Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Feliks
Nazwisko: Ajzychart
Miejsce urodzenia: Boża Wola gm. Kutno
Data urodzenia: 21-02-1950
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Ajzychart był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Introligator” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 02.09.1982 pod nr. rej. KA 50701 i prowadzonej przez Wydział V-2 KW MO/WUSW Katowice. Rozpracowanie założono na podstawie informacji przekazanej przez kontakt operacyjny ps. „KL”, z której wynikało, że na terenie Żor działa „nielegalna struktura” zajmująca się produkcją i kolportażem ulotek o „treści antypaństwowej”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego, motywów i form działania oraz powiązań z innymi organizacjami. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono i udokumentowano procesowo „nielegalną” działalność trzech grup, które w sumie liczyły 39 osób. J. Ajzychart zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant SOR krypt. „Introligator” 24.09.1982 pod nr. rej. KA 50994/50701, działał na terenie Żor i Jastrzębia w ramach grupy liczącej 11 osób. Rozpracowanie zakończono 24.02.1984 doprowadzeniem do skazania figurantów prawomocnymi wyrokami Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W trakcie prowadzenia SOR krypt. „Introligator” zlikwidowano 3 punkty poligraficzne i zakwestionowano m.in. dwa powielacze, dwie maszyny do pisania i materiały poligraficzne. W dniu 26.03.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40779II. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II).
Akta internowania Jerzego Ajzycharta, który został zatrzymany dn. 4.10.1982, ponieważ jako były działacz NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, poprzez uczestnictwo w „nielegalnych” spotkaniach byłych działaczy związku oraz planowanie akcji protestacyjnych wobec polityki władz. Internowany na podstawie decyzji nr 613/V-2 z uwagi na fakt, że „pozostając na wolności podejmuje działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego”. W dn. 29.10.1982 tymczasowo aresztowany. W dn. 22.12.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39509/II. IPN Ka 043/486 (39509/II).
Jerzy Ajzychart figuruje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 59/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-292/82) początkowo w trybie doraźnym, a od 04.12.1982 w trybie zwyczajnym. Postępowanie zostało wszczęte w sprawie niezaprzestania działalności związkowej oraz kolportowania ulotek zawierających „nieprawdziwe wiadomości” o sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W ramach prowadzonych czynności J. Ajzychart został przesłuchany i 29.10.1982 tymczasowo aresztowany. WPG w Gliwicach wydała postanowienie o przedstawieniu ww. zarzutów w sprawie przynależności do „nielegalnej” organizacji na terenie Jastrzębia-Zdroju i innych miejscowości, rozpowszechniania ulotek zawierających „nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” oraz dążenia do zniszczenia napisu PZPR usytuowanego przy KWK „Manifest Lipcowy”. Dn. 15.03.1983 akta sprawy dotyczące J. Ajzycharta i 10 innych osób wyłączono do dalszego prowadzenia w ramach śledztwa o sygn. Pg.Śl-II-16/83 (RSD 9/83). Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III).
Dn. 19.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach (sygn. akt SoW 99/83) uznał ww. winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym i skazał na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres 4 lat oraz karę grzywny. Na mocy wyroku zwolniony z aresztu dn. 20.05.1983. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie, na mocy przepisów ustawy z dn. 21.07.1983 o amnestii, wyrokiem z dn. 31.08.1983 (sygn. Rw. 637/83) zaskarżony wyrok uchylił w części dotyczącej skazania za przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, postępowanie karne za ten czyn umorzył i z tą zmianą wyrok utrzymał w mocy. IPN Wr 101/1210-1217 (SoW 99/83).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z osadzeniem Jerzego Ajzycharta w Areszcie Śledczym w Katowicach. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z 29.10.1982 (sygn. akt Pg.Śl-II-292/82) jako podejrzany o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających „nieprawdziwe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Zwolniony 20.05.1983 na podstawie wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 99/83), decyzją którego kara 1 roku i 3 m-cy pozbawienia wolności została warunkowo zawieszona na okres 4 lat. IPN Ka 865/1.
Jerzy Ajzychart był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Konserwator” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 28.01.1985 pod nr. rej. KA 57847 i prowadzonej przez Grupę V RUSW Żory. Sprawę założono na podstawie informacji uzyskanej od TW, a dotyczącej powstania w Żorach podczas spotkania w mieszkaniu byłego działacza NSZZ „Solidarność” „nielegalnej organizacji” pod nazwą „Komitet Obrony Praw Człowieka”. Jednym z uczestników spotkania był J. Ajzychart, który został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOS krypt. „Konserwator” w dn. 28.01.1985 pod nr. rej. KA 57848/57847. W ramach prowadzonego sprawdzenia wykorzystano osobowe źródła informacji, przeprowadzono przeszukania w miejscach zamieszkania, a także rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, wykorzystano również środki techniki operacyjnej. Sprawę zakończono dn. 02.11.1987 z uwagi na „niestwierdzenie wrogiej działalności”. W dn. 18.12.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42618/II, a 31.12.1987 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 42618/2). IPN Ka 0169/393 (42618/2) mikrofilm.
Materiały ewidencyjne dotyczą sprawdzenia informacji na temat osoby J. Ajzycharta przeprowadzonego przez funkcjonariusza RUSW w Jastrzębiu-Zdroju „przed rozpracowaniem” w związku z wyborami w 1988 roku. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach sądowych znajduje się informacja dotycząca decyzji Sądu Najwyższego Izby Wojskowej w Warszawie (sygn. akt WRN 108/93), który w dn. 14.09.1993 uwzględnił rewizję nadzwyczajną i zaskarżone wyroki z dn. 19.05.1983 oraz 31.08.1983 zmienił przez uniewinnienie J. Ajzycharta od zarzucanego mu czynu. IPN Wr 101/1216 (SoW 99/83).
.