Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Tatar
Miejsce urodzenia: Załazy
Data urodzenia: 06-12-1938
Imię ojca: Michał
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu nawiązania kontaktu z działaczem KSS „KOR” z Gdańska, wspieranie materialne "KOR-u" i podejrzenie o kolportaż literatury bezdebitowej. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z ww. rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 421/II zniszczono za protokołem brakowania nr 15 z dnia 02.11.1989. Materiałów o sygn. 421/II brak. Wpis na podstawie IPN Gd 002/35 t. 4 i zapisów kart.-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Ww., od 09.1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku, członek Zarządu Regionu w Gdańsku i delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” figuruje w arkuszu osoby przewidzianej do izolacji z 22.09.1981 sporządzonym przez Wydz. III „A” KWMO w Słupsku. Ww. figuruje w wykazie osób internowanych z województwa słupskiego z 15.12.1981. Ww. występuje w piśmie Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Słupsku do Naczelnika Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie z 11.01.1982 przesyłającym odrzucone przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku skargi na decyzje o internowaniu. 11.02.1982 internowanie uchylono. IPN Gd 002/35 t. 1, 4 (50/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". J. Tatar figuruje w Informacji dot. „ochrony «Solidarności» za miesiąc listopad” sporządzonej 10.12.1981 przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku do Naczelnika Dep. III „A” MSW w Warszawie. Ww. i 6 innych działaczy zostało odwołanych w czasie 2 sesji II Walnego Zjazdu Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. IPN Gd 003/166 t. 21, 25 (185/IV)
Akta administracyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". W aktach znajdują się informacje, że Józef Tatar od 1979 był członkiem "Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża". W NSZZ "Solidarność" pełnił funkcję członka Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej w WPWiK oraz członka ZR Gdańsk. Był internowany w dniach 13.12.1981-11.02.1982. IPN Gd 394/1/1 (56/B/3)
Akta internowanego Józef Tatar internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 54 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Jako powód internowania podano fakt, że ww. "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Decyzją nr 54 z 11.02.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku uchylono internowanie. IPN Gd 159/69
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie redagowania, sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w tym biuletynu "Robotnik Lęborka". 21.04.1983 ww. został zatrzymany do wyjaśnienia i przeszukany z powodu rozpowszechniania na terenie zakładów pracy w Lęborku wydawnictw sygnowanych przez «Terenową Komisję Koordynacyjną w Lęborku». IPN Gd 012/55 t. 1-3 (89/III)
.