Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Stefan
Nazwisko: Zwilnian Grabowski
Miejsce urodzenia: WILNO
Data urodzenia: 08-10-1926
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o to, że „od grudnia 1943 do maja 1944 w Wilnie współpracował z dziennikiem politycznym >Goniec Codzienny< wydawanym w Wilnie przez okupacyjne władze niemieckie (...) zamieszczając w tym piśmie szereg swoich utworów wierszowych”. Sprawę prowadził WUBP w Łodzi po nadzorem Prokuratury Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. S 7/49. W dn. 09.07.1949 Tadeusz Grabowski został aresztowany. W dn. 25.11.1949 został sporządzony w tej sprawie akt oskarżenia i skierowany do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W aktach znajduje się informacja, że T. Zwilnian-Grabowski został zatrzymany w 1944 r. przez WUBP w Białymstoku pod zarzutem dezercji z wojska. IPN LD pf 2/180 (3542/III)
Akta sądowe Dnia 25.11.1949 T. Zwilnian-Grobowski został oskarżony o współpracę z dziennikiem „Goniec Codzienny” wydawanym w Wilnie przez okupacyjne władze niemieckie. Zarzucono mu, że poprzez umieszczenie w tym piśmie utworów wierszowych (w tym o tematyce religijnej) szerzył proniemiecką propagandę i osłabiał w społeczeństwie polskim ducha oporu”. Dnia 28.12.1949 Sąd Apelacyjny w Łodzi, Wydz. III karny uznał T. Grabowskiego winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia, utratę praw publicznych na 3 lata oraz przepadek mienia. Dn. 26.06.1950 miała miejsce rozprawa rewizyjna podczas której Sąd Najwyższy zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. T. Zwilnian-Grabowski został uniewinniony w ramach rewizji nadzwyczajnej wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 19.12.1957. IPN Ld 495/33 (III k 364/39)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO] "Współpraca z okupantem, wroga działalność." Mat. arch. o sygn. 2726/A zniszczono, wpis na pods. zapisów ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Współpraca z okupantem, wroga działalność". Dn. 04.09.1983 SOS została przerejestrowana na KE. SOS "Grafoman" i SOO "Obrońca" złożono do archiwum pod wspólnym numerem 2726/II. Mat. arch. o sygn. 2726/II zniszczono, wpis na pods. zapisów ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła przesłania listu do "Radia Wolna Europa". Mat. arch. o sygn. 15743 zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] T. Zwilnian-Grabowski w czasie zajęć w Akademii Teologiczno-Katolickiej nakłaniał słuchaczy do złożenia podpisów pod treścią rezolucji protestacyjnej adresowanej do biskupa Majdańskiego. Rezolucja ta dotyczyła zwolnienia ze stanowisk kierowniczych wyższych uczelni kilkudziesięciu osób. Ponieważ akcja ta nie miała dużego odzewu sprawę postanowiono zakończyć, a T. Grabowskiego poddać kontroli operacyjnej w ramach sprawy obiektowej „Literaci”. IPN Sz 0053/90 (16440)
Materiały administracyjne Skorowidze więźniów za lata1948-1950, 1951,1952. T. Zwilnian-Grabowski figuruje jako osoba przyjęta do więzienia 13.09.1950. IPN Po 3/69, 3/70, 3/62, 3/63
Materiały administracyjne Ewidencja aresztowanych. T. Zwilnian-Grabowski figuruje jako osoba zatrzymana z powodu dezercji. IPN Bi 045/2434, IPN Bi 045/2429, IPN Bi 045/1037, IPN Bi 045/2528, IPN Bi 045/457.
Materiały administracyjne Rejestr wszczętych spraw śledczych. T. Zwilnian-Grabowski figuruje pod poz. 486. IPN Bi 045/2432
Materiały administracyjne Wykazy osób aresztowanych osadzonych w więzieniu w Białymstoku oraz spisy osób z terenu woj. białostockiego przekazanych do ZSRS za lata 1944-1945. IPN Bi 045/1201
.