Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Bogdan
Nazwisko: Pusz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 29-04-1952
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] R. Pusz 22.01.1982 rejestrowany pod nr 42247 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku jako główny figurant SOR krypt. „Łącznik” dot. „kolportażu ulotek”. Materiały złożono do archiwum 19.10.1982 pod sygn. 18187/II. Materiałów o sygn. 18187/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym w okresie od 9.01.1982 do 10.02.1982 w sprawie „posiadania nielegalnych wydawnictw, których ilość wskazywała na przeznaczenie do rozpowszechniania np. 143 egz. »Niezależnego Serwisu Informacyjnego Solidarności nr 8« z data 7.01.1982”. Akta złożone w archiwum pod sygn. 8197/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8297/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie R. Pusz został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 12.01.1982 w związku z podejrzeniem, że „w okresie od 15 do 16.12.1981 w Gdańsku, działając wspólnie i w porozumieniu (…) jako członek KZ NSZZ >Solidarność< przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Gdańsku (…) wziął udział w zorganizowaniu strajku w obiektach WPHW przy ul. Załogowej, wszedł w skład komitetu strajkowego oraz rozpowszechniał pisma o treści nawołującej pracowników WPHW do strajków”. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku z powodu braku możliwości ustalenia miejsca pobytu 9.01.1982 wydała za ww. list gończy oraz zawiesiła śledztwo, a 14.01.1982 w związku z zatrzymaniem ww. częściowo podjęła zawieszone śledztwo. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem (4 Ds. 4/82) z 14.01.1982 wyłączyła materiały dot. ww. do odrębnego prowadzenia i przekazała je według właściwości Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 16/82). IPN Gd 65/19
Akta nadzoru Akta nadzoru nad postępowaniem prowadzonym w trybie doraźnym przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 16/82) w sprawie R. Pusza, objętego 10.02.1982 aktem oskarżenia w którym zarzucono ww., że „od 15 do 16.12.1981 w Gdańsku (…) jako członek Prezydium KZ NSZZ >Solidarność< przy WPHW w Gdańsku wziął udział w zorganizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w obiektach WPHW przy ul. Załogowej 17 oraz 12.01.1982 w Gdańsku w celu rozpowszechniania gromadził, przewoził i przenosił 143 egzemplarze druków zatytułowanych »Niezależny Serwis Informacyjny Solidarności nr 8« oraz 7 egzemplarzy »Do Społeczeństwa Polskiego« (...)”. IPN Gd 267/7438
Akta sądowe SMW w Gdyni wyrokiem (Sm. W. 69/82) z 17.05.1982 skazał R. Pusza na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa, obciążył kosztami postępowania za to, że 15.12.1981 w Gdańsku, działając wspólnie i w porozumieniu z działaczami NSZZ »Solidarność« (…) jako członek Prezydium KZ NSZZ »Solidarność« przy WPHW w Gdańsku wziął udział w zorganizowaniu akcji protestacyjnej w obiektach WPHW przy ul. Załogowej 17” oraz uniewinnił od popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym tj. „rozpowszechniania i przewożenia 12.01.1982 w Gdańsku nielegalnych druków”. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem (Rw. 536/82) z 8.07.1982 nie uwzględnił rewizji prokuratora z 22.05.1982 oraz obrońcy z 21.05.1982 zaskarżony wyrok utrzymując w mocy. Sąd POW w Bydgoszczy postanowieniem (Cs 162/82) z 25.11.1982 warunkowo zwolnił ww. 1.12.1982 z dalszego odbywania kary wyznaczając okres próby do 1.12.1983 nakładając obowiązek podjęcia stałej pracy. IPN Gd 253/9298
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. R. Pusz, „kolporter ulotek”, rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Łącznik”. Wobec ww. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wydała postanowienie o tymczasowym areszcie. IPN GD 003/176 (200/IV)
Osoba zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany 6.12.1983 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku pod nr Gd 48050 jako osoba zabezpieczona [OZ]. Zdjęty z ewidencji 30.08.1989. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe 21.05.1976 otrzymał odmowę na wyjazd do Szwecji w okresie 1.07.1976-20.09.1976 wniesioną przez Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku gdyż „poprzednio wyjechał w celu prywatno-czasowym i pracował za granicą”. Decyzję zmieniono 4.06.1976 wydając zgodę na wyjazd. 15.02.1977 Wydz. II KWMO w Gdańsku prosił o udzielenie inf. dot.wypożyczenia akt. 1.04.1977 otrzymał zastrzeżenie („Z” Nr a/a/77) na wyjazd za granicę na okres 18.03.1977-18.03.1979 w związku z tym, że „w 1975 będąc studentem IV roku PG wyjechał na pobyt czasowy do Szwecji i samowolnie przedłużył deklarowany pobyt”. 28.10.1983 i 22.10.1988 otrzymał zastrzeżenia („Z” Nr a/a/83) i („Z” 02341/86/Eagd) na wyjazdy do WKŚ wniesione przez Insp. II KWMO/WUSW w Gdańsku na okres 25.10.1983-25.10.1986 i 25.10.1986-25.10.1988 w związku z SOR „Łącznik” (Gd 42247) oraz zabezpieczeniem (OZ nr Gd 48050). Akta ww. 3.12.1985 wypożyczył Wydz. V WUSW w Gdańsku, a 20.01.1982 i 7.04.1987 Wydz. III KWMO/WUSW w Gdańsku. IPN Bu 656/26599 (EAGD 38459, EAGR 26599)
.