Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Kazimierz
Nazwisko: Łassa
Miejsce urodzenia: Osowiec
Data urodzenia: 26-08-1928
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ks. Antoni Łassa występuje w materiałach Sprawy Obiektowej „Płomień” prowadzonej przez Wydział IV KWMO w Bydgoszczy w latach 1961-1964. Ks. Łassa był kierownikiem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Włocławskiej, wymieniany jest m.in. jako uczestnik konferencji, zebrań i posiedzeń. Stwierdzono, że „jest inicjatorem katechizacji rodziców oraz organizowania nabożeństw specjalnych dla młodzieży. Jego stosunek do PRL jest wrogi”. IPN By 069/1273/8, 11 (1275/IV).
Ks. Antoni Łassa był objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy KWMO w Bydgoszczy. Był podejrzany o to, że „w okresie od 1958 r. do chwili obecnej we Włocławku sporządzał w celu rozpowszechniania, a następnie rozpowszechniał bez zezwolenia Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk pisma pisane zarówna na maszynie, jak i powielane”. Postanowieniem z 28.10.1961 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy umorzyła śledztwo przeciwko niemu, ponieważ nie zebrano dostatecznych dowodów, że rozpowszechniał on otrzymywane materiały. Podczas procesu ks. Łassa występował w charakterze świadka. IPN By 070/4470 (4857/III).
Ks. Antoni Łassa był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Błyskawica” (nr rej. 1306), prowadzonej przez Wydział IV KWMO w Bydgoszczy w latach 1962-1971. Powodem była „wroga działalność przeciwko PRL pod osłoną kultu religijnego”. Stwierdzono m.in., że „zajmował się klerykalną propagandą pisaną”, „wykazywał swój wrogi stosunek do PRL, o czym świadczyły jego wystąpienia podczas konferencji dla kleru” oraz „utrzymywał ścisłe kontakty z klerykalną inteligencją w służbie zdrowia”. Materiały o sygn. 4636/II zniszczono 14.11.1989 na podstawie protokołu nr 96. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ks. Antoni Łassa był rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej „Elita” (nr rej. 5462), prowadzonej przez Wydział IV KWMO w Koninie w okresie od 21.05.1981 do 15.03.1983. Sprawa dotyczyła działalności stowarzyszenia katolików świeckich – Koniński Klub Katolików. Ks. Antoni Łassa był proboszczem parafii pw. Bł. Maksymiliana Kolbego w Koninie. Był inicjatorem powstania stowarzyszenia, został też jego nieformalnym kapelanem oraz udostępnił lokal na jego siedzibę. Stwierdzono, że ks. Łassa „wielokrotnie naruszał obowiązujące przepisy prawa” po wprowadzeniu stanu wojennego. M.in. poświęcił sztandar KZ NSZZ „Solidarność” Huty Aluminium w Koninie, co tydzień odprawiał msze w intencji internowanych oraz utrzymywał przed kościołem gablotę, w której „umieszczone są ulotki o wrogich treściach”. Zakończono, ponieważ Koniński Klub Katolików został rozwiązany. IPN Po 0055/20 (22/IV).
Ks. Antoni Łassa występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Układ-2” (nr rej. 7575), prowadzonej przez Wydział V WUSW w Koninie w okresie od 22.03.1984 do 4.08.1989, dotyczącej działalności byłych członków NSZZ „Solidarność” Region Konin. IPN Po 035/1284 (1435/II).
Teka akt osobowych ks. Antoniego Łassy, prowadzona przez Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Koninie w latach 1954-1979. W aktach znajdują się życiorysy, kwestionariusze, dokumentacja związana z obejmowaniem kolejnych parafii czy korespondencja w sprawach finansowych. IPN Po 63/180.
Sprawozdania, plany pracy oraz informacje dot. działalności Wydziału IV KWMO w Łodzi w latach 1961-1963. Ks. Antoni Łassa był kierownikiem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Włocławskiej. Wymieniany jest przy okazji wystąpień podczas narad i konferencji dla duchowieństwa. IPN Ld PF 10/53, IPN Ld PF 10/582.
Kościoły i instytucje wyznaniowe w województwie konińskim (Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego – Konin). Materiały Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Koninie z lat 1976-1988. Ks. Antoni Łassa figuruje w wykazie kapłanów parafii. Występuje też jako administrator parafii w korespondencji z kurią, wojewodą czy Urzędem do Spraw Wyznań. IPN Po 62/56.
Zastrzeżenie wyjazdu w WKŚ w okresie od 20.07.1982 do 31.12.1982 na wniosek Wydziału IV KWMO w Koninie. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.