Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Leszek
Nazwisko: Toczek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-02-1951
Imię ojca: Edward
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 3.11.1981 przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku pod nr 41206 jako Osoba Zabezpieczona. Następnie przerejestrowany do SOS krypt. „Katon” nr rej. 38230 z powodu zorganizowania strajku okupacyjnego w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej "C. Hartwig". Materiały 20.04.1982 złożono do archiwum pod sygn. 18054/II. Materiałów o sygn. 18054/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Materiały w sprawie śledztwa prowadzonego od 18.12.1981 do 18.01.1982 przeciwko R. Toczkowi i innym osobom, które od 14.12.1981 do 18.12.1981 zorganizowały i kierowały strajkiem w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej "C. Hartwig" w Gdańsku. Materiały złożone do archiwum 30.05.1985 pod sygn. 8433/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8433/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie przeciwko R. Toczkowi i innym. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 18.12.1981 (4 Ds.-129/81) wszczęła śledztwo w sprawie „zorganizowania 14.12.1981 nielegalnego strajku w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej «C. Hartwig» w Gdańsku”. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 22.12.1981 przejęła śledztwo (Pm. Śl. II 26/81) do dalszego prowadzenia. Akt oskarżenia sporządzono 18.01.1982. IPN Gd 267/6843
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.01.1982 na karę 5 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz pokrycie 1/5 kosztów postępowania karnego za to, że „od 14 do 18.12.1981 w Gdańsku w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, wiedząc o zawieszeniu działalności wszystkich związków zawodowych, będąc członkiem Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej >Hartwig< w Gdańsku nie odstąpił od udziału w tej działalności oraz zorganizował i kierował strajkiem załogi tego przedsiębiorstwa”. Rada Państwa uchwałą nr (PU-1111-52-83) z 2.05.1983 nie skorzystała z prawa łaski wobec ww. IPN Gd 253/9239-9242 (3958/91/3663, 630/88/48)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 16.12.1981 za to, że „14.12.1981 w Gdańsku jako członek Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« przy Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej »Hartwig« nie odstąpił od zawieszonej działalności związkowej, a ponadto brał udział w zorganizowaniu nielegalnego strajku pracowników PSM »Hartwig«”. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.01.1982 na karę 5 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz pokrycie 1/5 kosztów postępowania karnego. Orzeczoną karę odbywał od 15.02.1982 w ZK w Koronowie, skąd 09.04.1982 został przeniesiony do ZK w Potulicach. SMW w Gdyni postanowieniem z 2.08.1983 na mocy amnestii z 21.07.1983 złagodził ww. karę pozbawienia wolności do 2,5 roku. 08.09.1983 ww. został przeniesiony do ZK w Braniewie. Sąd 21.12.1983 udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary do 7.01.1984. Ww. ZK w Braniewie opuścił 4.07.1984. IPN Gd 131/52 (146/3)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. R. Toczek skazany 27.01.1982 przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 5 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz pokrycie 1/5 kosztów postępowania karnego. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie osób podejrzanych o wytwarzanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska. R. Toczek figuruje w notatce służbowej WUSW Gdańsk z 29.01.1986 jako skazany 27.01.1982 przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 5 lat pozbawienia wolności za prowadzenie nielegalnej działalności. IPN Gd 112/46 t. 1-4
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa rozpracowywania autorów "nielegalnego" pisma pt. "Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych »BISZ« wydawanego przez »Federację Młodzieży Walczącej« regionu gdańskiego na terenie szkół średnich w woj. gdańskim. R. Toczek występuje jako jeden z 9 autorów 3-go numeru »Biuletynu Informacyjnego Szkół Zawodowych« z 10.01.1985. IPN Gd 0027/3840 (19957/II)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany przez Sekcję VII Wydz. V WUSW w Gdańsku w kategorii O[soba] Z[abezpieczona]. Brak możliwości określenia powodu "zabezpieczenia". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.