Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Andrzej
Nazwisko: Galant
Miejsce urodzenia: SANOK
Data urodzenia: 23-03-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wroga działalność w okresie stanu wojennego. Materiały o sygn. 14654/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Na przełomie lutego i marca 1982 r. na terenie szczecińskich zakładów pracy m.in. Stoczni im. A. Warskiego pojawiło się szereg ulotek sygnowanych przez Komitet Oporu Społecznego (KOS). Ich autorzy nawoływali do biernego oporu wobec władz, zwłaszcza WRON oraz do organizowania akcji protestacyjnych. M. Galant figuruje jako osoba prowadząca m.in. sprawy finansowe w grupie działaczy podziemnej „Solidarności”, ze Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, współpracującej z KOS. Sprawę przerejestrowano w SOR w dn. 07.04.1982. IPN Sz 0053/124 (16489/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Działalność w związku "Komitet Obrony Solidarności", którego celem było m.in. "wydawanie biuletynów zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Sprawa została rozpatrzona w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 16.12.1982 M. Galant został skazany na karę roku pozbawienia wolności. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w postanowieniu z 07.02.1983 zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu M. Galanta z dniem 07.02.1983. IPN Sz 0013/443 (15104/III)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła działalności m.in. M. Galanta w "Komitecie Obrony Solidarności". M. Galant zostaje oskarżony o udział w okresie od grudnia 1981 r. do lutego 1982 r. w związku pod nazwą Komitet Obrony Solidarności, którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą dla organów państwa oraz o to, że w tym samym okresie rozpowszechniał biuletyny KOS. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w wyroku ogłoszonym dnia 16.12.1982 uznał M. Galanta winnym zarzucanym mu czynom i skazał go na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w postanowieniu z 07.02.1983 zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu M. Galanta z dniem 07.02.1983. IPN Sz 372/206
Akta tymczasowo aresztowanego Akta wytworzone w okresie przebywania M. Galanta w Areszcie Śledczym w Szczecinie, następnie w ZK we Wrocławiu. M. Galant został osadzony w areszcie śledczym na mocy postanowienia Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie z dn. 29.03.1982. Przyczyną aresztowania M. Galanta było rozpowszechnianie przez niego biuletynów informacyjnych Komitetu Obrony Solidarności. Naruszył tym samym dekret o stanie wojennym z 12.12.1981. W aktach znajduje się wyrok Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 16.12.1982 skazujący M. Galanta na 1 rok pozbawienia wolności. Dn. 07.02.1983 M. Galant decyzją Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu został przedterminowo zwolniony z zakładu karnego. IPN Wr 31/1597
.