Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Roman
Nazwisko: Czepe
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 15-12-1956
Imię ojca: Eryk
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Białystok (powiat białostocki) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Czepe występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Miasto", zarejestrowanej pod nr BK- 26415 i prowadzonej przez Wydz. III "A'" KWMO/WUSW Białystok w okresie od 12.11.1980 do 15.08.1983. Sprawa dotyczyła działalności Międzyzakładowego Komitetu NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Została zakończona z powodu "zawieszenia działalności, a następnie rozwiązania NSZZ Solidarność". Materiały w dniu 09.12.1983 złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Białymstoku pod sygn. 351/IV i zniszczono za pismem nr GA-0178/1/89. Pomimo informacji o zniszczeniu akta w postaci szczątkowej zachowały się. Karta Mkr-2 i EO-6 z kartoteki Wydz."C" KWMO/WUSW Białystok; dziennik rejestracyjny WUSW Białystok, poz. 26415; dziennik archiwalny działu IV WUSW Białystok, poz. 351; akta o sygn. IPN Bi 011/66 (351/IV); karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapisy w ZSKO-88 i ZSKO-90.
W dn. 20.06.1983 został objęty kontrolą operacyjną przez RUSW d/s SB w Łapach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Plastyk" (nr. rej. BK- 30206) w związku z aktywną działalnością w NSZZ "Solidarność" i w duszpasterstwie rolników. Sprawę zakończono 26.09.1989 w związku z legalizacją NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. 4332/II zniszczono w 1990 roku. Karta Mkr-1, karta Mkr-2, 3 (trzy) karty E-17, karta E-13 z kartoteki tematycznej Wydz. "C" KWMO/WUSW Białystok; karta wz. K-P z kartoteki tematycznej WUSW Białystok; dziennik rejestracyjny WUSW Białystok- zapis pod poz. 30206; inwentarz akt WUSW Białystok- zapis pod poz. 4332; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Roman Czepe został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Białymstoku (RSD 20/83, 2 Ds 1431/83) w związku z podejrzeniem o rozpowszechniane ulotek „o treści antypaństwowej” w trakcie uroczystości odsłonięcia pomnika Jana III Sobieskiego, które miało miejsce 11.09.1983 w Płonce Kościelnej. Wobec ww. zastosowano areszt tymczasowy (13.09.1983 - 15.09.1983) oraz dokonano przeszukania jego mieszkania. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 29.11.1983 umorzono postępowanie karne z powodu niewykrycia sprawców. Materiały śledztwa złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Białymstoku pod nr. 346/III. Karta E-17 z kartoteki tematycznej Wydziału „C” KWMO/WUSW w Białymstoku; akta o sygn. IPN Bi 07/105 t. 1-2 (346/III).
R. Czepe figuruje w materiałach SOR krypt. „Iskra” (nr rej. 35979), zarejestrowanej w Wydz. „C” WUSW Białystok i prowadzonej przez Wydz. VI WUSW Białystok w okresie: 23.09.1985-15.05.1987. Sprawa dot. domniemanych faktów sabotażu i wybuchów pożarów w Cukrowni w Łapach we wrześniu 1985 r. Zapisy na temat R. Czepe dot. zagadnień związanych z jego działalnością w NSZZ „Solidarność” na terenie cukrowni w Łapach. Materiały SOR nie wskazały na związek R. Czepe i jego działalności związkowej ze zdarzeniami na terenie cukrowni. Karta wz. E-17 z kartoteki tematycznej WUSW Białystok; Akta SOR krypt. „Iskra”, sygn. IPN Bi 012/863 (3571/II). Karty: 7-9, 16, 47, 50, 59, 68, 114 i 118.
Figuruje w aktach w sprawie karnej prowadzonej p-ko innej osobie oskarżonej o to, że od stycznia 1984 r. do 12.10.1985 r. na terenie woj. białostockiego osoba ta sporządzała i gromadziła ulotki i druki zawierające treści poniżające ustrój i naczelne organy władzy państwowej oraz fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, które następnie rozpowszechniał, przy czym wydawnictwa te były wydawane bez zezwolenia i miały za cel wywołanie niepokoju publicznego, szczególnie w okresie wyborów do sejmu PRL w 1985 r., tj. o popełnienie przestępstwa z art. 273 § 2 kk w zb. z art. 271 § 1 kk, 270 § 1 kk oraz art. 282a kk i art 45 § 1 prawa prasowego (Dz. U. nr 175 z 1984 r. poz. 24). W miejscu zamieszkania Romana Czepe, w wyniku przeszukania przeprowadzonego przez WUSW Białystok 12.10.1985 r. za zgodą Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, ujawniono plakaty, ulotki, rylce i inne materiały służące do wytwarzania "nielegalnych" wydawnictw i plakatów. Akta o sygn. IPN Bi 607/6 (III K 299/86), k. 148-157. Dawna sygn. Ds 1496/85, RSD 23/85.
W dniu 05.06.1986 został ukarany przez Kolegium d/s Wykroczeń II Inst. przy Wojewodzie Białostockim grzywną w wys. 15 tys. zł z zamianą na 30 dni aresztu w przypadku niezapłacenia grzywny, ponieważ "umyślnie pozbył się dokumentu wojskowego w ten sposób, że dwukrotnie wysłał wspomniany dokument do Ministerstwa Obrony Narodowej, tłumacząc, że wyraża swój sprzeciw odnośnie treści przysięgi wojskowej i innych spraw dotyczących obowiązku obrony PRL przez innych obywateli". Postępowanie wykonawcze zostało umorzone w dniu 16.06.1989 w zakresie dotyczącym kary grzywny i kosztów postępowania. Akta sprawy o wykroczenie o sygn. IPN Bi 26/1 (A-189/86).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bi 452/41625 (EABK 41625); karta Pz-35 o sygn. EABK-41625 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Poprzednia sygn. akt paszportowych: IPN Bi 93/ Ł 44/1.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 342/08 zarządzenie z dnia 12.02.2009 r. dot. Romana Czepe – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego .

.