Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Jan
Nazwisko: Cieślik
Miejsce urodzenia: Dobreniczki
Data urodzenia: 16-05-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 6.02.1981 Kazimierz Cieślik został zarejestrowany pod nr 5492 przez SB z Wydz. III (później Wydz. V) KW MO w Płocku jako „osoba do sprawy” w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. „Petro” (nr rej. 223). Ta Sprawa była prowadzona od 15.07.1975 przez SB wobec Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku . W dniu 6.03.1987 Kazimierz Cieślik został wyrejestrowany z tej sprawy z powodu zmiany miejsca pracy. Dnia 23.11.1989 materiały dot. K. Cieślika zdjęto z ewidencji, a następnie zniszczono. Dnia 7.02.1990 materiały dot. SO krypt. „Petro” złożono do archiwum pod sygn. 271/IV. IPN BU 02945/58 (271/IV).
Kazimierz Cieślik został zarejestrowany dnia 20.01.1982 pod numerem rejestr. 6236 przez SB z Wydz. V WUSW w Płocku jako kolejna osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Strajk” - prowadzonej od dnia 18.01.1982. W aktach zapisano między innymi, iż „Drugostronnie wymieniony brał udział w strajku w dniu 14.12.1981 w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku”. Prowadzenie tej SOR zakończono w maju 1982, dnia 7.06.1982 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku do nr 603/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 603/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Występuje w aktach administracyjnych 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie z lat 1982-1983. Figuruje w tzw. księdze ewidencji żołnierzy rezerwy - powołanych na ćwiczenia na "wojskowym obozie internowania" (JW 1636) w Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Kazimierz Cieślik został powołany na te "ćwiczenia" i do prac fizycznych dnia 5.11.1982 (wraz z setkami innych aktywistów "S" i antykomunistycznej opozycji) i przydzielony do 7 kompanii pontonowej. Został zwolniony z tego wojskowego obozu pracy dnia 3.02.1983. IPN By 674/7.
Dnia 20.03.1987 Kazimierz Cieślik został zarejestrowany pod nr 11708 przez SB z Wydz. IV WUSW w Płocku w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. „Ideolog”. Powód tej rejestracji i operacyjnej kontroli: „osoba świecka zatrudniona w Kurii Płockiej”. W dniu 3.10.1989 materiały KE zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku do numeru arch. 1987/II, a następnie "komisyjnie" zniszczono. Materiały o sygn. 1987/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów KW MO w Płocku z lat 1983-1986. Zapis z kartoteki paszportowej podaje, iż Kazimierzowi Cieślikowi „Zastrzeżono wyjazdy do Wszystkich Krajów Świata w okresie od 21.04.1983 do 21.04.1986 przez Wydział V KW MO Płock". To zastrzeżenie wyjazdów anulowano dnia 16.07.1986. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.