Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gabriela Maria
Nazwisko: Soból
Nazwisko rodowe: Turzyńska
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 24-01-1952
Imię ojca: Joachim
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] G. Soból 29.10.1979 rejestrowana pod nr 30013 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku do SOS krypt. „Gabi” dot. „działalności socjalistycznej”. Powodem zakończenia SOS krypt. "Gabi" było zaniechanie wrogiej działalności. Materiały złożono do archiwum 27.08.1982 pod sygn. 18145/II, a następnie zniszczono. Materiałów o sygn. 18145/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie śledztwa prowadzonego w okresie 18.01.1978-28.06.1978 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku dotyczącego skierowania w styczniu 1978 do Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku pisma zawierającego groźbę pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77. Wobec G. Soból i innych osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną przy udziale eksperta Wydz. Kryminalistyki KWMO w Gdańsku 20.05.1977 przeprowadzono badania eliminacyjne charakteru pisma nie stwierdzając cech wspólnych pisma ww. z napisanym odręcznie anonimem. 28.06.1978 Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku umorzyła śledztwo wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. IPN Gd 76/4
Akta śledcze Akta śledcze w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. G. Soból (Turzyńska) figuruje w Notatce służbowej sporządzonej 28.02.1978 przez ppor. Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku. Ww. weszła do mieszkania innej osoby, u której 27.02.1978 przeprowadzano przeszukanie. Podczas przeszukania ww. w miejscu zamieszkania 17.12.1978 zakwestionowano m. in. wydawnictwa pt. „Bratniak”, „Droga”, „Deklarację programową ROPCiO”, „Odezwę do narodu polskiego-11 listopada”. Ww. figuruje w „Planie działań specjalnych w dniu 12.06.1980 zmierzających do ograniczenia kolportażu na terenie Trójmiasta nielegalnych materiałów i wydawnictw” sporządzonym przez Naczelnika Wydz. III KWMO w Gdańsku 11.06.1980 w związku z „przepisywaniem na maszynie tekstów do nielegalnych wydawnictw”. Ww. 12.06.1980 przeszukana w miejscu zamieszkania. IPN Gd 013/136 t. 8, 11, 13, 14 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie „redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dot. PRL”. 22.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła śledztwo przeciwko G. Soból i 77 innym osobom na zasadzie dekretu z 12.12.1981 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN Gd 286/1 t. 1-2; IPN Gd 286/2 t. 1-2, 6; IPN Gd 286/9
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. G. Soból figuruje w Informacji dot. »Ruchu Młodej Polski« sporządzonej przez inspektora Wydz. III. Dep. III MSW 13.03.1980 jako oficjalny uczestnik »RMP«. Ww. wraz z innymi osobami przygotowywała matryce woskowe do produkcji wałkowej celem sporządzania ulotek. Po wprowadzeniu stanu wojennego przebywała w ukryciu. Minister Spraw Wewnętrznych decyzją z 2.06.1982 w przypadku ujawnienia i nie podjęcia działalności antypaństwowej przez ww. i 11 innych działaczy RMP uznał, że „nie będą oni represjonowani przez nasz resort”. IPN Gd 340/1 t. 1-3 (54427/II)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W materiałach znajduje się "Protokół komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 3.12.1982". Za protokołem 28.12.1982 zniszczono arkusz ewidencyjny z 22.12.1980 dotyczący Gabrieli Soból. IPN Gd 0207/8 (911/5)
Zabezpieczenie operacyjne [Zab.] G. Soból zarejestrowana 26.11.1984 pod nr 88712 w kategorii "zab." [zabezpieczenie] przez Wydział XI Dep. I MSW. Kontrolowana operacyjnie przez Dep. I MSW. Materiały złożono do archiwum 23.09.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.