Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Wolicki
Miejsce urodzenia: Warlubie
Data urodzenia: 21-06-1941
Imię ojca: Julian
Imię matki: Klara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, prowadzona w okresie 18.11.1980-04.04.1984 przez Wydział III „A”/ V KW MO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. Jan Wolicki został zarejestrowany do sprawy 09.01.1982 pod nr. 4350, a wyrejestrowany 16.03.1982 ze względu na założenie Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Elektryk”. W SO występuje jako członek prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” w Zduńskiej Woli i członek prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka, odpowiedzialny za współpracę z sekcjami branżowymi oraz za działalność Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Zduńskiej Woli. Wolicki wymieniony jest w wykazie osób, z którymi po wprowadzeniu stanu wojennego planowano przeprowadzenie rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych i wyjaśniających” oraz w wykazie osób wytypowanych do internowania. Internowany w okresie 13.12.1981-12.02.1982. Widnieje również na liście działaczy „Solidarności”, z którymi przeprowadzono rozmowy „ostrzegawcze” w dniach 10–12.08.1982. Pod koniec sierpnia został ponownie internowany z powodu prowadzenia „nielegalnej działalności związkowej”. IPN Ld 020/9 t. 1, 3, 5, 6, 7 (12/IV), IPN Ld 056/8/J (12/4).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kontroler”, nr rej. 3864, prowadzona w okresie 11.09.1981-06.01.1982 przez Wydział IV KW MO w Sieradzu wobec Jadwigi Płuski. Jan Wolicki z J. Płuską jako przedstawiciele Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka interweniowali 02.09.1981 w Wojewódzkim Zakładzie Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia w Widawie w sprawie zwolnienia jednego z pracowników tego zakładu. Sprawę zakończono 06.01.1982, a zgromadzone materiały wykorzystano w postępowaniu prokuratorskim i sprawie sądowej. IPN Ld 038/366 (739/II), IPN Ld 055/357/J (739/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w okresie 15.09.1981-27.10.1981 przez Wydział Śledczy KW MO w Sieradzu wobec Jadwigi Płuski. Jan Wolicki występuje w materiałach jako biorący udział wspólnie z J. Płuską w interwencji w dn. 02.09.1981, z tytułu sprawowanych funkcji w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka, w sprawie zwolnienia jednego z pracowników Wojewódzkiego Zakładu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia w Widawie. IPN Ld pf 39/35 (36/III).
Akta internowania. Jan Wolicki został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 18 komendanta wojewódzkiego MO w Sieradzu z 12.12.1981, ponieważ „z uwagi na jego wpływy i kontakty w środowisku działaczy »Solidarności« na terenie regionu, fanatyczną wiarę w idee związku” istniało uzasadnione niebezpieczeństwo kontynuowania przez niego „szkodliwej działalności politycznej oraz inspirowanie do strajków i organizowania konspiracji wśród regionalnych działaczy »Solidarności«”. 12.02.1982 został zwolniony na mocy decyzji nr 22 z 11.02.1982 o uchyleniu internowania. Na wniosek Wydziału V KW MO został ponownie internowany na mocy decyzji nr 59 komendanta wojewódzkiego MO z 29.08.1982, uzasadnianej negatywnymi wypowiedziami nt. polityki rządu, podważaniem legalności wprowadzenia stanu wojennego i utrzymywaniem kontaktów z „podziemiem »Solidarności«” w Łodzi. 13.12.1982 zwolniony na mocy decyzji nr 55 komendanta wojewódzkiego MO w Sieradzu z 09.12.1982 o uchyleniu internowania. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 9251. IPN Ld 053/35 t. 54 (2/25/90), IPN Po 161/1 poz. 9251.
Akta osobowe internowanego Jana Wolickiego, osadzonego 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, zwolnionego 12.02.1982. IPN Ld 24/50 (1/82).
Akta osobowe internowanego Jana Wolickiego, osadzonego 31.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolnionego 13.12.1982. IPN Ki 45/506 (14/I/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Elektryk”, nr rej. 4537, prowadzony od 16.03.1982 przez Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu, od 19.09.1983 przez Grupę V RUSW w Zduńskiej Woli w celu kontroli operacyjnej Jana Wolickiego, członka prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” w Zduńskiej Woli, członka prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej, internowanego w okresie 13.12.1981-12.02.1982. Po wyjściu J. Wolickiego z Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu przeprowadzono z nim kilkukrotnie rozmowy „ostrzegawcze”, w związku z publicznym podważaniem legalności wprowadzenia stanu wojennego, „manifestacyjnym” noszeniem znaczka NSZZ „Solidarność” oraz utrzymywaniem kontaktów z działaczami konspiracyjnych struktur związku w Łodzi. 24.08.1982 dokonano przeszukania w jego mieszkaniu. W okresie 28.08.1982-13.12.1982 ponownie internowany. Sprawę zakończono 05.11.1984 z powodu wyjazdu emigracyjnego J. Wolickiego w 1983 roku. IPN Ld 055/479/J (898/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), następnie Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Odnowiciele”, nr rej. 4607, prowadzona w okresie 13.05.1982-26.08.1983 przez Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu wobec osób podejrzanych o działalność w ramach Tajnego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Sieradzu. W początkowym etapie prowadzenia sprawy do grona podejrzanych zaliczono Jana Wolickiego. IPN Ld 055/439/J (829/2) mikrofilm.
Jan Wolicki występuje w protokole przesłuchania Henryka Jaranowskiego z 18.08.1982 jako odbiorca kilkudziesięciu egzemplarzy 7 numeru podziemnego pisma „Jesteśmy”. Zeznania zostały złożone w ramach śledztwa nr RSD 17/82, włączonego do akt sprawy karnej przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, prowadzonej przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (SOW 436/82) w okresie 08.10.1982-28.03.1983. IPN By 51/201 (SOW 436/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Emeryt”, nr rej. 4596, prowadzony przez Wydział V KW MO w Sieradzu w okresie 07.05.1982-12.03.1983 w celu kontroli operacyjnej Jana Brzozowskiego. Jan Wolicki występuje w materiałach jako internowany, w sprawie zwolnienia którego J. Brzozowski wielokrotnie interweniował w KW MO w Sieradzu. IPN Ld 055/386/J (771/2) mikrofilm.
Informacje dzienne dot. sytuacji „polityczno-operacyjnej” w woj. sieradzkim w okresie 01.10.1982-31.12.1982, przesyłane przez KW MO w Sieradzu w ramach operacji „Lato-80” do dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. Jan Wolicki występuje w materiałach jako jeden z internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”, w intencji których proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli odprawił 11.11.1982 mszę świętą. IPN Ld 268/14 (539/4/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Przeciwnik”, nr rej. 5169, prowadzona w okresie 28.04.1983-02.07.1984 przez Wydział V KW MO w Sieradzu, następnie Grupę V KM MO/RUSW w Zduńskiej Woli w związku z kolportażem ulotek i wierszy o tematyce „antypaństwowej” na terenie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” w Zduńskiej Woli. Jan Wolicki znalazł się wśród podejrzanych o kolportaż działaczy NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w zakładzie. IPN Ld 055/480/J (899/2) mikrofilm.
Analizy sytuacji „polityczno-operacyjnej” w woj. sieradzkim za okres 01.1980-02.1985, sporządzane przez KW MO/WUSW w Sieradzu. W analizie za sierpień 1982 znalazła się informacja o ponownym internowaniu Jana Wolickiego, który „manifestował swoją przynależność do »Solidarności«, utrzymywał kontakty z tajną strukturą tej organizacji w Łodzi oraz destrukcyjnie oddziaływał na załogę ZPD »Wola«”. Sprawozdania za marzec i kwiecień 1983 zawierają informacje o złożeniu przez J. Wolickiego wniosku o wydanie paszportu na wyjazd na pobyt stały do USA oraz o oczekiwaniu na wizę. IPN BU 1585/16805 (17/IX/231/42), IPN BU 1585/16806 (17/IX/231/43).
W aktach paszportowych dot. Jana Wolickiego znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-17/82 na okres 15.02.1982-15.02.1984. J. Wolicki złożył 23.02.1983 wniosek o paszport argumentując, że mimo zawieszenia stanu wojennego nadal czuje się prześladowany i represjonowany, w związku z czym zamierza „opuścić kraj i udać się tam, gdzie rządzi prawdziwa demokracja”, czyli do USA. Naczelnik Wydziału Paszportów KW MO w Sieradzu wyraził zgodę, pisząc w uzasadnieniu, że J. Wolicki jest „zdecydowanym wrogiem Polski i socjalistycznego ustroju. Fanatyzm religijny oraz ślepa wiara w słuszność idei »Solidarności« nie pozwala mu przystosować się do istniejącej rzeczywistości w kraju”. Paszport wystawiono 07.04.1983. IPN Ld 534/18919 (EASI 18919).
.