Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Paweł
Nazwisko: Bijok
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 13-12-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 31.01.1982 Jerzy Bijok, zatrudniony w DOKP Katowice i w Domu Wczasowym "Kolejarz" w Ustroniu, został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KW MO Bielsko-Biała do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Pieczęć” (nr rejestr. BB-5846). Sprawa ta została założona w związku z ujawnieniem na terenie Ustronia-Jaszowca (dnia 26.01.1982) "ulotek o treści antypaństwowej", zawierających m.in. wizerunek orła w koronie z kajdanami na nogach i napis „Solidarność była jest będzie”. W dniu 31.01.1982 w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono przeszukanie, w wyniku którego „ujawniono i zabezpieczono szereg pieczęci wykonanych ręcznie o treści identycznej z treścią zabezpieczonych w dn. 26.01.1982 na terenie Ustronia ulotek”. Jerzy Bijok został zatrzymany jako podejrzany o „nielegalny wyrób pieczątek o treści antypaństwowej i kolportaż ulotek o takiej samej treści”, a 3.02.1982 "tymczasowo aresztowany". W dniu 3.03.1982 został skazany wyrokiem sądu na karę 3 lat pozbawienia wolności. SOR krypt. „Pieczęć” zakończono dnia 17.03.1982, ponieważ ww. „zakończył prowadzenie wrogiej działalności”. IPN Ka 047/977 (1186/II).
W dniu 5.02.1982 Jerzy Bijok został objęty śledztwem SB z Wydz. Śledczego KW MO Bielsko-Biała w związku z ujawnieniem w Urzędzie Miejskim w Ustroniu, na urzędowych obwieszczeniach, wykonanych pieczątką haseł „precz z komuną” oraz na terenie Ustronia-Jaszowca ulotek z hasłem „Solidarność była jest będzie”. To śledztwo o nr RSD-3/82 nadzorowała Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie (sygn. akt Pg. Śl. II 35/82). Sprawę zakończono dn. 15.02.1982 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. W związku z prowadzonym śledztwem Jerzy Bijok usłyszał zarzut z art. 270 § 1 kk i art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981. W dniu 27.05.1982 materiały tej sprawy umieszczono w archiwum w Wydziale „C” KW MO Bielsko-Biała pod sygn. 299/III. Materiały o sygn. 299/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 2.02.1982 w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 kk i z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa (WPG) w Krakowie wszczęła przeciwko ww. śledztwo w trybie doraźnym (sygn. akt Pg. Śl. II 35/82). Jerzy Bijok został przesłuchany i oskarżony o to, że „w dn. 2.01.1982 na urzędowych obwieszczeniach w Urzędzie Miasta Ustroń, przy użyciu pieczątki, odbił hasło o treści lżącej i wyszydzającej ustrój PRL” oraz o to, że będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od tej działalności, lecz w miejscach publicznych wykonał napisy o treści „Solidarność była jest będzie”. W dniu 15.02.1982 WPG uzupełniła zarzut o czyn z art. 48 ust. 1 i 3. Śledztwo zostało zakończone w dniu 17.02.1982 aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Kr 97/940 (Pg. Śl. 35/82).
W dniu 3.03.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji w Krakowie uznał Jerzego Bijoka winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym i za to skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz zarządził podanie tego wyroku do publicznej wiadomości przez środki masowego przekazu. W dniu 30.04.1983 Rada Państwa uchwałą nr Pu-1111-46-83 zwolniła ww. z odbycia reszty kary więzienia z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata. W dniu 7.10.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego (sygn. akt So.W. 137/82), w związku z ustawą amnestyjną, darował ww. karę pozbawienia wolności i karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. IPN BU 1357/154 (So.W.137/82).
W dniu 19.11.1993 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WRN 187/93) po rozpoznaniu Rewizji Nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 3.03.1982 (sygn. akt So.W. 137/82) zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił Jerzego Bijoka od popełnienia zarzucanego mu czynu (IPN BU 1209/1211). IPN BU 1357/154 (WRN. 187/93).
Figuruje w aktach tymczasowo aresztowanego-skazanego z roku 1982 i 1983 - prowadzonych (w kolejności) przez Areszt Śledczy Kraków, Zakład Karny Racibórz, ZK Strzelce Opolskie i ZK Kłodzko. Te akta zostały wytworzone w związku z aresztowaniem Jerzego Bijoka, który został oskarżony o przestępstwo z art. 270 § 1 kk oraz z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i w dniu 2.02.1982 został "tymczasowo aresztowany". W dniu 3.03.1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata pozbawienia wolności. Od dnia 3.02.1982 Jerzy Bijok przebywał w Areszcie Śledczym w Krakowie, od 25.06.1982 w Zakładzie Karnym w Raciborzu, a od 7.06.1982 w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, gdzie od 16.07.1982 prowadził „protestacyjną głodówkę” o status więźnia politycznego. W dniu 28.09.1982 został przewieziony do Zakładu Karnego w Kłodzku, a 30.04.1983 na mocy uchwały Rady Państwa nr Pu-1111-46-83 został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary więzienia (z wyznaczeniem okresu próby na okres 2 lat). IPN Wr 135/138 (45/82, 32/83).
.