Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Feliks
Nazwisko: Sobolewski
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 08-12-1964
Imię ojca: Waldemar
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa prowadzona przez Wydz. III KWMO Gorzów Wielkopolski. Krzysztof Sobolewski został zarejestrowany w dn. 09.12.1982 do SOS/SOR krypt. "Iskra"(nr rej Go-5614). Brak jest informacji odnośnie daty zakończenia i zakresu prowadzenia przedmiotowej sprawy. Następnie 10.04.1987 r. ww. był przerejestrowany w ramach SOR krypt. "Dezerterzy" nr rej. Go 8605. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej, wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Krzysztof Sobolewski został zarejestrowany do nr Go 8759 początkowo w ramach SOS/SOR "Iskra" następnie dn. 10.04.1987 został przerejestrowany do SOR krypt. "Dezerterzy" (nr rej. 8605). Brak jest informacji odnośnie zakresu prowadzenia przedmiotowej sprawy. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Dotyczy inicjatorów założenia „Młodzieżowego Ruchu Oporu” w Gorzowie Wlkp. którego jednym z inspiratorów był K. Sobolewski oraz kolportażu ulotek nawołujących do przeciwstawiania się aktom prawnym stanu wojennego. Dn. 01.03.1983 prokurator wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oraz rozesłał list gończy za ukrywającym się K. Sobolewskim. Dn. 14.06.1983 K. Sobolewski zgłosił się do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. skąd został przewieziony do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze. Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy do dn. 14.09.1983. Postępowanie w tej sprawie Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze (SgW 37/83) na mocy amnestii umorzył w dn. 26.07.1983. IPN Sz 03/44 t. 2 (113/III)
Akta kontrolno-śledcze Sprawa dotyczy nielegalnego kolportażu ulotek oraz założenia nielegalnego związku „Młodzieżowy Ruch Oporu”. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęto 17.01.1983. Dn. 01.03.1983 zawieszono śledztwo i rozesłano list gończy za ukrywającym się K. Sobolewskim wydając dla niego nakaz tymczasowego aresztowania. Dn. 15.06.1983 K. Sobolewski zgłosił się do prokuratury co skutkowało wznowieniem zawieszonego śledztwa. Dn. 26.07.1983 postępowanie karne w stosunku do K. Sobolewskiego zostało umorzone na mocy amnestii. Dn. 29.11.1994 w skutek rewizji nadzwyczajnej Sąd Najwyższy postanowienie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z 26.07.1983 uchylił, a postępowanie karne umorzył. W uzasadnieniu podano m.in., że K. Sobolewski miał na celu obronę praw i wolności obywatelskich, a „…gdyby poprzestać na podstawie umorzenia postępowania karnego przyjętego przez WSG w Zielonej Górze, akceptowano by pogląd, że działanie K. Sobolewskiego było przestępcze”. IPN Po 417/31
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dokumenty wytworzone w trakcie odbywania kary przez K. Sobolewskiego. Aresztowany dn. 15.06.1983 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych ulotek nawołujących do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonym dekretem Rady Państwa oraz w związku z podejrzeniem o założenie w Gorzowie Wlkp. nielegalnej organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu”. Zwolniony z aresztu 26.07.1983. Postępowanie karne decyzją Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze zostało umorzone na mocy amnestii. IPN Sz 142/1411 (5840)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła rozpowszechniania, przechowywania i gromadzenia nielegalnych wydawnictw m.in. „Szaniec” i „Feniks”. W dn. 12.12.1983 Prokuratura Wojewódzka postawiła K. Sobolewskiemu zarzuty rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw i tego samego dnia zastosowała wobec K. Sobolewskiego areszt tymczasowy do dn.10.03.1984. Dn. 19.03.1984 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. skazał K. Sobolewskiego z art. 271 §1 w związku z art. 273 §2 i 58 kk. na 1 rok pozbawienia wolności. Dn. 25.07.1984 sprawę umorzono i 26.07.1984 K. Sobolewski został zwolniony z ZK. IPN Sz 03/44 t. 1 (113/3), materiały ewidencyjne
Akta administracyjne Akta zawierają m.in. meldunki Wydziału Śledczego WUSW Gorzów Wlkp. do Biura Śledczego MSW dot. wniosków o ukaranie kierowanych do Kolegium. K. Sobolewskiego dotyczą informacje o objęciu go postępowaniem za popełnianie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. (art. 52a § 1., art. 63a § 1, 90 kw.). K. Sobolewski obwiniony był m. in. o rozrzucanie ulotek przed kościołem w Międzyrzeczu w dn. 29.09.1987. IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91)
Materiały ewidencyjne Dn. 12.04.1987 w Gorzowie Wlkp. podczas imprezy kościelnej jako działacz nielegalnych organizacji niósł ulicami miasta transparent z napisem "Ruch Wolność i Pokój". Dn. 29.04.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wlkp. skazało K. Sobolewskiego na karę 40 tys zł grzywny. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą kolportażu ulotek, nielegalnego wywieszania transparentów i udziału w demonstracjach. K. Sobolewski należąc do organizacji „Wolność i Pokój” „w celu wywołania niepokoju społecznego rozrzucał ulotki bez wymaganego zezwolenia.” Dn. 24.09.1987 kolegium ds. wykroczeń ostatecznie orzekło karę w postaci grzywny w wysokości 30 tys zł. akt IPN Sz 03/93 (214/3)
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą naruszenia porządku publicznego podczas wizyty papieża w Gdańsku poprzez „podjęcie działań w celu wywołania niepokoju publicznego przez aktywne uczestnictwo w próbie wywołania zbiegowiska i rozruchów ulicznych”. Sporządzono wnioski o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń w Gdańsku, jednak decyzją MSW nie skierowano ich do kolegium. IPN Sz 03/82 (197/3)
Materiały ewidencyjne Dn. 02.09.1987 w Międzyrzeczu K. Sobolewski "bez wymaganego zezwolenia rozrzucał na ulicach pisma ulotne wzywając do udziału w marszu protestacyjnym na odbycie którego nie było zgody". Tego samego dnia "wystawił na widok publiczny na dachu kiosku gastronomicznego transparent z apelem nie posiadając zgody zarządzającego tym miejscem. Dn. 30.09.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku MiG w Międzyrzeczu ukarała go 40 tys. grzywny. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Dn. 07.01.1988 K. Sobolewski "działając bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał >pisma ulotne< oraz wystawiał na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparent z apelem". Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Oskarżony o to, że w dn. 1 maja 1988 r. bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał w Gorzowie Wlkp. pisma ulotne i wystawiał transparent w miejscu do tego nie przeznaczonym a „jego działania zmierzały do wywołania niepokojów społecznych”. W dn. 03.06.1988 Rejonowe Kolegium ds. wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Gorzowie Wlkp. ukarało K. Sobolewskiego karą grzywny w wysokości 50 tys zł. IPN Sz 03/94 (215/3)
Akta kontrolne śledztwa Dotyczy nadawania audycji „Radia Solidarność” i podejrzenie użycia przemocy wobec interweniującego w tej sprawie funkcjonariusza MO. Dn. 12.05.1988 wobec K. Sobolewskiego wydano decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego, uchylono 19.05.1988 Dn. 30.11.1988 postępowanie karne zostało umorzone z powodu braków dostatecznych dowodów winy. IPN Sz 03/89 (208/3)
Akta administracyjne Akta posiadają formę tabelaryczną. Pod nr 141 widnieje adnotacja, że K. Sobolewski miał zastrzeżony wyjazd za granicę w sprawie 2/83 od 17.01.1983 do 17.01.1985. Pod poz. 152 w sprawie 15/83 od 12.12.1983 do odwołania (cały wpis przekreślony). Pod poz. 222 anulowano wyjazd stały do USA w sprawie RSOW 5/87, 14/87 od 30.07.1987 do 30.07.1989. IPN Sz 05/8 t. 37