Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Helena
Nazwisko: Sienkiewicz
Nazwisko rodowe: Rozenberg
Miejsce urodzenia: Iwanowo
Data urodzenia: 08-12-1941
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] K. Sienkiewicz 7.08.1981 rejestrowana pod nr 7258 przez Wydz. III KWMO w Toruniu jako główna figurantka SOR krypt. „Aktywistka” dot. „działalności w NSZZ »Solidarność« w Regionalnej Komisji Wykonawczej w Toruniu”. Materiały złożone do archiwum 02.11.1989 pod sygn. 2464/II Wydz. Studiów i Analiz zniszczył 11.01.1990. Materiałów o sygn. 2464/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. K. Sienkiewicz figuruje w planie zatrzymań osób będących w zainteresowaniu Wydz. III KWMO w Toruniu z 6.02.1981. Ww., Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, członek prezydium MKZ, prowadząca działalność w Toruńskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania i współorganizatorka strajku protestacyjnego służby zdrowia, agitująca na rzecz niepodjęcia pracy 10 i 24 02.1981 przez członków „S” w ZOZ, przechodzi w „Wykazie osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych” z 11.02.1981 i „Planie rozmowy ostrzegawczej” z 10.10.1981. Ww., członek Zarządu NSZZ „Solidarność” figuruje w „Planach realizacji internowania wytypowanych osób z terenu województwa toruńskiego” z 30.06.1981 i 19.09.1981 z powodu „podburzania do nieposzanowania prawa”. IPN By 466/1-3 (156/83)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. K. Sienkiewicz internowana 13.12.1981 do ZK Bydgoszcz-Fordon na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „podburzania do nieposzanowania prawa”. 24.07.1982 internowanie uchylono. IPN By 082/1 t. 11 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego K. Sienkiewicz internowana 13.12.1981 na mocy decyzji nr 129/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 12.12.1981 w ZK Bydgoszcz-Fordon. 10.01.1982 przeniesiona do OO. w Gołdapi, a 2.03.1982 do OO. w Darłówku. Decyzją nr 129/81/193 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 24.07.1982 internowanie uchylono. IPN Sz 264/224 (IPN Gd 149/224, 129/81)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca "udziału lub współudziału w technicznym przygotowaniu nielegalnego czasopisma lub wydawnictwa". Prokuratura Rejonowa w Toruniu 16.10.1982 zastosowała wobec K. Sienkiewicz i innych osób tymczasowe aresztowanie z powodu „utrudniania postępowania w sprawie kradzieży z włamaniem do powielarni szpitala miejskiego w Toruniu poprzez ukrywanie 2 powielaczy (…)”. 15.11.1982 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, a 28.01.1983 uchylono areszt. IPN By 081/775 (1500/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowywania „nielegalnych” struktur b. NSZZ „Solidarność” na terenie Torunia. K. Sienkiewicz, figurantka SOR „Aktywistka” zatrzymana w kwietniu 1984 podczas przeszukania mieszkania innej osoby. Informacji na temat K. Sienkiewicz dostarczali TW pseud. „Hugo”, TW pseud. „Katarzyna” oraz TW pseud. „Mak”. IPN By 0104/298 (2264/2) mkf
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego od 14.03.1984 do 18.06.1984 w sprawie kolportażu wydawnictw: "Toruński Informator Solidarności", "Konto", "Tygodnik Mazowsze" na terenie Szpitala Zespolonego w Toruniu. K. Sienkiewicz zatrzymana 25.04.1984 pod zarzutem przechowywania i przekazywania innym osobom wydawnictw zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w okresie od sierpnia 1983 do 25.04 1984. Wobec ww. 6.03.1984 i 25.04.1984 zastosowano przeszukania osobiste i w miejscu zamieszkania, w trakcie których zakwestionowano „nielegalne wydawnictwa”. Przesłuchana 27.04 oraz 3,11 i 12.05.1984. IPN By 082/88 (141/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie śledztwa RSD-5/84 przeciwko K. Sienkiewicz, pełniącej funkcję członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Toruniu, członka Prezydium Krajowej Sekcji Służby Zdrowia w Gdańsku, przewodniczącej KZ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Prokuratura Rejonowa w Toruniu 29.06.1984 sporządziła akt oskarżenia, w którym ww. oskarżono o to, że „w okresie od sierpnia 1983 do 25.04.1984 w Toruniu przechowywała, a następnie przekazywała innym osobom wydawnictwa zdelegalizowanego związku »Solidarność«, a także sporządzane przez siebie pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. IPN By 85/512
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z 26.07.1984 w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu pod nr 1 Ds. 537/84 postępowanie przeciwko K. Sienkiewicz umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. IPN By 134/295-296
Akta tymczasowo aresztowanego K. Sienkiewicz tymczasowo aresztowana postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 27.04.1984 w związku z prowadzonym postępowaniem 1 Ds.537/84 za to, że „w okresie od sierpnia 1983 do 25.04.1984 w Toruniu przechowywała, a następnie przekazywała innym osobom wydawnictwa zdelegalizowanego NSZZ »Solidarność«, a także sporządzane przez siebie pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Sąd Rejonowy w Toruniu ( II.K. 780/84) postanowieniem z 26.07.1984 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984 umorzył w stosunku do ww. postępowanie karne. Ww. w AŚ w Bydgoszczy przebywała od 15.05.1984 do 27.07.1984. IPN By 89/839 (40/989)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy „ustalenia składu osobowego «Społecznej Komisji Zdrowia» i jej terenowych agend, rozpoznania form działalności, przeciwdziałania negatywnym inicjatywom, ustalenia i zlikwidowania punktów poligraficznych oraz kolportażu, dokumentowania działań do celów procesowych”. K. Sienkiewicz, była organizatorka NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia województwa toruńskiego, członek tzw. Komisji ds. Interwencji i Praworządności powołanej przez byłych działaczy Solidarności występuje w piśmie Dyrektora Dep. III MSW z 18.03.1988 informującym o planowanym na 19.03.1988 w Warszawie ogólnopolskim spotkaniu działaczy NSZZ «Solidarność» Służby Zdrowia, w którym mieli wziąć udział członkowie władz „nielegalnej” struktury „Oświata-Kultura-Nauka” działając pod nazwą „Społeczna Komisja Zdrowia”, w tym ww. Funkcjonariusze SB MSW i SUSW w Warszawie wylegitymowali wszystkich 12 uczestników spotkania. Ww., pseud. „Nel” 19.03.1988 po dotarciu do Warszawy objęta obserwacją prowadzoną przez Biuro „B” MSW. IPN BU 0248/6 (55383/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] krypt. „Klawisz” założony na inną osobę z powodu „negatywnych sformułowań” zawartych w sporządzonej ankiecie pt. »Obecna i postulowana sytuacja więźniów niekryminalnych« wycofanej jako materiał do badań, a także „ostrych i negatywnych stwierdzeniach” zawartych w prelekcji wygłoszonej w kościele św. Ducha w Toruniu dot. więzień i więziennictwa w Polsce. K. Sienkiewicz, figurantka SOR krypt. „Aktywistka” figuruje w Informacji sporządzonej 11.03.1987 przez Naczelnika Wydz. III WUSW w Toruniu do Naczelnika Wydz. III SUSW w Warszawie jako organizatorka cyklu szkoleń w ramach tzw. „Studium Nauki Społecznej Kościoła”, podczas którego 28.02.1987 wykład o stanie więziennictwa wygłosił figurant KE krypt. „Klawisz”. IPN Bu 0258/209 (9841/II)
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie w sprawie ujawnienia struktur "Solidarności Walczącej" w Toruniu prowadzone w ramach akcji "Brzoza–3" ("Brzoza-III"). K. Sienkiewicz, figuruje w „Planie działań operacyjno-śledczych dot. ujawnienia struktur »Solidarności Walczącej« w Toruniu w ramach akcji »Brzoza-3«” sporządzonym 11.03.1987 przez Naczelnika Wydz. III WUSW w Toruniu jako osoba objęta dochodzeniem ze względu na podejrzenie o przynależność do powyższej organizacji. IPN By 082/172 (226/III)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. działalności opozycyjnej na terenie Torunia i woj. toruńskiego. K. Sienkiewicz figuruje w „Uzupełnieniu meldunku do SOS krypt. »Ratusz I«” z 7.05.1986 zawierającym informację, że główna figurantka utrzymywała kontakty z ww. i innymi osobami. K. Sienkiewicz występuje w Meldunku uzupełniającym nr 592 do SOR krypt. „Legion” sporządzonym 11.11.1988 przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III WUSW w Toruniu. Ww., współzałożycielka „Wszechnicy Związkowej Solidarności” 6.11.1988 wzięła udział w mszach św. w Chełmnie i Toruniu, po których zorganizowała wraz z innymi osobami spotkanie i dyskusję z czołowym działaczem KPN. Ww., reprezentująca RKK NSZZ „Solidarność” i inne osoby, była sygnatariuszem wniosku dot. wyrażenia zgody na zorganizowanie 11.11.1988 na Rynku Staromiejskim w Toruniu wiecu dla uczczenia 70-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Wydz. Społ.-Adm. Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu 5.11.1988 odmówił wydania zezwolenia na zorganizowanie zgromadzenia. IPN By 076/213
Akta administracyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność« wrzesień-październik 1981. Akta zawierają charakterystykę K. Sienkiewicz, pełniącej funkcję członka Prezydium Międzyzakładowej Komisji Związkowej, etatowej Przewodniczącej Komisji Zakładowej w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu oraz Członka Zarządu Regionu Toruń. IPN Gd 414/2 t. 2 (56/B/3)
Akta prokuratorskie 7.11.1988 Zastępca Szefa WUSW ds. SB w Toruniu skierował do Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu pismo informujące o tym, że „3.11.1988 do Wydz. Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie 11.11.1988 na Rynku Staromiejskim w Toruniu wiecu dla uczczenia 70-tej rocznicy odzyskania niepodległości”, którego sygnatariuszem była m. in. K. Sienkiewicz. IPN By 87/20
Materiały administracyjne Rejestr zatrzymań i przeszukań opozycjonistów. K. Sienkiewicz zatrzymana 3.05.1988 do sprawy J-0104/88. Zwolniona 4.05.1988. IPN By 076/58
Dokumentacja ewidencyjna K. Sienkiewicz 19.02.1987 otrzymała zastrzeżenie (To-137/Z/87) na wyjazd za granicę na okres 2 lat wniesione przez Wydz. III WUSW w Toruniu. Odwołane 18.10.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.