Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystian Adolf
Nazwisko: Marciniak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 30-10-1961
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Krystian Marciniak był figurantem sprawy dot. „konspiracyjnej działalności godzącej w porządek prawny stanu wojennego”, obejmującej działania rozwiązanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej (m.in. „druk i kolportaż nielegalnych pism i ulotek”). IPN Po 08/2394 (11123/II)
Akta kontrolne śledztwa Krystian Marciniak był podejrzewany o to, że „od stycznia do września 1982 r. w Poznaniu wspólnie z innymi osobami brał udział w związku przestępczym Akademicki Ruch Oporu, pełniąc w ramach organizacji funkcję łącznika, a ponadto (…) kolportował odpłatnie nielegalne wydawnictwo – kalendarzyki NZS na rok 1982, uzyskane w ten sposób pieniądze w kwocie 4 tys. zł przekazał (…) na dalszą nielegalną działalność, a także zorganizował grupę kolporterów do rozpowszechniania nielegalnych pism oraz w czerwcu 1982 r. w Poznaniu odebrał (…) papier i kalki woskowe (…) w celu drukowania »Poznańskiego Tygodnika Wojennego« i innych pism (…), a ponadto uczestniczył (…) w druku pisma »Vox Populi«, opracowując między innymi teksty do tego pisma”. Zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 04/3496 (14999/III)
Akta sądowe Dnia 09.05.1983 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył postępowanie karne wobec Krystiana Marciniaka, jako powód podając, iż przestępstwo zawierało „znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa”. IPN BU 749/90-113
Akta tymczasowo aresztowanego Krystian Marciniak został tymczasowo aresztowany 09.12.1982. Był podejrzewany, iż „od stycznia do sierpnia 1982 r. w Poznaniu wspólnie z innymi osobami rozpowszechniał odpłatnie na terenie Politechniki Poznańskiej nielegalne wydawnictwa sporządzane za pomocą druku, zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze przekazywał (…) na dalszą nielegalną działalność, a ponadto sporządzał stemple, które służyły do oznaczania tych wydawnictw, a także brał udział w zebraniach nielegalnego związku pod nazwą »Front Patriotyczny«”. Areszt uchylono 09.05.1983. IPN Po 89/128 (59581)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Krystian Marciniak był rozpracowywany w ramach KE. Stwierdzono, że „jest nadal studentem Politechniki Poznańskiej i utrzymuje kontakty z innymi osobami biorącymi udział w nielegalnej działalności, postanowiono objąć go kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego”. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Zakończono, gdyż „nie uzyskano informacji, aby prowadził jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem”. IPN Po 08/1761 (11931/II)
.