Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Rokicki
Miejsce urodzenia: Suchawa
Data urodzenia: 01-04-1948
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr 3952 krypt. „Hodowca” prowadzonego w okresie 21.04.1981-25.04.1983 przez Wydział IV KW MO/ WUSW w Skierniewicach. K. Rokicki był podejrzany o prowadzenie aktywnej działalności na rzecz rozwoju nieformalnych struktur związkowych. Po zakończeniu sprawy, materiały przekazano do archiwum pod nr 474/II, zniszczono przy protokole brakowania akt nr 4/89. Materiały archiwalne 474/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Internowany na podstawie decyzji nr 25/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach z dnia 13.12.1981 z nakazem doprowadzenia do Zakładu Karnego w Łowiczu. Był członkiem prezydium ZW NSZZ RI „Solidarność” w Skierniewicach oraz członkiem Ogólnokrajowego Komitetu NSZZ „Solidarność” RI, organizatorem zebrań wiejskich w gminach woj. skierniewickiego oraz akcji protestacyjnych rolników. Jako powód internowania podano, że „kolportował wrogą literaturę i ulotki o treści antypaństwowej”. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 25/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z 15.03.1982. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych pod poz. 6964. IPN Ld 052/10 (5/10/90), IPN Po 161/1.
Akta Internowanego. Kazimierz Rokicki był internowany w okresie 13.12.1981-15.03.1982 w Zakładzie Karnym w Łowiczu. IPN Ld 24/72 (2/81).
Zarejestrowany 27.04.1983 pod nr 5191 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr 4963 krypt. „Nowa Wieś” prowadzonej przez Wydział IV KW MO/WUSW w Skierniewicach w okresie 18.11.1981-30.08.1989 wobec grupy osób, zaangażowanych w organizowanie podziemnych struktur NSZZ RI „Solidarność”, organizowanie punktów wytwarzania i kolportażu podziemnej prasy. Sprawę zdjęto z ewidencji 30.08.1989 i przekazano do archiwum pod nr 1067/II. Materiały zniszczono przy protokole niszczenia 2/89. Materiały archiwalne 1067/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Akta kontrolne śledztwa. Dochodzenie RSD 4/83 prowadzone w okresie 08.06.1983-09.08.1983 przez Wydział Śledczy KWMO/ WUSW w Skierniewicach wobec K.Rokickiego i innych osób podejrzanych o kontynuowanie działalności zdelegalizowanego NSZZ RI „Solidarność” na terenie woj. skierniewickiego (akta prokuratorskie Ds. 403/83). Sprawę wszczęto po dokonaniu przeszukań pomieszczeń mieszkalnych dokonanych 06.06.1983 w ramach inwigilacji osób zarejestrowanych do SOR „Nowa Wieś”. Zatrzymany 06.06.1983, od 08.06.1983 zastosowano wobec K. Rokickiego areszt tymczasowy, który uchylono 25.07.1983. Dochodzenie umorzono postanowieniem z 08.08.1983 na podstawie ustawy o amnestii. IPN Ld pf 36/37 (71/III), IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90) s. 43, IPN Ld 052/42 (5/43/90).
Akta prokuratorskie. Postępowanie prokuratorskie Ds 403/83 prowadzone w okresie 08.06.1983-09.08.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach wobec K. Rokickiego i innych osób. K. Rokickiego zatrzymano i po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego przedstawiono mu zarzuty uczestniczenia w działalności zawieszonego NSZZ RI „Solidarność”, gromadzenia biuletynów i ulotek oraz ich kolportażu na terenie woj. skierniewickiego. Wobec K. Rokickiego zastosowano areszt tymczasowy w okresie 08.06.1983-26.07.1983. Dochodzenie umorzono postanowieniem z dnia 08.08.1983 na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. Po rozpatrzeniu wniosku Prokuratora Wojewódzkiego w Łodzi z 16.03.1993, Prokurator Generalny w dniu 17.04.1994 w postanowieniu o zmianie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego uznał za podstawę umorzenia postępowania art. 11 pkt 1 kpk- tj. niepopełnienie przestępstwa. IPN Ld 47/5,6 (Ds. 403/83).
Materiały administracyjne. Wymieniony w informacjach dziennych opracowanych przez MSW dla grupy przedstawicieli władz państwowych. W załączniku do informacji dziennej z 28.06.1988 znajduje się informacja o spotkaniu opozycji wiejskiej w Poznaniu 26.06.1988, w którym brał udział K. Rokicki zabierając głos na temat zawyżania przez władze państwowe frekwencji wyborczej do rad narodowych. IPN BU 1585/16101 (185n/211).
Materiały kartoteczne. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-1188/82 wniesione 22.02.1982 przez Wydział IV KW MO w Skierniewicach obowiązujące do 20.12.1983. Kolejne zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr SK-11/Z/87( Z-303/87/46069) wniesione zostało przez Wydział VI WUSW w Skierniewicach na okres 04.09.1987-04.09.1989. Zastrzeżenie zostało anulowane 16.08.1989. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.