Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Piotr
Nazwisko: Kupisiewicz
Miejsce urodzenia: Przyrów
Data urodzenia: 19-09-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Powodem założenia sprawy był strajk okupacyjny, który rozpoczął się w dn. 29.08.1980 na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Protestujący wysunęli żądania „poprawy warunków socjalnych i płacowych” oraz domagali się „utworzenia Wolnych Związków Zawodowych”. Celem sprawdzenia było „ustalenie inspiratorów” oraz „operacyjna kontrola wydarzeń” na terenie huty. Ww. występuje w aktach sprawy, ponieważ aktywnie uczestniczył w pracach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Huty „Katowice”, był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego oraz Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Huty „Katowice”. Ww. był również twórcą i redaktorem naczelnym pisma „Wolny Związkowiec” wydawanego od września 1980 na terenie huty. W związku z prowadzoną sprawą ww. od dn. 16.09.1980, był objęty kontrolą korespondencji przez Wydział „W”. W SOS „Walcownia”, która został zakończona w dn. 09.01.1981 wykorzystano ok. 50 źródeł informacji, pracę Wydziału „W”, „T” oraz „B”. IPN Ka 036/1703 (37878/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] KE został założony w związku z informacją, że ww., aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, który w biuletynie informacyjnym „Wolny Związkowiec” publikuje artykuły „w swej treści atakujące Rząd i Partię”, utrzymuje korespondencyjny kontakty z członkami KSS-KOR. Celem kontroli operacyjnej było „dokumentowanie wrogich wystąpień” oraz organizowanie „działań specjalnych i operacyjnych” mających na celu „neutralizowanie i kompromitowanie” ww. „w środowisku ‘Solidarności’ i załogi Huty Katowice”. W dn. 30.10.1981 kwestionariusz przekwalifikowano na SOS. W związku z prowadzoną sprawą objęto kontrolą Wydziału „W” korespondencję ww., a także inspirowano „sytuacje konfliktowe w otoczeniu figuranta celem jego izolacji w środowisku redakcji”. Sprawdzenie zakończono ponieważ ww., który w okresie strajku na terenie Huty „Katowice” w dn. 13-23.12.1981 kierował pracą redakcji „Wolnego Związkowca”, został zatrzymany do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. IPN Ka 036/2418 t. 1-2 (38640/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Wichrzyciele” została założona w związku z proklamowaniem w dn. 13.12.1981 przez NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, strajku okupacyjnego. Celem rozpracowania było ustalenie inspiratorów strajku i „pozostałych organizatorów”, oraz „pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karnej i cywilnej”. Ww. występuje w aktach sprawy, ponieważ był członkiem kolegium redakcyjnego „Wolnego Związkowca” i brał udział w tworzeniu „biuletynu strajkowego, w którym nawoływano do wytrwałości i niepodporządkowania się rygorom stanu wojennego”. Za swoją działalność został aresztowany w dn. 23.12.1981, oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym i w dn. 5.01.1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na karę 5 lat i 6 mies. pozbawienia wolności. W SOR wykorzystano pracę Wydziału „B” i „T” oraz 60 „osobowych źródeł informacji”. IPN Ka 043/28 (38991/II)
Akta sądowe W dn. 14.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej wszczęła śledztwo (sygn. akt 3Ds 981/81), w sprawie „publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni” zawartego w biuletynie „Wolny Związkowiec” tj. z art. 280 § 2 kk. W związku z prowadzonym śledztwem ww., zatrzymany w dn. 23.12.1981 na terenie Huty „Katowice”, został przesłuchany i oskarżony o to, że w dn. 13-23.12.1981 w Dąbrowie Górniczej jako członek Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, wbrew przepisom o stanie wojennym kontynuował działalność związkową oraz udzielał pomocy organizatorom i kierującym strajkiem okupacyjnym na terenie Huty „Katowice” w ten sposób, że redagował odezwy, apele i inne opracowania nawołujące w swej treści do podjęcia i kontynuowania strajku, a tym samym do przeciwstawienia się dekretowi o stanie wojennym. W dn. 24.12.1981 ww. został tymczasowo aresztowany. Śledztwo zamknięte w dn. 25.12.1981. IPN Ka 471/15 (IVK 180/81)
Akta sądowe W dn. 5.01.1982 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IVK 280/81), uznał ww. winnym tego, że w okresie od 13-23 grudnia 1981 w Dąbrowie Górniczej będąc członkiem NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”, którego działalność została zawieszona przepisami dekretu o stanie wojennym, kontynuował tę działalność i współdziałał z organizatorami i kierującymi strajkiem okupacyjnym w Hucie „Katowice” w ten sposób, że redagował „komunikaty, odezwy, apele Komitetu Strajkowego”, a także artykuły informacyjne i felietony, których treść nawoływała kontynuowania strajku, rozpowszechniane wśród załogi Huty „Katowice” w postaci ulotek i nielegalnie wydawanego biuletynu związkowego „Wolny Związkowiec i za to skazał na karę 5 lat i 6 mies. pozbawienia wolności. IPN Ka 471/16 (IVK 180/81)
Akta sądowe W dn. 05.04.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna (sygn. akt V Kr 39/82), po rozpatrzeniu rewizji wniesionej przez obrońców i prokuratora od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dn. 5.01.1982 (sygn. akt IV 280/81), uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. W dn. 26.10.1982 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IVK 180/82), uniewinnił ww. od popełnienia czynu opisanego w akcie oskarżenia. IPN Ka 471/17-17A (IVK 180/82), IPN BU 754/100 (V Kr 39/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który w dn. 29.12.1981 został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Katowicach, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Zwolniony w dn. 26.10.1982 na podstawie decyzji Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o uchyleniu aresztu. IPN Ka 34/146 t. 1-2
Kandydat na Tajnego Współpracownika [kTW] Ww. został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika, ponieważ z racji zajmowanego kierowniczego stanowiska posiadał „duże możliwości pozyskania interesujących informacji” na temat sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Z opracowania zrezygnowano, ponieważ uzyskano informację, z której wynikało, że ww. „prowadzi wrogą polityczną działalność” oraz z uwagi na działalność ww. w NSZZ „Solidarność” na terenie Huty „Katowice”, za którą został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego na karę pozbawienia wolności. W dn. 23.04.1987 w związku z informacją, że ww. „utrzymuje kontakty z osobami znanymi z wrogiego stosunku do ustroju PRL”, opracowanie przerejestrowano na SOS „Redaktor”. IPN Ka 0135/213 (1967/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS została założona w związku z informacją, że ww., który „posiada możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko”, utrzymuje bliskie kontakty z grupą osób „znanych z wrogiego stosunku do aktualnej rzeczywistości w PRL”. Celem sprawdzenia było ustalenie charakteru utrzymywanych przez ww. kontaktów oraz „potwierdzenie bądź wykluczenie możliwości powstania opozycyjnych struktur”. W związku z prowadzonym sprawdzeniem z ww. przeprowadzono dwie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, a także objęto kontrolą Wydziału „W”. SOS zakończono w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 5.01.1989 i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 1967/II. IPN Ka 0135/213 (1967/II)
Materiały administracyjne Materiały zawierają informacje dzienne za okres od dn. 11.09.1980 do 01.12.1981 opisujące sytuację na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, działalność Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego Huty Katowice, Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, a także zawiera informacje dot. „stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. katowickim. Zbigniew Kupisiewicz występuje w aktach m.in. w związku z udziałem w pracach Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego, a następnie Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Huty „Katowice” oraz jako twórca, redaktor naczelny i autor artykułów w ukazującym się od dn. 15.09.1980 na terenie huty niezależnym piśmie „Wolny Związkowiec”. IPN Ka 0103/182 (200/K) t. 1-5
Materiały operacyjne W materiałach znajdują się m.in. sprawozdania z działań MO i WP dotyczące „odblokowania Huty ‘Katowice’ w związku ze strajkiem, jaki został ogłoszony w dn. 13.12.1981 po wprowadzeniu stanu wojennego”. Ww., występuje w informacji dotyczącej redakcji biuletynu informacyjnego „Wolny Związkowiec”, której był członkiem. Zatrzymany po zakończeniu strajku w dn. 23.12.1981, został skazany za „wzywanie robotników do podjęcia strajku i stosowania biernego oporu” na karę 5 lat i 6 mies. pozbawienia wolności. IPN Ka 0103/219 (246/K)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS „Siwy” została założona w związku z informacją, że b. aktywny działacz NSZZ „Solidarności” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, prawdopodobnie uczestniczy w „kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie ochranianego obiektu”. Celem sprawdzenia było ustalenie kontaktów i powiązań z „osobami działającymi w podziemiu”. W dn. 15.04.1985 SOS została przekwalifikowana na SOR. W dn. 20.02.1989 sprawę przejął do dalszego prowadzenia Inspektorat II WUSW Katowice. Rozpracowanie zakończono w dn. 15.11.1989 w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. Zbigniew Kupisiewicz występuje w aktach sprawy z uwagi na kontakty jakie posiadał z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 048/830 t. 1-3 (43986/II)
Akta sądowe W aktach znajduje się informacja, że Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna (sygn. akt III KRN 235/92), po rozpoznaniu w dn. 21.01.1993 sprawy Zbigniewa Kupisiewicza oskarżonego z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, art. 280 § 2 kk, art. 282 kk w zw. z art. 49 ust. 2 dekretu o stanie wojennym, z powodu rewizji nadzwyczajnej na korzyść oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dn. 05.01.1982 (sygn. IV K 280/81) i wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dn. 26.10.1982 (sygn. akt IV K 180/82), zmienił zaskarżone wyroki i uniewinnił ww. od popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd Wojewódzki Katowice