Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Brunon
Nazwisko: Klein
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 21-06-1959
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] T. Klein 28.04.1982 rejestrowany pod nr 43548 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku do SOR krypt. „Wichrzyciele” nr 42836 dot. „kolportażu nielegalnych materiałów”. Materiały złożono do archiwum 28.09.1982 pod sygn. 18170/II. Materiałów o sygn. 18170/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 13.03.1982 do 6.05.1982 w sprawie gromadzenia, rozpowszechniania i przenoszenia plakatów o treści: „Wrona orła nie pokona”, „Żądamy wolności dla patriotów”, „generale Solidarność zwycięży”, „Polska to nie Chile” oraz sporządzania i przechowywania ulotek pt. „Świt”. Zatrzymany 31.03.1982. W trakcie przeszukania mieszkania T. Kleina 31.03.1982 znaleziono powielacz oraz kilkanaście ulotek drukowanych po wprowadzeniu stanu wojennego. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 02.04.1982 do 1.04.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się śledztwem. IPN Gd 013/138 (8553/III)
Akta nadzoru Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 1.04.1982 tymczasowo aresztowany. 8.04.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Oskarżony aktem sporządzonym 8.05.1982 o to, że „będąc członkiem NSZZ »Solidarność« przy Gdańskiej Stoczni Remontowej, którego działalność została zawieszona w związku z wprowadzeniem na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpił od udziału w działalności tego związku przez to, że w końcu stycznia 1982 na terenie wymienionej stoczni rozpowszechniał pisma „Polska to nie Chile” oraz „Żądamy wolności dla patriotów” i inne zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Po wyłączeniu ze sprawy jednej z osób ponowny akt oskarżenia sporządzono 26.07.1982 stawiając ww. te same zarzuty. IPN Gd 267/7482
Akta tymczasowo aresztowanego T. Klein aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 1.04.1982 w związku z tym, że „nie odstąpił od udziału w działalności NSZZ »Solidarność« przy Gdańskiej Stoczni Remontowej i w końcu 01.1982 na jej terenie rozpowszechniał pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a nadto przechowywał w swoim mieszkaniu powielacz, służący do sporządzania w celu rozpowszechniania pism o treści antypaństwowej”. Zwolniony 20.08.1982 z Aresztu Śledczego w Gdańsku po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego. IPN Gd 161/166 (38/763)
Akta sądowe Uniewinniony od zarzucanego mu czynu na mocy wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.138/82) z 19.08.1982. IPN Gd 253/9365-9368
Sprawa Obiektowa [SO] „Operacyjna ochrona” działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Tadeusz Klein figuruje w sporządzonym 3.09.1982 przez Naczelnika Wydz. Radiokontrwywiadu KWMO w Gdańsku meldunku z nasłuchu „Radia Wolna Europa” audycji „Wiadomości i teksty zakazane” nadanej 2.09.1982. Ww. 29.05.1982 został zabrany z celi W-7 Aresztu Śledczego w Gdańsku, umieszczony w celi wyciszonej i straszony, a około godz. 7 pobity przez dyżurnego, po czym ok. godz. 11 ponownie osadzony we wspólnej celi. IPN Gd 003/166 t. 6 (185/IV)
.