Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Stefan
Nazwisko: Śliwa
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 31-07-1942
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Śliwa do grudnia 1981 był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Bielkon" w Bielsku-Biała. Od dnia 9.05.1982 był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bracia” jako osoba podejrzana o rozpowszechnianie ulotek zawierających "treści antysocjalistyczne”. Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO w Bielsku-Biała pod numerem 6133 od dn. 4.05.1982. Wcześniej na wniosek Wydz. III KW MO Edward Śliwa został internowany dnia 30.04.1982. Dnia 7.11.1983 materiały SOR krypt. „Bracia” (w postaci dwóch tomów akt) złożono w archiwum KW MO pod sygnaturą 1582/II. Dn. 15.01.1990 materiały te zostały zniszczone. Materiały o sygn. 1582/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego KW MO Bielsko-Biała z roku 1982 (RSD-25/82) zawierały m.in. akta i zapisy dot. Edwarda Śliwy. Akta te były prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie (Pg.Śl-II-165/82) w sprawie dot. rozpowszechniania ulotek uznanych przez władze PRL za nielegalne. Dn. 7.07.1982 nadzorująca śledztwo Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w części dotyczącej Edwarda Śliwy. Dn. 4.10.1982 akta te złożono w archiwum pod sygnaturą 315/III. Dn. 27.12.1989 akta te zostały zniszczone za protokołem nr 2/89. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KW MO Bielsko-Biała obejmują m.in. wykaz spraw kontrolno-śledczych prowadzonych w 1982 roku. Pośród kilkudziesięciu spraw znajdują się również szczątkowe akta sprawy RSD-25/82 - dot. Edwarda Śliwy i innych osób podejrzanych o przetrzymywanie i kolportowanie „nielegalnych” ulotek. Dn. 7.07.1982 nadzorująca śledztwo Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w części dotyczącej Edwarda Śliwy. IPN Ka 016/8 (BB/Śl-8).
Materiały administracyjne Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego przy Z-cy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Bielsku-Biała obejmują w 10 tomach informacje na temat osób internowanych w ramach akcji „Jodła” z terenu województwa bielskiego. Edward Śliwa figuruje w tomie 1 - na wykazie obejmującym wszystkie internowane osoby. Natomiast w tomie 8 znajduje się zachowana część dokumentacji dot. ww. w tym decyzje o internowaniu i korespondencja dot. osób internowanych z lat 1980-1982. Z tych akt wynika, że Edward Śliwa został internowany dn. 30.04.1982 na mocy decyzji nr 264/S SB z Wydz. III KW MO Bielsko-Biała - w związku z podejrzeniem przechowywania i kolportowania „nielegalnych” ulotek. Dn. 24.06.1982 jego internowanie zamieniono na "tymczasowe aresztowanie" w związku ze śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KW MO Bielsko-Biała oraz przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie. IPN Ka 017/57 (BB/INF/571/Śl) t. 1, 8.
Akta tymczasowo aresztowanego. Edward Śliwa został osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej (WPG) w Krakowie (sygn. sprawy PG.Śl-II-165/82) z dnia 24.06.1982. Był oskarżony z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 58 KK o to, że: „w okresie od lutego do kwietnia 1982 r. włącznie w Bielsku-Białej przechowywał w celu rozpowszechnienia oraz rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Wskutek wycofania zeznań jednego ze świadków, dnia 7.07.1982 postanowieniem WPG w Krakowie śledztwo w części dotyczącej Edwarda Śliwy umorzono i postanowiono o zwolnieniu go z aresztu. IPN Kr 081/203 (38/811/82).
.