Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Zimoch
Miejsce urodzenia: Łask
Data urodzenia: 31-08-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Analizy sytuacji „polityczno-operacyjnej” w woj. sieradzkim za okres od 01.1980 do 02.1985 (dokumenty są datowane od 06.11.1980 do 04.03.1985), sporządzane przez KW MO/WUSW w Sieradzu. Zbigniew Zimoch występuje w nich jako sekretarz, a nastepnie przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego w Sieradzu oraz członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, wspierający „antyradzieckie” wystąpienia lokalnych działaczy i dążący do uczynienia z Sieradza jednego z ośrodków strajkowych. W związku z tym SB podjęła działania mające doprowadzić do „upadku jego autorytetu” i pozbawieniu go szans wyboru na przewodniczącego rolniczej „Solidarności” podczas zbliżających się wyborów w regionie. Dwukrotnie internowany. W maju 1982 przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu i skonfiskowano materiały bezdebitowe. Odmówiono mu zgody na wyjazd emigracyjny z kraju. W dn. 16.12.1983 został zatrzymany, a w marcu 1984 skazany za kontynuowanie działalności związkowej. IPN BU 1585/16805 (17/IX/231/42), IPN BU 1585/16806 (17/IX/231/43).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Solidarność Wiejska”, nr rej. 3620, wszczęta na polecenie dyrektora Departamentu IV MSW, prowadzona od 28.01.1981 przez Wydz. III „A” KW MO w Sieradzu, od 28.02.1981 przez Wydz. IV KW MO w Sieradzu. W dn. 13.05.1981 Zbigniew Zimoch został zarejestrowany do sprawy pod nr 3765. Podlegał kontroli operacyjnej SB jako sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sieradzu. SO krypt. „Solidarność Wiejska” zakończono 25.05.1981 włączeniem materiałów do nowo założonej SO krypt. „Plon”, nr rej. 3778. Materiałów SO krypt. „Solidarność Wiejska” brak. Materiały SO krypt. „Plon” zdjęto z ewidencji 26.01.1990 i zniszczono bez archiwizacji w jednostce operacyjnej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Informacje dzienne dot. sytuacji „polityczno-operacyjnej” w woj. sieradzkim w okresie 01.10.1981 - 31.12.1982, przesyłane przez KW MO w Sieradzu w ramach operacji „Lato-80” do dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. W świetle informacji zgromadzonych przez SB Zbigniew Zimoch, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sieradzu, był zwolennikiem podjęcia w listopadzie i grudniu 1981 strajku okupacyjnego w jednym z budynków administracji państwowej, sygnalizował potrzebę utworzenie na terenie województwa struktur PSL i zredagował list protestacyjny do prokuratora wojewódzkiego przeciwko inwigilacji członków związku. W grudniu 1981 Z. Zimoch został internowany, a po opuszczeniu Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu złożył 01.04.1982 wniosek o paszport na wyjazd do Austrii na pobyt stały. W dn. 14.04.1982 przeprowadzono z nim rozmowę dot. emigracji. Odmówiono mu zgody na wyjazd indywidualny, nakłaniając do opuszczenia kraju wraz z rodziną. W maju dokonano przeszukania w jego domu i zarekwirowano literaturę bezdebitową. W dn. 30.08.1982 został ponownie internowany, a po zwolnieniu z Ośrodka Odosobnienia w Kielcach-Piaskach w grudniu 1982 przeprowadzono z nim rozmowę „operacyjno-sondażową”. IPN Ld 268/2 (539/4/81), 3 (539/3/81), 4 (539/1/82), 5 (539/2/82), 6 (539/3/82), 8 (539/2/82), 13 (539/1/82), 14 (539/4/82).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, prowadzona w okresie 18.11.1980 - 04.04.1984 przez Wydział III „A”/Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. SB odnotowała udział Zbigniewa Zimocha w rozmowach toczonych 21.10.1981 między władzami województwa sieradzkiego i komisją rządową a NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej, dotyczących zaopatrzenia w żywność. IPN Ld 020/9 t. 6 (12/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bocian"/ "Bocian II", nr rej. 3594, prowadzona od 23.12.1980 przez Wydział III/ Wydział IV KW MO w Sieradzu wobec innej osoby (działacza NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sieradzu), zdjęta z ewidencji 18.01.1983. Zbigniew Zimoch występuje w materiałach jako przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Sieradzu. IPN Ld 055/421/J (806/2) mikrofilm.
Akta internowania. Na wniosek Wydziału IV KW MO w Sieradzu Zbigniew Zimoch został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 12 komendanta wojewódzkiego MO w Sieradzu z 12.12.1981, ponieważ „pozostając na wolności mógłby podjąć działalność integrującą wśród pozostałych na wolności członków »Solidarności«”. W dn. 08.02.1982 zwolniony na mocy decyzji nr 20 o uchyleniu internowania z 06.02.1982. Na mocy decyzji nr 60 komendanta wojewódzkiego MO z 30.08.1982 ponownie internowany, ponieważ jako „przeciwnik wszelkich porozumień z władzami usiłuje podjąć działalność związkową w konspiracji”. 13.12.1982 zwolniony na mocy decyzji nr 56 komendanta wojewódzkiego MO o uchyleniu internowania z 09.12.1982. Zbigniew Zimoch figuruje również w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego”, poz. 9667. IPN Ld 053/35 t. 31 (2/25/90), IPN Po 161/1 poz. 9667.
Akta osobowe internowanego Zbigniewa Zimocha, osadzonego 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, zwolnionego 08.02.1982. Zbigniewowi Zimochowi wymierzono 17.12.1981 karę 7 dni „twardego łoża w osobnej celi”, ponieważ „zakłócał spokój w sali i na oddziale poprzez głośne śpiewanie”. IPN Ld 24/52 (1/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Prymas”, nr rej. 3765, prowadzony od 1982 przez Wydział IV KW MO/WUSW w Sieradzu na Zbigniewa Zimocha po jego zwolnieniu z Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. W dn. 16.11.1983 KE krypt. „Prymas” został włączony do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Emigranci”. Materiałów brak. Materiałów sprawy brak. Wpis na podstawie akt administracyjnych i akt paszportowych IPN Ld 268/8 (539/2/82), IPN BU 1585/16806 (17/IX/231/43), IPN Ld 534/15105 (EASI 15105).
Akta prokuratorskie śledztwa nr PgŚl. II 165/82 prowadzanego w 1982 roku przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi przeciwko Zbigniewowi Zimochowi, podejrzanemu o „gromadzenie w swoim mieszkaniu pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. Śledztwo zostało umorzone 09.07.1982 z powodu „braku dostatecznych dowodów zaistnienia przestępstwa”. Naczelna Prokuratura Wojskowa 22.06.1992 zmieniła postanowienie WSG o umorzeniu „przez przyjęcie, że Zbigniew Zimoch nie popełnił przestępstwa”. Brak bliższych informacji o przebiegu postępowania. Materiałów śledztwa nie odnaleziono. Materiałów śledztwa nie odnaleziono. Wpis na podstawie akt o sygn. IPN BU 1207/296.
Akta osobowe internowanego Zbigniewa Zimocha, osadzonego w okresie 31.08 - 13.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. IPN Ki 45/536 (12/I/82).
Zbigniew Zimoch został zarejestrowany 16.11.1983 przez Wydział II WUSW w Sieradzu pod nr 3765 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Emigranci”, nr rej. 5405, prowadzonej od 08.03.1982 wobec działaczy „Solidarności”, którzy wyemigrowali z przyczyn politycznych i podejrzewani byli o prowadzenie działalności „przeciwko PRL i krajom socjalistycznym”. Sprawę zakończono 14.01.1988, zdjęto z ewidencji 02.02.1988 i złożono w archiwum pod sygn. 1170/II. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej za protokołem brakowania 021/90 z 24.01.1990. Materiały o sygn. 1170/II zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Układ-1”, nr rej. 4761, prowadzona w okresie 29.09.1983 -20.03.1986 przez Wydz. V WUSW w Sieradzu wobec innych osób (działaczy NSZZ „Solidarność” w woj. sieradzkim). Zbigniew Zimoch 16.12.1983 został zatrzymany, a 18.12.1983 aresztowany za posiadanie kart świąteczno-noworocznych z nadrukiem zawierającym życzenia od NSZZ „Solidarność”. Wraz z dwoma innymi osobami stanął przed Sądem Rejonowym w Sieradzu i 12.03.1984 został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Ld 055/564/J (1030/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Układ”, nr rej.11599, prowadzona przez Wydział V WUSW w Kaliszu w okresie 06.10.1983 - 24.09.1986 wobec działaczy Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kalisz-Konin-Sieradz. W opracowanej 20.01.1984 analizie sprawy znajduje się informacja o aresztowaniu Zbigniewa Zimocha i przedstawieniu mu zarzutów. Materiały SOR zdjęto z ewidencji 18.12.1986 i złożono w archiwum pod sygn.1661/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt o sygn. IPN Ld 0044/2 t. 18 IPN Ld 055/564 IPN Ld 0043/820. Materiały o sygn.1661/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt o sygn. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18), IPN Ld 055/564/J (1030/2), IPN Ld 0043/820 (171/III).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 9/83 prowadzonego w okresie od 17.12.1983 do 14.02.1984 przez Wydział Śledczy WUSW w Sieradzu przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności w ramach zdelegalizowanego związku. Zbigniew Zimoch 16.12.1983 został zatrzymany, następnego dnia aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu. 14.02.1984 śledztwo zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Ld pf 39/47 (48/III).
Akta sądowe sprawy karnej nr II K 156/84 prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Sieradzu w okresie 15.02 - 30.07.1984 przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności w ramach zdelegalizowanego związku. Zbigniew Zimoch został skazany 12.03.1984 na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Na mocy amnestii sprawa została umorzona 30.07.1984. W wyniku rewizji nadzwyczajnej Sąd Najwyższy 01.09.1993 uniewinnił Z. Zimocha od zarzucanych mu czynów. IPN Ld 36/1 t. 1-5 (II K 156/84), IPN BU 725/4.
Akta śledztwa nr RSD 2/84 i RSD 20/84 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Kaliszu w okresie 02.01 - 27.07.1984 w związku z pojawianiem się od października 1982 ulotek „o treściach antypaństwowych” na terenie zakładów pracy w Kaliszu. We włączonej do akt śledztwa analizie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Układ”, nr rej.11599, opracowanej 20.01.1984, znajduje się informacja o aresztowaniu Zbigniewa Zimocha i przedstawieniu mu zarzutów. IPN Ld 0043/820 (171/III).
Praca dyplomowa pt. „Operacyjne zabezpieczenie działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych »Solidarność« na terenie województwa sieradzkiego w latach 1980-1982”, napisana w 1985 roku przez plut. Jacka Smoka w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. Zbigniew Zimoch występuje w pracy jako sekretarz, a następnie przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sieradzu, który na jednym z zebrań WKZ zaproponował utworzenie „nowej partii chłopskiej na wzór PSL”. IPN BU 001708/2285 (2415 Pd).
Materiały administracyjne. Zbigniew Zimoch występuje w piśmie naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Sieradzu z 10.06.1987 do naczelnika Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW, dot. postępowań przygotowawczych wobec grup prowadzących nielegalną działalność, sporządzonym na potrzeby „Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”, opracowanego przez Biuro „C” MSW w 1987 roku. IPN BU 0326/558 t. 4 (P.S. 87/2).
W teczce tajnego współpracownika (TW) ps. „May”, nr rej. 3715, prowadzonej przez Wydz. IV KWMO w Sieradzu znajdują się doniesienia dot. Zbigniewa Zimocha. IPN Ld 0057/936/J (1229/1) mikrofilm.
W kartotece paszportowej MSW znajduje się informacja o wniesieniu w stosunku do Zbigniewa Zimocha zastrzeżenia wyjazdów za granicę nr Z-28/82 na okres 16.02.1982 - 16.02.1984 (anulowane 16.08.1984). Zbigniew Zimoch złożył 30.03.1982 wniosek o paszport na wyjazd stały w związku z „szantażem i próbą zastraszenia” ze strony SB oraz brakiem możliwości dalszej działalności w niezależnych związkach zawodowych. W dn. 18.05.1984 otrzymał pozwolenie na wyjazd. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i akt paszportowych IPN Ld 534/15105 (EASI 15105), IPN Ld 534/23485 (EASI 23485).
.