Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bobrowski
Miejsce urodzenia: Łyntupy
Data urodzenia: 20-03-1944
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca wydarzeń grudniowych ‘70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w ww. wydarzenia. S. Bobrowski 14.12.1970 brał udział w manifestacjach na terenie Gdańska m.in. pod gmachem KW PZPR, na Politechnice Gdańskiej. Zatrzymany przez MO, doprowadzony do budynku KW PZPR w Gdańsku, stamtąd do KPMO w Pruszczu Gdańskim. W aktach znajduje się wniosek o ukaranie S. Bobrowskiego, ponieważ „14.12.1970 brał udział w zbiegowisku publicznym, mimo wezwania przez MO do rozejścia się pozostał na miejscu”. Figuruje w „wykazie aktywnie zaangażowanych w akcję strajkową, przewidzianych do rozmów profilaktycznych”. Materiały dot. S. Bobrowskiego postanowieniem Wydz. III KW MO Gdańsk z 10.11.1982 zostały wyłączone ze sprawy "z uwagi na zaniechanie jakiejkolwiek wichrzycielskiej lub wrogiej działalności". IPN Gd 003/14 t. 4, 15, 27, 28 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". S. Bobrowski przechodzi w doniesieniach TW pseud. "Wolny" z 12.01.1982 oraz 28.01.1982 jako działacz "Solidarności". Ww. był jedną z osób, które wznowiły działalność tygodnika "Solidarność" będącego kontynuacją pisma wydawanego przez ZR NSZZ "Solidarność" oraz posiadającą dostęp do drukarni, w której powstawało ww. pismo. 27.01.1982 odbył się kolportaż pisma "Solidarność", w którym uczestniczył ww. 31.01.1982 KWMO w Gdańsku dokonała przeszukania posesji prywatnej ww. W wyniku przeszukania ujawniono pracownię poligraficzną, w której powstawało ww. pismo. W konsekwencji aresztowano m.in. S. Bobrowskiego, jako osobę związaną ze sprawą. Ww. został osadzony w AŚ w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 9, 15, 17 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Sadyba" dotyczącej wykonywania nielegalnych wydawnictw. Sprawę skierowano do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18199/II. Materiałów o sygn. 18199/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 02.02.1982 do 04.03.1982 w sprawie ukrywania urządzeń i materiałów poligraficznych stanowiących własność Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz rozpowszechnianie pism, których treść miała na celu „osłabienie gotowości obronnej PRL oraz zawierała fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. 01.02.1982 zatrzymany. Materiały złożono do archiwum 18.02.1985 pod sygn. 8492/II. IPN Gd 013/88 (8492/III)
Akta nadzoru 02.02.1982 tymczasowo aresztowany mocą postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni; osadzony w AŚ w Gdańsku. Podejrzany o to, że „od dnia 13.12.1981 do 31.01.1982 będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, której działalność w okresie stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności, przez to, że razem z innymi osobami ukrył w domu [na terenie Gdańska] innej osoby urządzenia i materiały poligraficzne stanowiące własność Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz wspólnie z innymi osobami w opisanym wyżej czasie i miejscu w celu rozpowszechniania sporządzał drukiem pisma, których treść miała na celu osłabienie gotowości obronnej PRL oraz zawierała fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Akt oskarżenia sporządzono 04.03.1982. Kolejny akt oskarżenia po uchyleniu prowadzenia postępowania w trybie doraźnym sporządzono 31.07.1982. IPN Gd 267/7456
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Stanisławowi Bobrowskiemu i innym oskarżonym o naruszenie Dekretu o stanie wojennym poprzez kontynuowanie po 13.12.1981 działalności w ramach NSZZ „Solidarność”. Wyrokiem z 25.08.1982 Stanisław Bobrowski został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W dniach 22.10.1982-27.10.1982 przebywał na przepustce. 11.01.1983 postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy odmówiono udzielenia przerwy w odbywaniu kary. Uchwałą Rady Państwa z 12.05.1983 w stosunku do ww. wstrzymano wykonanie kary pozbawienia wolności wyznaczając dwuletni okres próby. Postanowieniem z 27.12.1989 w stosunku do Stanisława Bobrowskiego Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni „przebaczył i puścił w niepamięć” wyrok z 25.08.1982. IPN Gd 253/9375-9377
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 02.02.1982 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem prokuratorskim Pm.Śl.II-35/82. 03.02.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.143/82) z 25.08.1982 na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, złagodzoną na mocy wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie (Rw.871/82) z 29.11.1982 do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 10.09.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-52-83 z 12.05.1983 ww. został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary więzienia z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.143/82) z 17.05.1983 wstrzymano wykonanie kary w stosunku do ww. Zwolniony z zakładu 20.05.1983. IPN By 98/234 (39/637)
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. S. Bobrowski przechodzi w aktach w doniesieniu TW pseud. "Gorian" z 05.02.1982 jako osoba, która przebywa w areszcie ponieważ brał udział w powielaniu i kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz w doniesieniu TW pseud. "Wolny" z 05.02.1982 jako osoba pozostająca w areszcie. W związku z tym planowano zorganizować pomoc materialną dla rodziny ww. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Bobrowskiego zawierają informację, że Stanisław Bobrowski był sprawdzany przez Wydział II KWMO w Gdańsku w związku z podaniem z dnia 02.06.1981 o wydanie paszportu na wyjazd do Austrii. W aktach paszportowych znajduje się informacja, że Stanisław Bobrowski został skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 25.08.1982 na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności z przyczyn politycznych. Sąd Najwyższy decyzją z 29.11.1982 złagodził karę do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. EAGD 183711
.