Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Waldemar
Nazwisko: Sobolewski
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 01-07-1966
Imię ojca: Waldemar
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Udział w nielegalnej organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu", kolportaż ulotek i innych wydawnictw. Marek Sobolewski został zarejestrowany do sprawy 09.12.1982, następnie przerejestrowany do SOR "Dezerterzy" (Go8605). Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR Marek Sobolewski początkowo zarejestrowany był do SOR "Iskra", następnie przerejestrowany do SOR "Dezerterzy. Brak informacji o zabarwieniu sprawy i dacie przerejestrowania M. Sobolewskiego z SOR „Iskra” do SOR „Dezerterzy”. Materiały zniszczono w 1986 r., wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą działalności M. Sobolewskiego w nielegalnej organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu". Członkowie tej grupy zajmowali się m.in. kolportażem ulotek i innej nielegalnej literatury oraz malowaniem "negatywnych" napisów na murach budynków w Gorzowie Wlkp. Wobec M. Sobolewskiego dn. 08.11.1982 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zatrzymania w Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. Dn. 28.12.1982 M. Sobolewski wyrokiem Sądu Rejonowego Wydz. Rodzinnego i Nieletnich w Gorzowie Wlkp. został skazany na karę zamknięcia w Zakładzie poprawczym w zawieszeniu na dwa lata i dozór kuratora. IPN Sz 03/33 (96/III)
Akta kontrolne śledztwa M. Sobolewski podejrzany był o „udział w zbiegowisku publicznym pod katedrą w Gorzowie Wlkp. i wznoszenie okrzyków, co mogło doprowadzić do wywołania niepokojów społecznych”. Dn. 03.05.1984 prokurator wojewódzki z Gorzowa Wlkp. zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego do dn. 1.08.1984. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z 11.05.1984 tymczasowe aresztowanie zostało zamienione na dozór MO. Dn. 28.06.1984 M. Sobolewski wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Sz 03/50 (121/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta zawierają dokumenty wytworzone w trakcie pobytu Marka Sobolewskiego w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. M. Sobolewski „w dniu 01.05.1984 r. w Gorzowie Wlkp. biorąc udział w zbiegowisku publicznym wznosząc okrzyki >Solidarność, wolności, chleba< podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego”. Dn. 03.05.1984 został on tymczasowo aresztowany. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu zaskarżył obrońca M. Sobolewskiego co skutkowało zamianą tymczasowego aresztu na dozór MO. Dn. 23.05.1984 M. Sobolewski opuścił areszt. IPN Sz 14/48 (182/84)
Akta administracyjne Kserokopie z repertorium i protokołu brakowania sprawy dot. m.in. M. Sobolewskiego. Figuruje on pod nr 1 we wpisie z 03.05.1984 jako osoba wobec której prowadzono śledztwo. Sprawa dotyczyła wzięcia udziału w zbiegowisku publicznym pod katedrą w Gorzowie Wlkp. i wznoszenie okrzyków w celu wywołania niepokoju społecznego. IPN Sz 205/4
Akta administracyjne Meldunki Wydziału Śledczego WUSW Gorzów Wlkp. do Biura Śledczego MSW dot. wniosków o ukaranie kierowanych do Kolegium. Marka Sobolewskiego dotyczy informacja zawarta w szyfrogramie z 01.11.1986. mówiąca o tym, że przewiduje się skierować wniosek do kolegium za wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu popełnione w dniu 07.07.1988 przez m.in. M. Sobolewskiego. IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91)
Materiały ewidencyjne Marek Sobolewski w dniu 07.01.1988 w Gorzowie Wlkp. "działając bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał pisma ulotne, a także wystawiał na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparent z apelem". Kolegium ds. Wykroczeń przy prezydencie Gorzowa Wlkp. w dn. 17.02.1988 ukarało M. Sobolewskiego 30 tys. zł grzywny. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Akta mają formę tabelaryczną, zawierają informacje o zastrzeżeniach wyjazdu za granicę. Pod nr 124 widnieje adnotacja, że M. Sobolewski miał zastrzeżony wyjazd za granicę w sprawach 24/82 od 10.11.1982 do 10.11.1984. Pod poz. 190 w sprawie 10/84 od 03.05.1984 do 03.05.1986. IPN Sz 05/8 t. 37.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ wniesione przez Wydział Śledczy w Gorzowie Wlkp. do dnia 10.11.1984. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ wniesione przez Wydział Śledczy w Gorzowie Wlkp. do dnia 03.05.1986. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
.