Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Uhowo
Data urodzenia: 24-04-1955
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Mieczysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Komora" nr rej. Bk 29324 prowadzona w okresie od 16.11.1982 do 29.06.1985 przez Wydz. IV KWMO/ Samodzielna Sekcja VI/ Wydz. VI WUSW Białystok dotyczy grupy działającej na bazie członków "Solidarności". Jerzy Sokołowski został zarejestrowany do sprawy dn. 27.12.1983 pod nr rej. Bk 30885 z powodu udziału w drukowaniu i kolportażu ulotek oraz nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Rozpracowanie zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 3092/II zniszczono w 18.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Barakowóz” nr rejestr. Bk 29391 prowadzona w okresie od 29.11.1982 do 11.03.1983 przez Wydz. V KWMO Białystok dotyczyła kolportażu nielegalnych druków na terenie budowy osiedla mieszkaniowego w Łapach przez pracowników zatrudnionych w Białostockim Kombinacie Budowlanym. Celem sprawy było ustalenie kolporterów i ich powiązań z podziemnymi strukturami NSZZ "Solidarność". Podczas prowadzenia sprawy ustalono, że nielegalne wydawnictwa dostarcza na teren zakładu m.in. Jerzy Sokołowski. Podczas przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania wyżej wymienionego w dn. 03.12.1982 zakwestionowano nielegalne wydawnictwa NSZZ "Solidarność". Jerzy Sokołowski został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a następnie skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Bi 012/444 (2673/II).
Śledztwo (nr RSD 45/82) przeciwko Jerzemu Sokołowskiemu i innej osobie prowadzone w okresie 29.11.1982-05.05.1983 w trybie doraźnym. Śledztwo wszczęła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku i przekazała do prowadzenia Wydz. Śledczemu KWMO Białystok. Jerzy Sokołowski został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku jako podejrzany o to, że w roku 1982 w woj. białostockim jako członek NSZZ "Solidarność" rozpowszechniał nielegalne wydawane Biuletyny NSZZ "Solidarność" Region Białystok oraz wydawnictwo "Goniec Wojenny" – pismo „Solidarności” Rolników Indywidualnych "zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Po zakończonym śledztwie w dn. 24.12.1982 Wydz. Śledczy KWMO Białystok skierował sprawę do prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia i skierowanie sprawy do sądu. IPN Bi 07/76 (311/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku (sygn. Pg Śl. II-206/82) nad śledztwem RSD 45/82 prowadzonym przez Wydział Śledczy KWMO Białystok w trybie doraźnym dotyczącym rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Śledztwo wszczęto 29.11.1982. Jerzy Sokołowski został zatrzymany 03.12.1982. Podczas przeszukania u wyżej wymienionego w mieszkaniu i w miejscu pracy zakwestionowano m.in. Biuletyny Informacyjne "Solidarności", "Goniec Wojenny" - pismo "Solidarności" Rolników Indywidualnych Regionu Białystok, nielegalne książki i kartki z wierszami. Na mocy postanowienia podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z 04.12.1982 Jerzy Sokołowski został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia. Dn. 29.12.1982 prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku skierował sprawę do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z 24.01.1983 (sygn. SOW 816/82) odstąpił od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym i skazał Jerzego Sokołowskiego na karę 1 roku i 3 mies. pozbawienia wolności za to, że od października do listopada 1982 w Łapach woj. białostockiego działając wspólnie z innymi osobami rozpowszechniał nielegalnie wydawane biuletyny informacyjne NSZZ "Solidarność" i NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Region Białystok "zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Postanowieniem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 26.10.1983 orzeczoną karę pozbawienia wolności darowano na zasadzie amnestii. IPN Bi 173/252 (Pg Śl II-206/82).
Akta tymczasowo-aresztowanego dotyczące Jerzego Sokołowskiego. Wyżej wymieniony został zatrzymany 03.12.1982 w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie woj białostockiego. Na mocy postanowienia podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 24.01.1983 został skazany na 1 rok i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W związku z treścią wyroku uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i dn. 24.01.1983 Jerzy Sokołowski został wypuszczony na wolność. IPN Bi 156/452 (101/83).
Zarejestrowany pod nr rej. Bk 41701 w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Komitet" sprawa prowadzonej w okresie 11.03.1989-19.08.1989 przez Wydz. V WUSW Białystok jako główny inicjator reaktywowania struktur NSZZ "Solidarność" w Białostockim Kombinacie Budowlanym - od czerwca 1989 przewodniczący NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. 4308/II zniszczono 09.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 10.12.1982 do odwołania wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Białystok z powodu podejrzenia o kolportaż nielegalnych wydawnictw w NSZZ „Solidarność” „zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane 31.12.1982 pod nr rej. Bk 29508, anulowane 24.11.1986. IPN Bi 452/115865 (EABK 115865).
.