29.12.1986 pod nr. 99696 przez Wydz. I Biura Studiów MSW w kategorii zabezpieczenie. Wyrejestrowany w dniu 10.08.1989. Dziennik rejestracyjny MSW - zapis pod poz. 99696, zapis w SYSKIN.
Akta paszportowe i informacje na temat zastrzeżeń wyjazdów zagranicznych i ich anulowania. Karta Pz-35 (o sygn. EAGZ 31850) z kartoteki paszportowej SUSW, 2 karty Pz-4 z kartoteki paszportowej SUSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 14.10.2008 r. w sprawie o sygn. Ppl Wa 73/08/3 dotyczące Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego:  wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie VIII Wydział Karny z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie VIII K 132/10 stwierdzające, iż Jarosław Aleksander Kaczyński jako kandydat na Prezydenta RP złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

.