Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Eugeniusz
Nazwisko: Słowik
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 30-08-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. utworzenia nielegalnej organizacji "Ruch Młodej Polski" [RMP]. A. Słowik występuje jako przewodniczący Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność", który w dn. 23.08.1981 brał udział w ściśle zakonspirowanym spotkaniu działaczy RMP na terenie Łodzi. IPN Gd 340/1 t. 2 (54427/II)
Akta admnistracyjne - charakterystyki Materiały dot. członków Krajowej Komisji Porozumiewawczej [KKP] NSZZ "Solidarność" oraz rozmów jakie prowadzili z rządem PRL w l. 1980-1981. W aktach znajduje się m.in. charakterystyka A. Słowika oraz stenogram jego wypowiedzi z obrad posiedzenia plenarnego KKP. Ponadto A. Słowik wykazany jest jako członek zespołu KKP ds. środków masowego przekazu. IPN BU 0236/277 t. 1-3 (2346/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Słowik występuje w sprawie założonej na łódzkie środowisko KPN. IPN Ld 084/6 t. 1 (7867/II)
Osoba Zastrzeżona [OZ] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Słowik został zarejestrowany przez Wydz. III-A dn. 15.09.1980 jako OZ. 28.07.1981 zmieniono kategorię rejestracji na SOR o krypt. "Muzyk" pod tym samym nr rej. Sprawę założono "na fakt wykorzystania organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" do prowadzenia wrogiej działalności politycznej". Sprawę złożono do archiwum pod nr 05778/II dn. 26.01.1982 w związku z internowaniem. Materiały podjęto z archiwum i zarejestrowano ponownie w okresie 09.08.1984-01.1990 pod nr rej. 49436 ze względu na "prowadzenie działalności antypaństwowej". Materiały i mikrofilm zniszczono za protokołem 1028/90 w 1990. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidenc.
Sprawa Obiektowa [SO] A. Słowik występuje w Sprawie Obiektowej z tytułu sprawowania szeregu funkcji w NSZZ "Solidarność": członka Krajowej Komisji Porozumiewawczej, przewodniczącego MKZ Ziemi Łódzkiej, członka Prezydium Komisji Krajowej, delegata regionu łódzkiego do prowadzenia rozmów z przedstawicielami zagranicznych związków zawodowych oraz stroną rządową. IPN Gd 003/166 t. 1-4, 8, 11, 12, 14, 17, 19-23, 27, 28 (185/IV)
Akta administracyjne Kopie meldunków operacyjnych za l. 1981-1983. A. Słowik występuje w meldunkach dot. sytuacji po strajku MPK w Łodzi oraz zmian administracyjno - kadrowych w łódzkim NSZZ "Solidarność". Ponadto występuje jako jeden z organizatorów i aktywnych uczestników tzw. "marszu głodowego", który miał miejsce w Łodzi w dn. 30.07.1981 oraz uczestnik Kongresu Włoskich Związków Zawodowych w Rzymie w dn. 08-11.10.1981 i sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w dn. 22-25.11.1981. Znajdują się również meldunki dot. pogrzebu ojca A. Słowika. IPN Ld pf 88/1 t. 1-2 (2889/XA); IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA); IPN Ld pf88/3 t. 3 (2891/XA)
Akta internowania Internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 114 z dn. 13.12.1981 za to, że: "zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL". IPN Ld pf 86/21 t. 10 (1360/III)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981 - 24.07.1984. Przebywał kolejno: od 17.12.1981 w Areszcie Śledczym w Łodzi, od 06.01.1982 w Areszcie Śledczym w Warszawie - Mokotowie, od 17.05.1983 w Zakładzie Karnym w Potulicach, od 07.09.1983 w Zakładzie Karnym w Barczewie. Zwolniony postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie dn. 24.07.1984 na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984. IPN Ol 52/1879 (281/4)
Akta prokuratorskie Śledztwo przeciwko A. Słowikowi i innym w sprawie zorganizowania akcji protestacyjnej w Łodzi dn. 13.12.1981. IPN Ld 53/17 t. 1 (III K 122/81)
Akta sądowe Oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 13.12.1981 o stanie wojennym o zorganizowanie akcji protestacyjnej w siedzibie NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej dn. 13.12.1981. Dn. 18.03.1982 w wyniku rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego PRL został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Dn. 26.07.1984 na mocy ustawy o amnestii kara uległa darowaniu w całości. 23.06.1989 nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa. IPN Ld 53/17 t. 2-3 (III K 122/81)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy rozpracowania NSZZ "Solidarność", jego struktur oraz członków na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. A. Słowik występuje jako członek organu kontrolno - koordynującego Komisji Krajowej [KK] NSZZ "Solidarność" oraz jako członek KK, przewodniczący Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie wszczął dochodzenie 10.01.1984. Zgodnie z aktem oskarżenia sporządzonym dn. 29.02.1984 przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie A. Słowik w dn. 08.01.1984, odbywając karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie znieważył funkcjonariuszy wspomnianego Zakładu podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. W dn. 24.07.1984 postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie postępowanie karne przeciwko A. Słowikowi zostało umorzone. IPN Bi 0090/1016 (5589/3 mkf)
Akta prokuratorskie Postanowieniem z dn. 04.10.1984 Prokuratura Rejonowa w Olsztynie odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie niezgodnego z prawem traktowania A. Słowika przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie. IPN Ol 4/526 (Dsn. 149/84 Ol)
Akta administracyjne A. Słowik występuje w meldunkach operacyjnych za rok 1985. Dn. 25.01.1985 podczas tzw. opłatka wigilijnego w Kościele Salezjanów wygłosił przemówienie o "potrzebie walki z władzą". Występuje w informacjach o wypowiedziach hierarchów Kościoła na temat represji w stosunku do osób uwolnionych z internowania. Ponadto meldunek dot. pozwu A. Słowika "o nie przyjęcie go do pracy w MPK" oraz dot. rozmowy ostrzegawczej z dn. 13.09.1981 z A. Słowikiem odnośnie złożenia przez niego podpisu pod apelem nawołującym do bojkotu wyborów. IPN Ld pf 13/440 t. 1-3, 5-6 (2921/XA)
Akta administracyjne Analizy prawne za lata 1986 i 1988. A. Słowik występuje jako autor artykułu "Powrót do źródła" opublikowanego w Tygodniku "CDN Głos Wolnego Robotnika" zawierającego analizę działalności NSZZ "Solidarność" od powstania do 13.12.1981 oraz później w "strukturach podziemnych". IPN Ld 0050/76 t. 1, 3 (31/2/91)
Akta dochodzeniowo - śledcze Materiały dot. ścigania w trybie karno - administracyjnym w okresie lat 1986-1989. Protokół przesłuchania A. Słowika oraz protokoły przesłuchania świadków i uczestników nielegalnego wiecu pracowników MPK na terenie zajezdni w Łodzi przy ul. Limanowskiego zorganizowanego przez A. Słowika w dn. 04.05.1988. IPN Ld 15/461 (1538/III)
Akta sprawy o wykroczenie "W dniu 04.05.1988 działając w celu wywołania niepokoju publicznego, nie będąc zatrudnionym w MPK w Łodzi, przedostał się na teren zajezdni przy ul. Limanowskiego, a następnie zorganizował wiec pracowników MPK i kierował nim w wyniku czego spowodował zakłócenia w funkcjonowaniu wspomnianego zakładu". A. Słowik odczytał m.in. postulaty poparcia akcji strajkowych w Nowej Hucie i Gdańsku, reaktywowania NSZZ "Solidarność" oraz przywrócenia do pracy m.in. swojej osoby. Dn. 14.05.1988 Kolegium I instacji orzekło karę grzywny w wysokości 40 tys. zł. Dn. 10.06.1988 Kolegium II instancji utrzymało orzeczenie w mocy. IPN Ld 116/6 (B - 454/88)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/1012 t. 2 (45141/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0082/65 t. 2-3 (45766/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/558 t. 2 (44075/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/35 t. 5 (40414/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0082/51 (45264/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0082/1 t. 7-8 (38604/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/2781 (46176/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0082/47 t. 2-3 (45215/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0082/67 (46585/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienią dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0031/302 (1508/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/1680 (46113/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/686 (44284/I)
Teczka pracy TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/1724 (46166/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/910 (44845/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/2782 t. 2 (46211/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/1510 t. 1-2 (45933/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/1730 t. 2 (46172/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/1263 t. 2 (45445/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/1691 t. 1-2 (46126/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0040/2785 t. 1 (46771/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Słowika. IPN Ld 0082/48 t. 5 (45233/I)
Akta paszportowe Wielokrotna odmowa wydania paszportu na wyjazdy do Francji, Belgii i USA. Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata [WKŚ] o nr Z/1001/85 wniesione na okres 07.03.1985 - 07.03.1987, anulowane 05.10.1987. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ o nr Z/4112/87 wniesione na okres 20.05.1987 - 30.08.1989, wydane na wniosek Wydz. V WUSW w Łodzi, anulowane 08.06.1989. IPN Ld 0151/43162 (EALD 215213)