Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Jerzy
Nazwisko: Trzciński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-03-1942
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Działacz" 03.10.1980 przekwalifikowanej na SOR prowadzoną przez Wydz. III KWMO Gdańsk, w 1984 przemianowanej na SOR krypt. „Kozak”. Prowadzenie sprawy przejął Inspektorat 2 KWMO/WUSW Gdańsk. Materiały zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt paszportowych
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww. figuruje w notatce służbowej i wykazie Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku dot. działaczy NSZZ „Solidarność” do aktywnego zabezpieczenia w ramach wydziałowego harmonogramu, jako pracownik WSS „Społem” w Gdyni, delegat na I i II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Figuruje w aneksie dot. działań realizowanych przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku podczas obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z 18.09.1981. SB planowało „nawiązać kontakt z W. Trzcińskim, rozpoznać możliwość operacyjnego wykorzystania go do realizacji zadań związanych z operacyjną ochroną” KZD NSZZ ”Solidarność”. Planowanym terminem był 26.09.1981. IPN Gd 003/166 t. 1, 9, 16, 19 (185/IV)
Akta operacyjne Materiały dot. internowanych z terenu województwa gdańskiego. W aktach znajduje się plan rozmowy operacyjnej z 19.11.1981 prowadzonej przez Wydział III „A” KWMO w Gdańsku. Ww. brał udział w strajkach na Wybrzeżu w 1980 jako członek Komitetu Strajkowego przy „Społem” w Gdyni. Był aktywnym działaczem „Solidarności” agitującym i organizującym rozwój związku wśród pracowników „Społem”. Brał udział w rozmowach prowadzonych z Zarządem, WSS „Społem” w Gdańsku, CZSS „Społem” w Warszawie oraz w rozmowach z komisjami rządowymi. W wyniku kampanii wyborczej został wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy PSS „Społem” w Gdyni oraz delegata na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Figuruje w wykazie osób wytypowanych do rozmów operacyjnych przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, jako „przewodniczący KZ NSZZ „S” w PSS „Społem” w Gdyni. Figuruje w wykazie osób przewidzianych do internowania. IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (156/10, 911/2)
Akta administracyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". W aktach znajdują się informacje o W. Trzcińskim. Ww. w sierpniu 1980 był przewodniczącym zakładowego komitetu strajkowego w PSS "Społem". W NSZZ "Solidarność" pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej, następnie etatowego przewodniczącego KZ w PSS "Społem" w Gdyni, przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej pracowników PSS "Społem". W okresie stanu wojennego współredagował i rozpowszechniał nielegalne biuletyny i ulotki. Brał udział w akcjach protestacyjnych. Za powyższe Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w dniu 03.02.1982 skazał ww. na karę 9 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 5 lat. IPN Gd 414/2 t. 1
Akta śledcze Zatrzymany 20.12.1981 i objęty śledztwem prowadzonym od 22.12.1981 do 18.01.1982 w sprawie rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej oraz zorganizowania akcji protestacyjnej w WSS "Społem" w Gdyni. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8084/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8084/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem dot. m. in. W. Trzcińskiego oskarżonego o to, że w „okresie od 13.12.1981 do 20.12.1981 w Gdyni działając wspólnie z innymi osobami w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządzał i rozpowszechniał oraz gromadził różnego rodzaju dokumenty o treści antypaństwowej w tym dokumenty nawołujące żołnierzy WP i funkcjonariuszy MO do zaniechania czynności służbowych, co mogło mieć wpływ na osłabienie gotowości obronnej PRL w okresie obowiązywania stanu wojennego, a nadto w tym samym czasie i miejscu jako przewodniczący komisji zakładowej NSZZ >S< WSS >Społem< w Gdyni wiedząc, że działalność tej organizacji została zawieszona brał udział wraz z innymi osobami w organizowaniu strajku i akcji protestacyjnej”. Zatrzymany 20.12.1981 i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 22.12.1981, 23.12.1981 osadzony w AŚ w Gdańsku. 18.01.1982 sporządzono akt oskarżenia. IPN Gd 267/6842
Akta sądowe 03.02.1982 SMW w Gdyni skazał ww. na karę 9 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 5 lat i przepadek samochodu osobowego stanowiącego dowód w sprawie. 25.04.1983 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie uchylił wyrok SMW w Gdyni i skazał ww. na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. SMW w Gdyni postanowieniem z 28.07.1983 na mocy ustawy o amnestii umorzył postępowanie karne. Sąd Najwyższy w Warszawie uchwałą z 18.10.1983 postanowił uchylić postanowienie Sądu MW w Gdyni z 28.07.1983 w przedmiocie umorzenia postępowania karnego wobec W. Trzcińskiego i innych na podstawie przepisów ustawy o amnestii i sprawę przekazać sądowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Sąd MW w Gdyni postanowieniem z 16.02.1984 umorzył postępowanie karne wobec ww. i zasądził przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu osobowego. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie decyzją z 18.04.1984 nakazał zwrot na rzecz W. Trzcińskiego samochodu osobowego. IPN Gd 253/9243-9249
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-25/81) z 22.12.1981. W dn. 23.12.1981 osadzony w AŚ w Gdańsku. 03.02.1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.13/82) na karę 9 lat pozbawienia wolności i kary dodatkowe. Orzeczoną karę odbywał od 8.03.1982 w ZK w Koronowie, 9.04.1982 przeniesiony do ZK w Potulicach, skąd 24.09.1982 został przeniesiony do ZK w Bydgoszczy. Od 19.10.1982 ponownie w ZK w Potulicach. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs.142/82) udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary od 29.10.1982 do 29.11.1982. Do ZK w Potulicach stawił się 30.11.1982. Sąd POW w Bydgoszczy postanowieniem z 10.02.1983 udzielił ww. 6 miesięcznej przerwy w odbywaniu kary. Zwolniony 15.02.1983. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 28.07.1983 na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii umorzył postępowanie karne, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. IPN By 98/190 (39/267a)
Akta sądowe Akta zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne skazanie jednej z osób w sprawie wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.13/82) z 03.02.1982. W. Trzciński przechodzi w aktach jako jedna z osób, której dotyczy sprawa (wymieniony w wyroku), skazany na 9 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 5 lat. 18.10.1983 Sąd Najwyższy w Warszawie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I Instancji. 25.04.1983 Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił wyrok SMW w Gdyni i skazał W. Trzcińskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 28.07.1983 na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii umorzył postępowanie karne, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie postanowieniem z 18.04.1984 uchylił postanowienie Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni i nakazał zwrot dowodu rzeczowego. IPN Gd 253/9648
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Ww. figuruje w wykazie spraw karnych grupy śledczej KWMO w Gdańsku na dzień 27.01.1982, w kategorii spraw prowadzonych przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Dokumentacja ewidencyjna "Objęty inwigilacją szczególną do spr. nr rej. 79/83, podejrzany o działalność antysocjalistyczną. Inwigilację prowadzi Komisariat I MO w Gdyni". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Osoba Zabezpieczona [OZ] 20.08.1984 zarejestrowany jako O[soba] Z[abezpieczona] przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku. Zabezpieczenie zakończono 26.08.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowany 24.03.1987 jako kontakt od "Zenita". Wpis na podstawie apisów kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych W. Trzcińskiego znajduje się zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ ("wszystkie kraje świata") nr 7816/82 ważne w terminie 22.01.1982 do 22.01.1984. Ponadto znajduje się informacja o anulowaniu zgody na wydanie paszportu do WKŚ z powodu podejrzeń o dokonanie przestępstwa tj. rozpowszechnianie fałszywych informacji po wprowadzeniu stanu wojennego, które godziły w interes państwa i porządek publiczny. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ nr 079/86 ważne w terminie 23.05.1986 do 22.05.1988 spowodowane aktywnym zaangażowaniem ww. w nielegalnych strukturach "Solidarności" i jego systematycznymi kontaktami z ich członkami. Zastrzeżenie anulowano 24.08.1987 i wydano ww. paszport. EAGD 342171
.