Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Tadeusz
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: Lubiechów Dolny
Data urodzenia: 07-01-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta zawierają materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „KOS”. Z teczki wynika, że w dniu 13.09.1982 Janusz Barański został zarejestrowany (nr. rej 21482) przez Wydz. III KWMO w Kielcach do SOR krypt. „KOS” (nr. rej 21334). Powody rozpracowania w aktach opisano następująco „Działacz byłej Solidarności. Należał do nielegalnych struktur (…), i wspólnie z innymi zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw”. Internowany w dniu 30.08.1982. Sprawę skierowano na drogę postępowania prokuratorskiego. 10.03.1986 materiały rozpracowania zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Kielcach do nr II/12747. Materiały archiwalne dot. SOR krypt. „KOS” IPN Ki 025/1264 (II/12747).
Akta internowanego Janusza Barańskiego. Z materiałów wynika, że Janusz Barański został internowany 30.08.1982 na mocy decyzji Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Kielcach. Powodem internowania była działalność ww. w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 ww. prowadził nadal działalność opozycyjną redagując, wydając i kolportując „Komitet Oporu Społecznego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność”. Z uwagi na powyższe internowano ww. na zasadzie art. 42. ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. J. Barański został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Internowanie uchylono 16.09.1982 ponieważ ww. został tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Garnizonową w Kielcach. IPN Ki 07/12 (IV/2346/12), IPN Ki 028/13 (2346/12/IV).
Akta penitencjarne internowanego Janusza Barańskiego. Z materiałów wynika, że Janusz Barański 30.08.1982 roku został internowany na zasadzie artykułu 42 ust.1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Internowanie uchylono w dniu 16.09.1982 z powodu „przepisania” ww. do tymczasowego aresztu. Akta penitencjarne zamknięto w dniu 11.12.1982, a następnie przekazano do archiwum. IPN Ki 45/11.
Akta śledcze postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko Januszowi Barańskiemu i innym przez KWMO w Kielcach pod nadzorem tutejszej Wojskowej Prokuratury Garnizonowej. Z akt wynika, że ww. został w dniu 30.08.1982 internowany przez KWMO Kielce, a następnie 16.09.1982 aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach. Śledztwo prowadzono w związku z podejrzeniem, iż J. Barański po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaprzestał działalności w NSZZ >Solidarność<, brał udział w nielegalnych zebraniach, zajmował się redagowaniem, wytwarzaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw tzw. Komitetu Oporu Społecznego zawierających fałszywe wiadomości o sytuacji w PRL, mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy (art. 46 ust.1, art. 48 ust.3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, oraz art. 282 kk PRL)”. Sprawę skierowano na drogę sądową. W związku z powyższym w dniu 20.01.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu wojskowego skazał Janusza Barańskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 20 tysięcy grzywny. Akta śledcze KWMO Kielce oraz akta nadzoru prokuratorskiego Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach IPN Ki 012/288 (7618/III), IPN Ki 92/35 (Śl 87/82).
Materiały zawierają teczkę kandydata na tajnego współpracownika. 29.03.1983 Janusz Barański został zarejestrowany pod nr Kl 22022 przez Wydz. V KWMO w Kielcach jako kandydat na tajnego współpracownika. Bezpośrednim powodem wytypowania na kandydata miały być „operacyjne możliwości” J. Barańskiego, który był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Kielcach. W okresie stanu wojennego był zaangażowany w „działalność grupy wydającej nielegalne biuletyny”. W związku z powyższym w ocenie funkcjonariuszy SB J. Barański miał możliwości pozyskiwania interesujących informacji. W toku rozmowy werbunkowej przeprowadzonej w dniu 29.04.1983 w KWMO w Kielcach Janusz Barański zdecydowanie odmówił współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. 27.04.1985 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Kielcach do nr I K/36296. IPN Ki 004/2798 (I K/36296).
Zapisy na kartach ewidencyjnych EO-13s. Wynika z nich, że w dniu 8.05.1988 Janusz Barański został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w okolicach Bazyliki Katedralnej w Kielcach, ponieważ prowadził „bez wymaganego zezwolenia” publiczną zbiórkę pieniężną „dla strajkujących i ich rodzin”. Sprawę skierowano do kolegium ds. wykroczeń przy prezydencie miasta Kielce, które w dniu 29.06.1988 ukarało J. Barańskiego karą 50 tysięcy grzywny oraz obciążyło kwotą 1500 zł zwrotu kosztów postępowania. Pomimo złożonego odwołania, karę utrzymano w mocy. Zapisy na kartach ewidencyjnych EO-13s.
.