Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Kosiorek
Miejsce urodzenia: Oracze
Data urodzenia: 03-06-1945
Imię ojca: Edward
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". Ww. figuruje w „Wykazie osób, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane” sporządzonym 17.02.1981 przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku. IPN GD 340/2 t. 1, IPN GD 0207/10 t. 1 (IPN BU 0754/10, 911/19 t. 1)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 03.03.1983 pod nr 46426 do SOR krypt. "Hubal" nr rej. 46274 prowadzonej od 05.02.1983 do 16.12.1983 dotyczącej nielegalnej organizacji pn. "Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ «Solidarność». Materiały 16.12.1983 złożono do archiwum pod sygn. 18496/II. Materiałów o sygn. 18496/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie 9.02.1983-22.06.1983 w sprawie działalności od października 1982 do lutego 1983 nielegalnego związku pn. «Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność"», którego członkiem był Józef Kosiorek. Ww. został zatrzymany 8.02.1983, a 10.02.1983 Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku zastosowała tymczasowy areszt. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 5.08.1983 postępowanie umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 013/192 (8627/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” występujących pod nazwą »II Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność«. J. Kosiorek figuruje w Informacji sporządzonej przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku jako osoba tymczasowo aresztowana w związku ze śledztwem wszczętym 9.02.1983 w sprawie działalności „Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego NSZZ »Solidarność«” prowadzącego działalność od 12.10.1982 w środowisku kolejarzy na terenie obejmującym zasięgiem Północną Dyrekcję Okręgową PKP w Gdańsku. Ww. postawiono zarzuty. IPN Gd 76/20 t. 1
Akta prokuratorskie Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 10.02.1983, która 28.06.1983 sporządziła akt oskarżenia przeciwko J. Kosiorkowi i innym osobom, zarzucając mu to, że "od 10.1982 do 02.1983 w Gdańsku (…) założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ »Solidarność«, którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywołanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brali udział w działalności tego Komitetu”. Ww. w ramach organizacji posługiwał się pseud. „Edek Mazur”. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku (III K.813/83) z 15.07.1983 o uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i oddany pod dozór milicyjny z zobowiązaniem do cotygodniowego stawiennictwa we właściwej jednostce MO. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K 813/83) 5.08.1983 umorzył postępowanie karne wobec ww. i innych na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 76/21
Akta prokuratorskie Akta w sprawie utworzenia w październiku 1982 w Gdańsku organizacji o nazwie „Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Okręgu Północnego NSZZ »Solidarność«”. J. Kosiorek figuruje w „Protokole przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie” innej osoby z 3.09.1983. Ww., pseud. „Józek” w ramach TKKKOP NSZZ »Solidarność« był odpowiedzialny za archiwum oraz kolportaż „nielegalnych” druków i wydawnictw. Podczas przeszukania 8.02.1983 nie ujawniono u ww. żadnych przedmiotów do zatrzymania. Przesłuchany 9 i 10.02.1983. IPN Gd 876/2
Akta paszportowe J. Kosiorek otrzymał zastrzeżenie („Z” Nr A/A/83) na wyjazd za granicę do WKŚ (wszystkich krajów świata) w okresie od 22.02.1983 do 22.02.1985 wniesiony przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku z powodu podejrzeń o to, że „organizował oraz brał udział w działalności Tajnej Kolejowej Komisji Koordynacyjnej Okręgu Północnego NSZZ »Solidarność«”. IPN Gd 645/196317 (EAGD 196317)
.