Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Malka
Miejsce urodzenia: Jeżów
Data urodzenia: 09-10-1958
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Włókniarz”, nr rej. 5198, prowadzona w okresie 13.12.1980 - 26.06.1985 przez Wydział III „A”/V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. W „Analizie spraw operacyjnych prowadzonych przez SB RUSW w Tomaszowie Mazowieckim na byłych działaczy NSZZ »Solidarność«” z 28.05.1984 znajdują się materiały dotyczące SOS „Działacz” w której wystąpił Bogdan Malka. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. Akta Sprawy Obiektowej "Włókniarz" złożono do archiwum pod sygn. 37/IV. IPN Ld 069/30/J (37/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Działacz”, nr rej. 5208 prowadzona w okresie 17.12.1980-30.04.1985 przez Wydział III „A”/V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim pod nadzorem Wydziału VI Departament V MSW w Warszawie. Sprawa założona w celu inwigilacji innej osoby. Bogdan Malka jest wymieniany jako były członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach, który po 13.12.1981 kontynuował działalność związkową oraz jako osoba należąca do „nieformalnej grupy” drukującej i kolportującej prasę bezdebitowa na terenie Odlewni Żeliwa w Koluszkach. Akta złożono do archiwum pod sygn. 1143/II. IPN Ld 067/689/J (1143/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Druk” nr rej. 6154, wszczęta w dniu 15.07.1982 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przekazana do dalszego prowadzenia Sekcji V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim pod nadzorem Wydziału VI Departamentu V MSW w Warszawie. Sprawa założona w związku z wykryciem w dniu 13.07.1982 ulotek antyrządowych na terenie Odlewni Żeliwa w Koluszkach. Bogdan Malka został zarejestrowany 17.04.1985 pod nr. rej. 8611 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim jako osoba do sprawy w związku z podejrzeniem o druk i kolportaż „Tajnego Nieregularnego Biuletynu Związkowego” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach. Sprawa została zakończona 26.04.1985. W dniu 19.06.1986 materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim pod sygn. 1142/II, następnie w dniu 06.08.1986 został wykonany mikrofilm złożony pod sygn. 1142/2. Materiały 1142/II zniszczono za protokołem brakowania nr 28 poz. 933 z dnia 18.07.1988. IPN Ld 067/688/J (1142/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację operacji krypt. „Jodła” i „Gotowość” z 1982 roku. Bogdan Malka w „Planie realizacji internowania na terenie woj. piotrkowskiego” z dnia 24.08.1982 wystąpił jako osoba przewidziana do internowania w sierpniu 1982. Wytypowany w związku z działalnością opozycyjną. IPN Ld 271/15 (15, 2/5, 14).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 20/83 prowadzonego w okresie 29.12.1983-07.05.1984 przez Wydział Śledczy WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Śledztwo prowadzone przeciwko grupie byłych działaczy NSZZ „Solidarność” z Odlewni Żeliwa w Koluszkach podejrzanych o kontynuowanie działalności związkowej po 13.12.1981 oraz o sporządzanie i kolportaż prasy bezdebitowej na terenie zakładu pracy. Bogdan Malka wystąpił jako podejrzany o nie zaprzestanie działalności związkowej oraz o to, że w okresie 01.1982-12.1983 gromadził oraz kolportował ulotki i inne pisma o treści antysocjalistycznej na terenie Odlewni Żeliwa w Koluszkach. W dniu 30.12.1983 wobec Bogdana Malki został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego, został osadzony w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Areszt uchylono 23.06.1984. W dniu 17.01.1984 SB dokonała przeszukania mieszkania Bogdana Malki, zakwestionowano znaczną ilość wydawnictw o treściach antyrządowych. Bogdan Malka odmówił składania wyjaśnień w trakcie trwania śledztwa. W dniu 05.05.1984 materiały zgromadzone w trakcie śledztwa przekazano Prokuraturze Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim w celu wniesienia aktu oskarżenia. W dniu 10.05.1984 prokuratura sporządziła i przesłała do sądu akt oskarżenia. IPN Ld Pf 68/164/J (165/3).
Akta prokuratorskie. Sprawa o sygnaturze Ds. 39/83 prowadzona w okresie 30.12.1983-10.05.1984 przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę wszczęto przeciwko grupie byłych działaczy NSZZ „Solidarność” podejrzanych o nielegalną działalność związkową oraz druk i kolportaż prasy bezdebitowej na terenie Koluszek. Bogdan Malka został oskarżony o nie zaprzestanie działalności związkowej oraz o to, że w okresie 08.1982-12.1983 gromadził oraz kolportował ulotki i inne pisma o treści antysocjalistycznej na terenie zakładu pracy. W dniu 10.05.1984 prokuratura sporządziła i przesłała do sądu akt oskarżenia. Sprawa sądowa (II K 403/84) została umorzona przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim 31.07.1984 na mocy amnestii z dnia 21.07.1984. Po rewizji nadzwyczajnej z dnia 30.12.1993 wniesionej przez Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 15.06.1994 uchylił zaskarżone postanowienie i postępowanie wobec Bogdana Malki. Materiałów sprawy Ds. 39/83 nie odnaleziono. Wpis na podstawie akt zastępczych Prokuratora Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 49/11 (31/14/92), BU 3665/865 (III KRN 15/94).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Odlewnik” nr rej. 7549, prowadzona w okresie 20.03.1984-26.11.1984 przez Wydział II WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa prowadzona na inną osobę. Bogdan Malka wystąpił jako jeden z oskarżonych w materiałach dotyczących sprawy Ds. 39/83 oraz jako członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. IPN Ld 067/501/J (898/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryp. „Ulotka” nr rej. 7685, prowadzona w okresie 30.04.1984-26.04.1985 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim pod nadzorem Departamentu V MSW w Warszawie. Została założona w związku z wykryciem kolportażu ulotek antyrządowych na stacji PKP w Gałkówku. Bogdan Malka wystąpił jako osoba utrzymująca kontaktu z osobą sprawdzaną w tej sprawie oraz jako rozpracowywany w ramach SOS „Druk”. Rozpracowanie zakończono w dniu 26.04.1985 w związku z nie wykryciem sprawcy. IPN Ld 067/669/J (1120/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne zawierające plany działań operacyjnych wobec struktur i działaczy NSZZ „Solidarność” oraz analizy i informacje operacyjne RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczące sytuacji społeczno-politycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, przesyłane w latach 1985-1989 do Wydziału III i Inspektoratu 2 WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Bogdan Malka wystąpił w materiałach jako działacz podziemnych struktur „Solidarności” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach. IPN Ld 0051/153 (13/13/90, 29/13/90).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Rudy”, nr rej. 6815, prowadzonej przez KMMO w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW z 1983 roku na osobę Bogdana Malki. IPN Ld 0031/86 (1142/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Jan”, nr rej. 6179, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się informacja operacyjna z dnia 16.09.1983 sporządzona przez funkcjonariusza SB dotyczące Bogdana Malki. IPN Ld 0031/267 (1453/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Czarny”, nr rej. 6818, prowadzonej przez RUSW w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się informacja operacyjna z dnia 17.01.1984 sporządzona przez funkcjonariusza SB dotycząca Bogdana Malki. IPN Ld 0031/622 (1960/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Curuś”, nr rej. 7310, prowadzonej przez RUSW w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się informacja operacyjna z dnia 22.02.1984 sporządzone przez funkcjonariusza SB dotyczące Bogdana Malki. IPN Ld 0031/90 (1147/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Rozumny”, nr rej. 7358, prowadzonej przez RUSW w Tomaszowie Mazowieckim znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW z 1984 roku na osobę Bogdana Malki. IPN Ld 0040/1898 (46350/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Don”, nr rej. 7614, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW z lat 1984-1986 na osobę Bogdana Malki. IPN Ld 0031/497 (1788/I).
.