Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Janusz
Nazwisko: Trzaska
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 22-10-1960
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Trzaska był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wytapiacz” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 30.01.1986 pod nr. rej. KA 60643 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW Dąbrowa Górnicza. Sprawa została założona w związku z informacją, że ww. współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej „utrzymuje stały kontakt z działaczami >Solidarności<”. Celem sprawdzenia było potwierdzenie uzyskanych informacji oraz „udokumentowanie działalności niezgodnej z prawem”. W ramach prowadzonego sprawdzenia zastosowano środki techniki operacyjnej, obserwację oraz kontrolę korespondencji krajowej i zagranicznej. Z ww. przeprowadzono również rozmowy ostrzegawcze np. 11.09.1986 w celu nakłonienia do „zaniechania działalności w Duszpasterstwie Robotniczym”, a 31.03.1988 w celu poinformowania o skutkach prawnych prowadzenia „nielegalnej działalności”. Krzysztof Trzaska „niezależnie od stosowanych represji” kontynuował działalność polityczną, a 08.04.1988 wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”. SOS zakończono 17.10.1989 „z uwagi na fakt zarejestrowania >Solidarności<”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43835/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 43835/2). IPN Ka 230/1871 (43835/II), IPN Ka 0169/1709 (43835/2) mikrofilm.
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie. W dniu 16.12.1987 Krzysztof Trzaska wziął udział w mszy św. w intencji górników, którzy zginęli pod kopalnią „Wujek”, a następnie „udał się z innymi pod krzyż przy KWK >Wujek<”. Za to, że bez wymaganego zezwolenia właściwego organu administracji państwowej brał udział w zgromadzeniu osób w liczbie ok. 200, niósł transparent o treści „V obwód KPN Katowice” oraz „wznosił okrzyki >Precz z komuną< i >Nie ma wolności bez Solidarności<” został zatrzymany i przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia (odmówił wyjaśnień). Sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice. W dniu 02.02.1988 za czyn z art. 52 § 1 pkt. 1, art. 52 § 1e, atr. 52a §1k pkt. 2 kw oraz art. 63a § 1 kw, ww. został ukarany karą grzywny w wysokości 50 tys. zł. Kolegium odwoławcze 20.05.1988 utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9999/III. IPN Ka 029/1156 (9999/III).
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie. Akta kontrolne sprawy o wykroczenie. W dniu 04.05.1988 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza za to, że ww. w dn. 29.04.1988 na stołówce Zakładu Koksowniczego „Przyjaźń” Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej „podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez nawoływanie osób tam przebywających do przerwania pracy” tj. za wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 2 kw wymierzyło karę grzywny w wys. 50 tys. zł. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 10008/III. IPN Ka 029/1053 (10008/III).
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie. Krzysztof Trzaska za to, że 22.08.1988 w Sosnowcu, „posługując się symbolami zdelegalizowanego związku Solidarność w celu wywołania niepokoju publicznego wtargnął na teren KWK >Czerwone Zagłębie<”, gdzie podjął działania polegające na rozrzucaniu ulotek, sporządzaniu listy członków przyszłego komitetu strajkowego i zmierzające do ogłoszenia przez załogę kopalni nielegalnego strajku wbrew przepisom ustawy z 08.10.1982 o związkach zawodowych tj. za wykroczenie z art. 52a § 1 pkt. 1, 2 i 4 kw w zw. z art. 3 i 17 ustawy z 31.07.1981 i art. 63a § 1 kw. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Sosnowiec 14 dniami aresztu zasadniczego. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 10018/III. IPN Ka 029/1063 (10018/III).
Materiały ewidencyjne. Ww. „w dn. 19-20.09.1987 brał udział w pielgrzymce ludzi pracy w Częstochowie”. Wypis na podstawie materiałów ewidencyjnych
Krzysztof Trzaska występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komisja” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 52605 i prowadzonej od 30.04.1987 do 21.09.1989 przez Sekcję V RUSW w Dąbrowie Górniczej. Sprawę założono w związku z informacją, że na terenie Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowice” została wznowiona działalność „Solidarności”. SOR zakończono w 21.09.1989 z uwagi na legalizację NSZZ „Solidarność”. W dniu 09.11.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40132/II. Akta IPN Ka 230/2857 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/2857 t. 1 (40132/II).
Krzysztof Trzaska występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Siwy” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 06.06.1984 pod nr. rej. KA 56182 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW Dąbrowa Górnicza, a następnie Inspektorat II WUSW Katowice. Sprawa została założona w związku z informacją agenturalną dotyczącą b. aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, który „prowadzi wrogą działalność w środowisku” i „prawdopodobnie uczestniczy w kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie ochranianego obiektu”. Celem sprawdzenia było ustalenie źródła rozprowadzanej literatury oraz „kontaktów i powiązań z innymi osobami działającymi w podziemiu”. W dniu 15.04.1985 SOS „Siwy” została przekwalifikowana na SOR. Rozpracowanie zakończono 15.11.1989 w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43986/II. IPN Ka 048/830 t. 1-3 (43986/II).
Ww. występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Brodacz” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 11.04.1985 pod nr. rej. KA 58559 i prowadzonego przez Sekcję V RUSW Dąbrowa Górnicza. Sprawa została założona w związku z informacją dot. b. członka NSZZ „Solidarność”, który nawiązuje „bliżej nieokreślone kontakty” z osobami kontrolowanymi w ramach spraw operacyjnych dotyczących Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowice”. KE zakończono 17.10.1989, a materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43820/II. Akta o sygn. IPN Ka 230/5473 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/5473 (43820/II).
.