Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Hatka
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 25-06-1939
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W. Hatka 30.05.1981 rejestrowany pod nr 19370 przez Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy do SOS krypt. „Ogrodnik”. Ww. „był aktywnym działaczem b. NSZZ RI »Solidarność«, podejmował szereg wrogich i szkodliwych politycznie działań”. Internowany. W 1983 wyjechał na pobyt stały do USA. Sprawę 25.2.1985 przejął do prowadzenia Wydz. VI KWMO w Bydgoszczy. Materiały złożone do archiwum 4.12.1985 pod sygn. 6577/II zniszczono 25.01.1990. Materiałów o sygn. 6577/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne W. Hatka występuje w materiałach dot. osób internowanych z woj. bydgoskiego. Internowany w ZK we Włocławku na podstawie decyzji nr 5/I/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy z 8.09.1982, którą uchylono 29.11.1982 decyzją nr 64/81/U. IPN By 069/1357 t. 2 (1364/IV)
Akta internowanego W. Hatka internowany na mocy decyzji nr 5/I/82 z 8.09.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy z tego powodu, że „może tworzyć nielegalne struktury organizacyjne mające na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny”. Decyzją nr 64/81/U z 29.11.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy wobec ww. uchylono internowanie. Ww. osadzony 8.09.1982 ZK Włocławek-Mielęcin opuścił 8.12.1982. IPN By 88/239 (31/82/179)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca działalności NSZZ »Solidarność« Rolników Indywidualnych oraz strajku w gmachu Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy. 4.03.1981 w siedzibie MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy podczas narady Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Chłopska” i przewodniczących Gminnych Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność Chłopska” ustalono, że na Krajowy Zjazd „Solidarności Chłopskiej” w Poznaniu pojedzie grupa 20-30 rolników, których zadaniem miało być forsowanie wśród delegatów pozycji Witolda Hatki, by został wybrany do władz centralnych „Solidarności Chłopskiej”. W. Hatka wraz ze strajkującymi rolnikami indywidualnymi okupował Gmach Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej domagając się m. in. „ukarania winnych zajść z 19.03.1981 oraz zarejestrowania »Solidarności Chłopskiej«”. IPN By 069/1376 t. 2 (1386/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] W. Hatka 9.01.1986 zarejestrowany do SO krypt. „Gniazdo” nr 23208 dot. kontroli „aktywu świeckiego działającego w Duszpasterstwie Rolników”. Ww. „nawiązywał kontakty z byłymi działaczami b. NSZZ »Solidarność«, w USA był pełnomocnikiem b. NSZZ »Solidarność Rolników Indywidualnych«”. Kontrolę zakończono z powodu zarejestrowania »Solidarności« i »Solidarności Rolników Indywidualnych«. Materiały 21.10.1989 złożone do archiwum pod sygn. 1396/IV zniszczono. Mat. o sygn.1396/IV zniszczono. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W. Hatka, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” delegowany na X Kongres Związków Zawodowych do Włoch. Internowany 8.09.1982-8.12.1982 w ZK Włocławek-Mielęcin. Brał udział w „nielegalnych” spotkaniu byłych internowanych w Głogówcu k. Kutna oraz w spotkaniu z b. działaczami OKZ NSZZ „Solidarność” w Czernej k. Krakowa. Ww. „od 06.1980 do 09.1982 podejmował działania godzące w spokój i ład wewnętrzny wymierzane przeciwko władzy m. in. organizował strajki i akcje protestacyjne”. 28.07.1981 i 14.04.1983 Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy zwracał się z prośbą o udzielenie informacji dot. ww. celem analizy akt paszportowych oraz ich wypożyczenia. Z uwagi na „nieprzejednane poglądy polityczne szkodliwe dla interesów społeczno-politycznych uznano wyjazd na stałe do USA wraz z rodziną za wskazany”. Do USA wyjechał w 1983. Do Polski powrócił w 1990. IPN By 680/59452 (EABY 59452)