Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Jerzy
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 23-06-1958
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Ernestyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym w okresie 17.06.1982-19.07.1982 przeciwko S. Radomskiemu podejrzanemu o "kolportaż ulotek o treści nieprawdziwej, nawołującej do przeprowadzenia akcji protestacyjnej". Akta złożone w archiwum pod sygn. 8127/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8127/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym. S. Radomski 17.06.1982 tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem, że "jako członek NSZZ »Solidarność« nie odstąpił od działalności tego związku mimo, że działalność taka została zawieszona dekretem Rady Państwa z 12.12.1981 o stanie wojennym w ten sposób, że gromadził w celu rozpowszechniania, a następnie rozpowszechniał rozdając m. in. 15.06.1982 przechodniom nielegalne wydawnictwa w postaci ulotek pt. »Apel« podpisanych przez tzw. »Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ Solidarność», które to ulotki zawierały fałszywe wiadomości i nawoływały do akcji protestacyjnych, co mogło wywołać niepokój publiczny i rozruchy". SMW w Gdyni postanowieniem (Z. 133/82) z 25.06.1982 nie uwzględnił zażalenia ww. z 18.06.1982 pozostawiając w mocy tymczasowy areszt. PMW 14.07.1982 odstąpiła od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym. IPN Gd 267/7555
Akta sądowe SMW w Gdyni wyrokiem z 30.07.1982 uniewinnił ww. od popełnienia przypisanego mu przestępstwa tj. "(...) rozpowszechniania fałszywych wiadomości o działaniach podejmowanych przez organy władzy państwowej (...), a także publicznego nawoływania do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu panującemu w państwie w okresie stanu wojennego przez to, że 15.06.1982 ok. godz. 16 w Gdyni przy ul. Czołgistów wręczył nieustalonym bliżej 2 kobietom antypaństwowe ulotki zatytułowane »Apel« podpisane przez RKK NSZZ Solidarność, które w swojej treści nawoływały do podjęcia akcji protestacyjnych 16.06.1982" kosztami postępowania obciążając Skarb Państwa. PMW w Gdyni 5.08.1982 wniosła rewizję na niekorzyść ww. od wyroku SMW w Gdyni z 30.07.1982 domagając się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem (Rw.785/82) z 17.09.1982 uchylił zaskarżony wyrok uznając ww. winnym, jednak odstąpił od wymierzenia kary, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. IPN Gd 253/8975 t. 1
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego S. Radomski tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej (PM. Śl. II 162/82) z 17.06.1982. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. W. 129/82) z 30.07.1982 uchylił tymczasowy areszt. Ww. w AŚ w Gdańsku przebywał od 21.06.1982 do 31.07.1982. IPN Gd 161/333 (38/691)
Akta paszportowe Ww. 19.06.1982 otrzymał zastrzeżenie ("Z" Nr 7932/82/Eagd) na wyjazd za granicę do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) w okresie 17.06.1982-16.06.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku ze śledztwem 123/82. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w odpowiedzi udzielonej 3.09.1983 Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku uznał, iż nie istnieją przeszkody w przedmiocie zezwolenia na wyjazd emigracyjny ww. do USA, jednak Naczelnik Wydz. V i Z-ca Naczelnika Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku w notatce służbowej z 3.10.1983 do Z-cy Szefa WUSW ds. SB w Gdańsku proponowali "nie wyrażać zgody na wyjazd emigracyjny ww. do USA". Z-ca Naczelnika Wydz. II oraz Z-ca Dyrektora Biura Paszportów MSW w "Notatce informacyjnej" z 24.10.1983 proponowali utrzymać w mocy decyzję odmowną Z-cy Szefa WUSW ds. SB w Gdańsku. Ww. 8.04.1984 złożył wniosek o wpis do dowodu osobistego na wyjazd do Bułgarii. 25.04.1984 otrzymał decyzję odmowną od której 22.05.1984 złożył odwołanie do Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku. IPN Gd 645/254141 (EAGD 254141, EAGd 830/Gdy)
.