Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Beme
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 11-11-1955
Imię ojca: Leon
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stefan Beme był rejestrowany przez Wydz. V KWMO Legnica w dn. 02.07.1982 do nr 4104 jako OZ w ramach SOR krypt. "Prasa II". Sprawę założono na grupę osób podejrzanych o prowadzenie "konspiracyjnej działalności w ramach nielegalnej grupy związkowej »Solidarność«". W/wym. brał udział w konspiracyjnych zebraniach grupy, zajmował się kolportażem ulotek. W dn. 08.08.1984 został przerejestrowano na KE krypt. "Emigrant". IPN Wr 022/598 (688/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dot. grupy osób, w tym Stefana Beme, który w okresie stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej, "organizował wydawanie i kolportaż ulotek" sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". W dn. 07.09.1982 w/wym. został tymczasowo aresztowany ("tym samym zniesione zostało zastosowane wobec S. Beme w dn. 01.09.1982 internowanie"). W aktach o sygn. IPN Wr 022/598 t. 3 zachował się odpis "Wyroku" Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dn. 15.10.1982 (II K 98/82), z którego wynika, iż Stefan Beme został skazany za "kontynuowanie działalności związkowej" na 4 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych". W dn. 12.08.1983 na mocy ustawy o amnestii karę złagodzono o połowę. IPN Wr 030/29 (120/III)
Akta internowania Stefan Beme został internowany za "udział w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". Brak decyzji o uchyleniu internowania. Od 07.07.1982 w/wym. został tymczasowo aresztowany. IPN Wr 037/122 (129/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stefan Beme został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Emigrant" jako członek MKS NSZZ "Solidarność" Legnica ("współorganizator siatki podziemia", organizował lokale na "konspiracyjne zebrania MKS Legnica" oraz "środki do prowadzenia działalności poligraficznej"). Sprawę zakończono w związku z emigracyjnym wyjazdem w/wym. IPN Wr 022/760 (919/II)
.