Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Irena
Nazwisko: Osińska
Nazwisko rodowe: Cyran
Miejsce urodzenia: Nagoszyn
Data urodzenia: 12-12-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa wszczętego w trybie doraźnym w sprawie rozpowszechniania na terenie Bystrzycy Kłodzkiej ulotek "o wrogiej treści wydawanych w imieniu zawieszonego NSZZ »Solidarność«". W przypadku w/wym. uzyskano jedynie w powyższej sprawie "materiał poszlakowy". IPN Wr 028/65 (III-85)
Akta internowania W/wym. została zatrzymana w dn. 21.05.1982, a następnie internowana w związku z prowadzeniem nielegalnej działalności "w postaci kolportowania wydawnictw bezdebitowych nawołujących do nieprzestrzegania przepisów okresu stanu wojennego". IPN Wr 036/76 (IV-88)
Akta internowanego Podczas internowania w/wym. przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (od 23.06.1982). IPN Bi 53/12
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/wym. była rejestrowana w dn. 12.10.1982 do nr 5130 przez Wydz. KWMO w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. "Wiec" prowadzonej na fakt "ujawnienia ulotki antypaństwowej". Materiały o sygn. II-1124 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W/wym. została objęta kontrolą operacyjną w ramach KE jako działacz b. NSZZ "Solidarność" w związku z podejrzeniem, iż "w sprzyjających okolicznościach może podjąć wrogą działalność zmierzającą do dezorganizacji życia społeczno-politycznego i ewentualnego zakłócenia przewozu kolejowego transportów eksportowych i importowych w miejscu pracy (stacja PKP)". IPN Wr 023/26 (IIw-141)
.