Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Ludwik
Nazwisko: Piekarz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 27-10-1941
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) T. Piekarz był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Trio" KR 24521. Został zarejestrowany 13.03.1981 pod nr KR 24521. Był czołowym działaczem ZR "Małopolska" NSZZ "Solidarność". Po wybuchu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność", internowany. Materiały SOS "Trio" przekształcono w SOS krypt. "Planista" i prowadzono na T. Piekarza do 1989. Zarchiwizowano 19.09.1989 pod sygn. 17525/II. Akta zniszczono w 1989. Akta 17525/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) T. Piekarz był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność". Członek ZR "Małopolska" NSZZ "S", współpracował z niejawnymi strukturami NSZZ "S" na terenie Krakowa, także ze strukturami działającymi w Kombinacie HiL. Na podstawie materiałów ze sprawy "Trio" został zarejestrowany 09.02.1982 przez Wydział V KWMO w Krakowie, jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Świeca" KR 24313. Akta SOR "Świeca" stanowią materiały operacyjne dotyczące działaczy "Solidarności" na Kombinacie HiL. Akta SOR "Świeca" powstały z wcześniej prowadzonej SOR "Walcownik". Akta częściowo wybrakowane, niekompletne. SOR "Świeca" złożono 23.07.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16372/II-gr. IPN Kr 010/12102 (16372/II)
Akta kontrolno-śledcze T. Piekarz występuje w aktach Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie druku i kolportażu wydawnictw NSZZ "Solidarność" na terenie Krakowa. W dn. 17.01.1983 jego sprawa zostaje wyłączona do akt o sygn. 5575/III. IPN Kr 07/5280 t. 1-3 (5577/III)
Akta kontrolno-śledcze T. Piekarz był działaczem "Solidarności" w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie. Kontynuował działalność po 13.12.1981, nadzorując druk i kolportaż antykomunistycznych wydawnictw. Internowany 13.05.1982. Tymczasowo aresztowany 09.11.1982. Zwolniony 27.01.1983. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie 28.03.1983 warunkowo umorzyła postępowanie karne. Akta złożono do Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie 20.05.1983. IPN Kr 07/5279 (5575/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie T. Piekarza i innych. T. Piekarz był oskarżony o aktywną działalność w „Solidarności” po 13.12.1981, a w szczególności o nadzorowanie kolportażu antykomunistycznych wydawnictw. Postanowieniem wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z 28.03.1983 sprawa została warunkowo umorzona. T. Piekarz został zobowiązany do wpłaty 1 tys. zł. na rzecz PCK. IPN Kr 451/1 (II Ds 3/83)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. T. Piekarz występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego T. Piekarz został internowany 13.05.1982 na mocy decyzji KWMO w Krakowie nr 444/82 z 13.05.1982. Osadzony w OO w Rzeszowie Załężu. 26.05.1982 przeniesiony do OO Kielce. 08.07.1982 przeniesiony do OO Łupków. 03.08.1982 przeniesiony do OO w Rzeszowie Załężu. 29.09.1982 przeniesiony do OO w Kielcach. Internowanie zamieniono 09.11.1982 na areszt tymczasowy. IPN Ki 45/359 (23/J/81)
Akta penitencjarne T. Piekarz w dn. 09.11.1982 został aresztowany z powodu konspiracyjnej działalności w "Solidarności" po ogłoszeniu stanu wojennego. Postanowieniem prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z dn. 27.01.1983 T. Piekarzowi uchylono areszt tymczasowy. IPN Kr 081/348 (38/66/83)
Akta administracyjne T. Piekarz występuje w treści rocznych planów i sprawozdań Wydziału III-1 KWMO w Krakowie zawierających opracowania na temat środowisk opozycyjnych. IPN Kr 056/92 (140/k)
Akta paszportowe Akta paszportowe T. Piekarza. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7221/83 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie na okres 17.01.1983-17.01.1985 z powodu postępowania karnego prowadzonego przez WPG w Krakowie. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-9497/85 wniesione przez Wydz. V WUSW w Krakowie na okres od 22.08.1985 do 22.08.1987 z powodu rozpracowywania T. Piekarza w ramach SOS krypt. "Trio" nr KR 24521. IPN Kr 37/6588 (EAKr 6588)
.