Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Anna
Nazwisko: Zalewska
Nazwisko rodowe: Szczęsna
Miejsce urodzenia: Opoczno
Data urodzenia: 20-09-1942
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Włókniarz”, nr rej. 5198, prowadzona w okresie 13.12.1980 - 26.06.1985 przez Wydział III „A”/V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. Teresa Zalewska występuje w sprawie jako przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Tomaszowskich Zakładach Drobiarskich w Tomaszowie Mazowieckim, która po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zmieniła swego negatywnego stosunku do przemian zachodzących w kraju”. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. IPN Ld 069/30/J (37/4).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Dama”, nr rej. 6449, prowadzony w okresie 30.11.1982 - 10.12.1985 przez Wydział IV KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, Grupę IV/Grupę VI RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w celu operacyjnej kontroli Teresy Zalewskiej, przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Tomaszowskich Zakładach Drobiarskich w Tomaszowie Mazowieckim, która po delegalizacji „Solidarności” w październiku 1982 „przywdziewała czarne stroje, demonstrując »żałobę«” po związku i była „negatywnie ustosunkowana do władz PRL”. Kilkukrotnie przeprowadzano z T. Zalewską „rozmowy ostrzegawcze i operacyjno-sondażowe”. Zdaniem SB działania te przyniosły pożądany skutek, dlatego prowadzenie KE zakończono. IPN Ld 067/635/J (1074/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Biuletyn”, nr rej. 7247, prowadzona w okresie 15.12.1983 - 25.03.1986 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w związku z kolportażem literatury bezdebitowej na terenie Studium Wieczorowego przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Tomtex” w Tomaszowie Mazowieckim. Teresa Zalewska występuje w sprawie jako znajoma osoby podejrzewanej o kolportaż. SOS zakończono skierowaniem do kolegium ds. wykroczeń. IPN Ld 067/737/J (1195/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Koncepcja”, nr rej. 8455, prowadzona w okresie 08.02.1985 - 11.06.1987 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w związku z podejrzeniami dot. tworzenia przez działaczy NSZZ „Solidarność”, m.in. Teresę Zalewską (wówczas zatrudnioną w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Mazowieckim) podziemnych struktur związku na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Odnotowano uczestnictwo T. Zalewskiej w mszach w intencji „Solidarności” w kościołach oo. jezuitów w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. 22.02.1985 z T. Zalewską przeprowadzono „rozmowę profilaktyczno-sondażową”. Sprawę zakończono „na polecenie upoważnionego przełożonego”, a część osób w niej występujących objęto innymi sprawami operacyjnymi. IPN Ld 067/852/J (1330/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Redaktor”, nr rej. 5656, prowadzone w okresie 11.12.1981 - 09.01.1989 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w celu operacyjnej kontroli Andrzeja Wójcika, działacza NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. W materiałach znajduje się informacja o uczestnictwie Teresy Zalewskiej 06.01.1985 we mszy w intencji „Solidarności” w kościele oo. Jezuitów w Łodzi. IPN Ld 067/1016/J (1511/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bractwo”, nr rej. 9421, prowadzona w okresie 16.06.1986 - 23.05.1988 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z podejrzeniem wykorzystywania przez działaczy NSZZ „Solidarność” założonego przez nich Bractwa Trzeźwości im. Maksymiliana Kolbego przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim do kontynuowania działalności związkowej. Teresa Zalewska występuje w sprawie jako „bierny uczestnik” uroczystości umieszczenia 01.11.1985 na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim tabliczki upamiętniającej męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. SOS krypt. „Bractwo” zakończono w związku z wejściem w życie ustawy o amnestii oraz kontynuowaniem inwigilacji członków bractwa w ramach innych spraw operacyjnych. IPN Ld 067/927/J (1411/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wykonawcy”, nr rej. 9271, prowadzona w okresie 05.03.1986 - 12.02.1987 przez Wydział III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z utworzeniem na terenie Bełchatowa Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Według analiz SB z maja 1986 w skład OKW wchodziło kilka „nieformalnych grup” ciążących ku Łodzi. Nie należała do nich powiązana ze strukturami podziemnymi w Warszawie „grupa tomaszowska”, do której zaliczano Teresę Zalewską. SOR krypt. „Wykonawcy” zakończono z uwagi na fakt, że główni inicjatorzy powołania OKW byli rozpracowywani w ramach innych spraw operacyjnych. IPN Ld 067/808/J (1279/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Muza”, nr rej. 9669, prowadzony w okresie 10.12.1986 - 30.11.1989 przez Grupę III RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w celu operacyjnej kontroli Teresy Zalewskiej, która „pomimo prowadzonych [z nią] rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych nadal zaangażowana jest w nielegalną działalność zmierzającą do reaktywowania byłej »Solidarności«” na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. KE zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. 19.12.1989 sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum pod sygn. 1634/II. Materiały zostały zniszczone 31.01.1990 w jednostce operacyjnej. Fragmentaryczne informacje zachowały się w aktach administracyjnych. Materiały o sygn. 1634/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt admin. IPN Ld 00295/2 (30/187).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Partia”, nr rej. 10258, prowadzona w okresie 15.03.1988 - 28.11.1989 przez Grupę III RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, nast. Inspektorat 2/WOKPP WUSW w Piotrkowie Trybunalskim z powodu „podjęcia przez byłych działaczy »Solidarności« z terenu Tomaszowa Mazowieckiego działań zmierzających do założenia nielegalnej organizacji politycznej pod nazwą PPS”. Teresa Zalewska znajdowała się w gronie inicjatorów powołania PPS, a jej mieszkanie było jednym z miejsc spotkań grupy. Sprawę zdjęto z ewidencji 05.12.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 1629/II. Materiały zostały zniszczone 31.01.1990 w jednostce operacyjnej. Fragmentaryczne informacje zachowały się w aktach administracyjnych. Materiały o sygn. 1629/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt admin. IPN Ld 00295/2 (30/187), IPN Ld 00295/5 (30/208).
Materiały administracyjne zawierające plany działań operacyjnych wobec struktur i działaczy NSZZ „Solidarność” oraz analizy i informacje operacyjne RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczące sytuacji społeczno-politycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, przesyłane w latach 1985-1989 do Wydziału III i Inspektoratu 2 WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Teresa Zalewska występuje w materiałach jako działaczka podziemnej „Solidarności” w Tomaszowie Mazowieckim, członkini reaktywowanego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, uczestniczka uroczystości religijnych mających w opinii SB wydźwięk polityczny (m.in. złożenie wieńca na grobie ks. Jerzego Popiełuszki w drugą rocznicę jego śmierci), kandydatka „Solidarności” w wyborach do Sejmu w 1989, posłanka na Sejm PRL X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy). 28.04.1987 przeprowadzono z T. Zalewską „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. IPN Ld 0051/153 (13/13/90, 29/13/90).
Materiały administracyjne MSW zawierające listę kandydatów Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” do Sejmu i Senatu, opracowaną przez Zespół ds. Kontaktów z Regionami Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego, datowaną 04.05.1989. Teresa Zalewska znalazła się na liście jako kandydatka na posła. IPN BU 01619/29 (13n/90).
Materiały administracyjne Biura Studiów MSW zawierające listy członków NSZZ „Solidarność” wybranych do Sejmu i Senatu w 1989. Teresa Zalewska widnieje w wykazach posłów do Sejmu, startująca w wyborach z woj. piotrkowskiego. IPN BU 0726/57 (222/57).
Materiały administracyjne zawierające szyfrogramy szefa WUSW w Piotrkowie Trybunalskim do dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych z okresu 17.10.1989 - 23.04.1990, dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. piotrkowskim. W szyfrogramie z 11.03.1990 znajdują się informacje nt. listu posłanki na Sejm Teresy Zalewskiej do Lecha Wałęsy w sprawie konfliktu między Zarządem Regionu Ziemia Piotrkowska NSZZ „Solidarność” a Komitetami Obywatelskimi w woj. piotrkowskim. IPN Ld 0051/223 (17/1/90).
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Seweryn”, nr rej. 6359, prowadzonego przez Wydz. IV KWMO/ WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się informacja, sporządzona przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW dotyczące T. Zalewskiej z lat 1982-1984. IPN Ld 0031/511 t. 1-2 (6359/I).
.