Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Feliks
Nazwisko: Ajzychart
Miejsce urodzenia: Boża Wola gm. Kutno
Data urodzenia: 21-02-1950
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Introligator” została założona dn. 31.08.1982 na podstawie informacji przekazanej przez kontakt operacyjny „KL”. Sprawa była prowadzona w związku z wykryciem faktu produkcji i kolportażu ulotek o treści „antypaństwowej” na terenie Żor, Jastrzębia Zdroju i Wodzisławia Śląskiego oraz prowadzenia „aktów terrorystycznych” przy użyciu górniczego materiału wybuchowego. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono i udokumentowano procesowo „nielegalną” działalność trzech grup, które w sumie liczyły 39 osób. Jerzy Ajzychart (KA-50994, zarejestrowany do sprawy dn. 24.09.1982) działał w ramach struktur trzeciej z grup, która liczyła 11 osób, a swoim działaniem obejmowała teren Żor i Jastrzębia. Sprawę zakończono dn. 24.02.1984 doprowadzeniem do skazania figurantów prawomocnymi wyrokami Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 048/1105 (40779/II) t. 1-3
Akta internowania Zatrzymany dn. 4.10.1982, ponieważ jako były działacz NSZZ „Solidarność” KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową poprzez uczestnictwo w „nielegalnych” spotkaniach byłych działaczy związku oraz planowanie akcji protestacyjnych wobec polityki władz. Internowany od dn. 6.10.1982 na mocy decyzji 613/V-2; dn. 29.10.1982 tymczasowo aresztowany. IPN Ka 043/486 (39509/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-292/82), początkowo w trybie doraźnym, od dn. 4.12.1982 w trybie zwyczajnym. Dn. 29.10.1982 J. Ajzychart został tymczasowo aresztowany; tego dnia WPG w Gliwicach wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie przynależności do „nielegalnej” organizacji na terenie Jastrzębia Zdroju i innych miejscowości, rozpowszechnianie ulotek zawierających „nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” oraz dążenie do zniszczenia napisu PZPR usytuowanego przy KWK „Manifest Lipcowy”. Dn. 15.03.1983 akta sprawy dotyczące J. Ajzycharta i 10 innych osób wyłączono do dalszego prowadzenia w ramach śledztwa o sygn. Pg.Śl-II-16/83. Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach. IPN Ka 029/699 (9344/III) t. 1-17
Akta sądowe Dn. 19.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach (sygn. akt SoW 99/83) uznał ww. winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym i skazał na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat oraz karę grzywny. Na mocy wyroku zwolniony z aresztu dn. 20.05.1983. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie, na mocy przepisów ustawy z dn. 21.07.1983 o amnestii, wyrokiem z dn. 31.08.1983 (sygn. Rw. 637/83) zaskarżony wyrok uchylił w części dotyczącej skazania za przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, postępowanie karne za ten czyn umorzył i z tą zmianą wyrok utrzymał w mocy. IPN Wr 101/1210-1216, IPN Wr 101/1217 t. 1-2 (SoW 99/83)
Akta sądowe Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z dn. 14.09.1993 (sygn. WRN 108/93) uwzględnił rewizję nadzwyczajną i zaskarżone wyroki z dn. 19.05.1983 oraz 31.08.1983 zmienił przez uniewinnienie J. Ajzycharta od zarzucanego mu czynu. IPN Wr 101/1216 (SoW 99/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę operacyjną założono dn. 28.01.1985 na podstawie informacji uzyskanej od TW mówiącej, że w Żorach, w mieszkaniu byłego działacza NSZZ „Solidarność” zawiązała się „nielegalna organizacja” pod nazwą „Komitet Obrony Praw Człowieka”. Członkowie spotkania to byli internowani, w tym Jerzy Ajzychart. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji, przeprowadzono przeszukania w miejscach zamieszkania, a także rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, wykorzystano środki techniki operacyjnej. Sprawę zakończono dn. 2.11.1987, materiały złożono w archiwum dn. 18.12.1987 w postaci mikrofilmu 42618/2. IPN Ka 0169/393 (42618/2)
Materiały ewidencyjne Sprawdzenie informacji na temat osoby J. Ajzycharta dokonane przez funkcjonariusza RUSW w Jastrzębiu Zdroju „przed rozpracowaniem” w związku z wyborami w 1988 r. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.