Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Kazimierz
Nazwisko: Bargieł
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 25-10-1951
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Janusz Bargieł był kontrolowany w ramach SOR „Klub” jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzia, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia, aktywny działacz Klubu Dyskusyjnego Wszechnicy Podbeskidzia, współorganizator pisma „Moim Zdaniem”, w którym krytykowano nadużycia władz PRL. Bezpośrednim powodem założenia SOR była informacja przekazana przez TW, mówiąca, że w przygotowywanym pierwszym numerze pisma krytykowano władze PRL. Janusz Bargieł początkowo był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III, od 28.07.1982 przez Wydz. V KW MO Bielsko-Biała. Sprawę zakończono 19.01.1983, a w dn. 25.01.1983 materiały złożono w archiwum pod sygnaturą 1335/II. IPN Ka 047/1050 (1335/II)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 80/S z 13.12.1981 jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Przetrzymywany kolejno od 13.12.1981 w OO Jastrzębie-Szeroka (2/81), od 23.03.1982 OO Nowy Łupków (6/82), od 3.08.1982 OO Załęże (031/82), od 29.09.1982 OO Kielce (22/I/82). Zwolniony z miejsca internowania na mocy decyzji nr 93/S z dn. 21.12.1982. IPN Ki 45/12 (22/I/82)
Akta administracyjne Akta administracyjne obejmujące w 10 tomach informację na temat osób internowanych z terenu województwa bielskiego. Materiały dotyczące Janusza Bargieła zostały zgromadzone w tomie 1. Wynika z nich, że wym. był internowany od 13.12.1981, zwolniony z miejsca odosobnienia na mocy decyzji nr 93/S dn. 21.12.1982. IPN Ka 017/57 (57/INF/BB) t. 1
Materiały ewidencyjne W 1983 r. Kolegium ds. Wykroczeń w Bielsku-Białej prowadziło dochodzenie w związku z informacją, że Janusz Bargieł dn. 3.04.1983 działając w porozumieniu z inną osobą doprowadził do zgromadzenia około 100 osób poprzez ułożenie krzyża z kwiatów w miejscu publicznym. Dn. 9.08.1983 umorzono postępowanie na mocy amnestii. Wypis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Janusz Bargieł był poddany operacyjnej kontroli w związku z działalnością w „podziemnych strukturach »Solidarności«”, od dn. 26.10.1982 w kategorii „zainteresowanie operacyjne”, od dn. 19.01.1983 SOS, od dn. 24.03.1983 SOR. Powodem zakończenia sprawy było skazanie dn. 19.04.1986 wyrokiem Sądu Rejonowego na karę jednego roku pozbawienia wolności. Sprawę w dwóch tomach przekazano do archiwum; materiały zostały zniszczone dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 2569/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Postępowanie przygotowawcze prowadzone pod nadzorem Prok. Wojew. w Bielsku-Białej (sygn. Ds.-30/85/S). Janusz Bargieł został oskarżony o to, że „od 1984 r. do września 1985 r. w Bielsku-Białej w celu wywołania niepokoju publicznego rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa, w tym m.in. ulotki sygnowane przez Regionalną Komisję Wykonawczą »Trzeci Szereg« Regionu Podbeskidzie tj. o przestępstwo z art. 282 »a« § 1 kk i art. 45 ustawy o prawie prasowym z dn. 26.01.1984 przy zastosowaniu art. 10 kk w zw. z art. 58 kk.” Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej dn. 19.04.1986 na rok pozbawienia wolności (sygn. III K 869/85), podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadek dowodów rzeczowych. Dn. 26.08.1986 na mocy ustawy z dn. 17.07.1984 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw postępowanie rewizyjne zostało umorzone. Zwolniony z więzienia dn. 28.05.1986 po odbyciu 2/3 kary. IPN Ka 013/180 (675/III) t. 1-4
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono na podstawie informacji przekazanej przez TW. Janusz Bargieł był poddany operacyjnej kontroli w związku z działalnością w „podziemnych strukturach »Solidarności«”. Sprawę zakończono dn. 14.06.1988 z powodu zaniechania „wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum dn. 25.07.1988 pod sygnaturą 3095/II. Materiały 8.01.1990 przekazano do Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, gdzie zostały zniszczone dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 3095/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa operacyjna dotycząca reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. W aktach odnaleziono meldunki z Wydz. III/ Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Bielsku-Białej dotyczące Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Inicjatywa” (nr rej BB-13235), założonej na podstawie informacji mówiącej, że na terenie Bielska-Białej podjęto próbę utworzenia tzw. Oddziału Terenowego Polskiej Partii Socjalistycznej w Bielsku-Białej przez byłych działaczy struktur podziemnych zdelegalizowanych NSZZ „Solidarność”. Od dn. 3.03.1989 sprawa prowadzona jako SOR. W działalność organizacyjną miał również zaangażować się Janusz Bargieł, figurant SOR „Wodnik”. Sprawę „Inicjatywa” zakończono w 1990 z powodu „zmiany sytuacji społeczno-politycznej kraju”; akta sprawy zniszczono. IPN BU 0248/257 (55665/II) t. 9
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa operacyjna założona na podstawie doniesienia TW w związku „nielegalną” działalnością Janusza Bargieła w NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono 18.07.1989 z powodu nie stwierdzenia „wrogiej” działalności. Materiały złożono w archiwum 28.10.1989. Materiały zostały zniszczone przez Wydz. Ochrony Gospodarki dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 3560/II zniszczono komisyjnie dn. 15.01.1990.
Materiały ewidencyjne Wniesienie zastrzeżenia wyjazdów do wszystkich krajów świata przez Wydz. Śledczy WUSW Bielsko-Biała w okresie od 22.10.1985 do 22.10.1987; numer zastrzeżenia: Z-I-A187/BB. Zastrzeżenie odwołano dn. 21.01.1988. W dzienniku rejestracyjnym Wydz. „C” WUSW w Bielsku-Białej odnotowano daty zastrzeżenia: 14.11.1985-11.01.1988. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych
Akta sądowe Rewizja nadzwyczajna Prokuratura Generalnego skierowana do Sądu Najwyższego–Izby Karnej. Rewizja od postanowień Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dn. 25.08.1986 (III K 869/85) na korzyść Janusza Bargieła o zmianę zaskarżonych postanowień i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu czynów. IPN BU 725/10 (RN VI 630/470/93/P)
.