Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacława Marianna
Nazwisko: Grohman
Nazwisko rodowe: Bednarska
Miejsce urodzenia: Łączki
Data urodzenia: 24-11-1943
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa operacyjna początkowo prowadzona jako SOS, od 15.03.1982 jako SOR. Sprawę założono na podstawie informacji przekazanej przez TW, że na terenie Częstochowy powstała grupa pod nazwą „REK”, skupiająca osoby (w tym Wacławę Bednarską) planujące opracowywać, powielać i kolportować wydawnictwa, uznane przez władze za nielegalne oraz zajmować się pomocą dla rodzin osób internowanych. Dn. 2.03.82 zatrzymano podejrzane osoby, dokonując jednocześnie przeszukania mieszkań. Wacława Bednarska została zarejestrowana do sprawy 6.03.1982. SOR zakończono doprowadzeniem do skazania podejrzanych wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach. 3.11.1982 SOR wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej, materiały złożono w archiwum pod sygnaturą 1051/II. IPN Ka 027/527 (1051/II)
Akta kontrolno-śledcze Postępowanie przygotowawcze prowadzone początkowo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie (1 Ds. 747/82/S), następnie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. Pg.Śl-II-125/82). W toku śledztwa w/w przyznała się do sporządzania apeli do członków NSZZ „Solidarność”, nawołujących do organizowania pomocy członkom rodzin internowanych; podczas przeszukania znaleziono egzemplarz tej ulotki. Postępowanie karne w sprawie Wacławy Bednarskiej nr SoW-369/82 zostało wyłączone do odrębnego postępowania, następnie dn. 28.07.1983 zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Ka 09/201 (110/III)
Akta sądowe Zatrzymana 3.03.1982, tymczasowo aresztowana od dn. 5.03.1982. Oskarżona o sporządzenie i rozpowszechnienie druków uznanych przez władze za nielegalne, w których skrytykowano władze PRL oraz poruszano tematy mogące „wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Początkowo śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Częstochowie (1 Ds. 747/82/S), następnie śledztwo przekazano postanowieniem Sądu Wojewódzkiego do rozpoznania Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Gliwicach (Pg.Śl-II-125/82); śledztwo zamknięto 17.04.1982. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 13.05.1982 postanowił o wyłączeniu sprawy W. Bednarskiej do odrębnego postępowania, zawieszeniu postępowania oraz uchyleniu wobec oskarżonej tymczasowego aresztowania. Dn. 28.07.1983 podjęto zawieszone postępowanie karne i wydano postanowienie o zastosowaniu amnestii. IPN Wr 101/522 (SoW-369/82)
Akta sądowe Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie, postanowieniem z dn. 6.09.1994, zaskarżone postanowienie Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uchylił i umorzył postępowanie karne wobec Bednarskiej-Grohman Wacławy o czyny określone w art. 46 ust. 1 art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu o stanie wojennym oraz w art. 273 § 2 kk, a to na mocy art. 11 pkt. 1 kpk. IPN Wr 101/522 (SoW-369/82)
Akta tymczasowo aresztowanej Tymczasowo aresztowana od dn. 5.03.1982, osadzona w Areszcie Śledczym w Lublińcu postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie (1 Ds. 747/82/S). Zwolniona 15.05.1982 na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławie z dn. 13.05.1982. IPN Ka 30/1 (19/82)
.