Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Świderski
Miejsce urodzenia: Żytyń
Data urodzenia: 20-09-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta dot. m.in. Czesława Świderskiego podejrzewanego o przynależność do nielegalnej organizacji "Rzeczpospolita Polska Walcząca" działającej od 1951 r. na terenie pow. świdnickiego "mającej na celu walkę z demokratycznym ustrojem Polski Ludowej". W dn. 03.11.1951 Czesław Świderski został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. IPN Wr 039/426 (10528/III)
Akta operacyjne Akta zawierają Protokoły przesłuchania Czesława Świderskiego w sprawie o przynależność do nielegalnej organizacji oraz Kartę ewidencyjną więźnia, z której wynika, iż karę pozbawienia wolności w/w odbywał w więzieniach we Wrocławiu i Sztumie. IPN Wr 024/136 (415/II)
Akta prokuratorskie (nadzoru) Aktem oskarżenia z dn. 24.12.1951 zarzucono Czesławowi Świderskiemu przynależność do nielegalnej organizacji pn. "Rzeczpospolita Polska Walcząca", przechowywanie w miejscu zamieszkania powielacza i maszyny do pisania oraz przechowywanie "w celu rozpowszechnienia prasy nawołującej do zbrodni i zawierającej fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotne szkody interesom Państwa Polskiego". IPN Wr 155/319 (Pr II 411/51)
Akta sądowe Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dn. 24.01.1952 Czesław Świderski został skazany za udział w nielegalnej organizacji "Rzeczpospolita Polska Walcząca" na karę łączną 7 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek mienia. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dn. 07.09.1953 złagodzono wobec w/w karę łączną więzienia do 4 lat i 8 miesięcy. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dn. 18.03.1954 w/w został zwolniony warunkowo przedterminowo z "odbycia reszty kary więzienia". IPN Wr 21/4772 (Sr 15/52)
Materiały ewidencyjne Czesław Świderski aresztowany 03.11.1951, skazany w dn. 24.01.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu został osadzony w Więzieniu nr 2 we Wrocławiu, następnie w Więzieniu w Sztumie (10.07.1952), Potulicach (1953) i Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie (1953). Zwolniony został w dn. 25.03.1954. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta śledcze Materiały dot. nielegalnej Organizacji Rz.P.W. (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 11301/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dot. nielegalnej Organizacji Rz.P.W. (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 522/II zniszczono w 1971 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Faktologia Charakterystyka nielegalnej organizacji "Kresowiak", następnie "Rzeczpospolita Polska Walcząca" działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie od 1949 do października 1951 IPN Wr 049172 (F-172)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Czesław Świderski został zarejestrowany w dn. 04.03.1983 do nr 6046 w ramach SOR krypt. "Gra" (rejestrowanej w dn. 04.03.1983 do nr 6045) dot. "kolportażu ulotek wśród pracowników Dolnośl.[ąskich] Zakł.[adów] Chemicz.[nych] »Organika« w Żarowie". Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 1239/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Czesław Świderski został zarejestrowany w dn. 08.11.1984 do nr 8114 w ramach SOR krypt. "Kombinator" (rejestrowanej w dn. 22.03.1984 do nr 7341) dot. "wrogiej działalności w środowiskach (...) nieformalnej grupy antysocjalistycznej na terenie Zakł.[adów] Chemicz.[nych] »Organika« w Żarowie". Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały o sygn. 1885/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.