Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Dragon
Nazwisko rodowe: Onyśko
Miejsce urodzenia: Dawidów
Data urodzenia: 10-06-1940
Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zainteresowanie Operacyjne [ZO] Wanda Dragon, zatrudniona w Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu, w ramach obowiązków służbowych m.in. sprawowała nadzór nad cmentarzami na terenie miasta. Z racji zajmowanego stanowiska pozostawała w kontakcie z duchownymi, co stało się powodem zainteresowania jej osobą przez katowicką SB. Dn. 12.11.1976 została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej do nr KA-33801. Sprawę zakończono dn. 13.03.1983 w związku ze zmianą miejsca pracy przez W. Dragon. IPN Ka 043/999 (40105/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa założona w celu kontroli operacyjnej działaczy skupionych wokół Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. Wanda Dragon figuruje w materiałach jako członek Zarządu MKZ Bytom. Wymieniona była również zaangażowana w działalność Komitetu Więzionych za Przekonania. Z materiałów wynika, że była kontrolowana operacyjnie poprzez osobowe źródła informacji, wykorzystano także pracę Wydz. „W” KWMO Katowice (kontrolę korespondencji prywatnej). Sprawę zakończono w 1987 r., akta złożono pod sygnaturą 510/IV. IPN Ka 030/245 (510/IV)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. PgŚl-II-39/81) w związku z odnalezieniem dn. 14.12.1981 na terenie KWK „Rozbark” w Bytomiu oraz KWK „Julian” i „Andaluzja” w Piekarach Śląskich ulotek pt. „Bracia”, o treści „mogącej wywołać niepokój społeczny”, sygnowanej przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. Śledztwo zakończono dn. 25.01.1982 w części dot. innych oskarżonych, natomiast materiały dot. Wandy Dragon zostały wyłączone do odrębnego postępowania, ponieważ wymieniona ukrywała się. IPN Ka 029/608 (9201/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolne śledztwa prowadzonego od dn. 22.01.1982 (sygn. PgŚl-II-27/82) w/s tworzenia i rozpowszechniania ulotek pt. „Bracia”. W ramach śledztwa dn. 23.01.1982 rozesłano list gończy za ukrywającą się Wandą Dragon. Dn. 12.02.1982 ww. zgłosiła się do organów ścigania. Dn. 28.03.1982 przedstawiono zarzut, że: „dn. 13.12.1981 w Bytomiu jako członek NSZZ »Solidarność« (…) wspólnie z innymi osobami (…) przystąpiła do redagowania ulotek mogących wywołać niepokój publiczny, a następnie na matrycy woskowej przepisała oraz powieliła ulotki zawierające fałszywe wiadomości co do sytuacji społeczno-politycznej PRL oraz nawołujące do rozpoczęcia dn. 14.12.1981 strajku powszechnego, które następnie rozpowszechniono”. IPN Ka 029/604 (9187/III)
Materiały operacyjne Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice o numerze Z-I-1205/81 EAKA. W dzienniku rejestracyjnym b. Wydz. „C” KWMO/WUSW w Katowicach fakt ten odnotowano w okresie od 13.07.1982 do 25.07.1984. Wypis sporządzono na podstawie zapisów ewidencyjnych
Akta tymczasowo aresztowanej Dn. 15.02.1982 decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. PgŚl-II-27/82) osadzona w Areszcie Śledczym w Katowicach. Na mocy wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, który orzekł karę w zawieszeniu, zwolniona z aresztu dn. 17.03.1982. IPN Ka 34/132 (10/82)
Akta sądowe Dn. 17.03.1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uznana winną przepisania na matrycy woskowej i wielokrotnego powielenia ulotki, którą następnie rozpowszechniono. Skazana na mocy przepisów dekretu o stanie wojennym na 1 rok i 6 m-cy pozbawienia wolności; wykonanie kary warunkowo zawieszono na 2 lata. IPN Wr 101/6366 (SOW-195/82)
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW] Sprawę prowadzono w związku z informacją o prowadzeniu stałego punktu rozdziału i kolportażu literatury bezdebitowej w Bytomiu. Wanda Dragon zajmowała się prowadzeniem ww. punktu. Akta sprawy nie zachowały się. Akta o sygn. ZS-4939 zniszczono. Wypis sporządzono na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono w związku z informacją o prowadzeniu zbiórek pieniędzy na terenie KWK „Dymitrow” w Bytomiu na rzecz byłych działaczy NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonej sprawy stwierdzono, że wokół Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. zgromadziła się grupa działaczy zdelegalizowanych struktur „Solidarności”, która odbywała regularne spotkania, uczestniczyła w Mszach św. za Ojczyznę, angażowała się w kolportaż ulotek, w których krytykowano sytuację społeczno-polityczną kraju. Wanda Dragon była wymieniana jako jedna z osób skupionych wokół ww. parafii. IPN Ka 048/569 (43543/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. twórcy Wolnych Związków Zawodowych na terenie Katowic, utrzymującego szerokie kontakty z regionalnymi, jak i krajowymi działaczami opozycji. Wanda Dragon figuruje w SOR „Emisariusz” w związku z próbą przytwierdzenia przy KWK „Wujek” tablicy pamiątkowej w dn. 4.12.1983. W meldunku operacyjnym z dn. 6.12.1983 wskazano, że ww. była podejrzana o zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia, dlatego też przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania. Ww. figuruje również w meldunku z dn. 16.12.1983; została wymieniona wśród osób, które kontaktowały się z rodziną zatrzymanego działacza opozycyjnego z Katowic. IPN Ka 048/916 (44073/II) t. 3
Akta kontrolno-śledcze Dn. 25.07.1985 przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania i zakwestionowano szereg pism, broszur i ulotek, które zostały uznane za „nielegalne”. Od tego dnia zastosowano areszt tymczasowy. Sprawę prowadzono pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (II Ds 74/85/S). Dn. 23.12.1985 sporządzono akt oskarżenia dot. przechowywania wydawnictw krytykujących sytuację społeczno-polityczną kraju, które mogły wywołać niepokoje społeczne. IPN Ka 029/875 (9616/III)
Akta tymczasowo aresztowanej Tymczasowo aresztowana postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach do sprawy II Ds 74/85/S, w związku z oskarżeniem o przechowywanie ulotek, które uznawane były przez władze PRL za nielegalne. Zwolniona z aresztu na mocy postanowienia o uchyleniu aresztu tymczasowego z dn. 25.10.1985. IPN Ka 34/289 (45/85)
Akta sądowe Dn. 7.03.1986 wyrokiem Sądu Rejonowego w Bytomiu II Wydz. Karny skazana za czyn polegający na tym, że w okresie od lutego do 25.07.1985 w Bytomiu przechowywała w mieszkaniu pisma, broszury i ulotki, w których krytycznie oceniano sytuację społeczno-polityczną kraju. Za czyn ten została skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W okresie próby została objęta dozorem kuratora sądowego. Dn. 9.09.1986 postanowieniem Sąd Rejonowy w Bytomiu darował w całości karę pozbawienia wolności. Dn. 23.06.1989, na podstawie ustawy z 29.05.1989, SR w Bytomiu postanowił o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć występku, za który ww. została skazana dn. 7.03.1986 i zarządził zatarcie skazania. IPN Ka 612/1 (II K 54/86) t. 1-4
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice na okres od 27.05.1982 do 27.05.1984 w związku z postępowaniem przygotowawczym RSD-6/82. W 1986 r. uzyskała zgodę na wyjazd na stałe do RFN, zgodnie z polityką ułatwiania wyjazdu byłym aktywnym działaczom NSZZ „Solidarność” w celu uniknięcia w przyszłości ich zaangażowania w działalność „wrogą” wobec partii i rządu. IPN Ka 188/58335 (EABT 58335)
Akta sądowe Wyrokiem z dn. 2.06.1992 wznowiono postępowanie w sprawie ww. i uchylając wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 17.03.1982 uniewinniono ww. od popełnienia przypisanego czynu. IPN Wr 101/6366 (SOW-195/82)
Akta sądowe Postanowieniem z dn. 14.04.2008 Sąd Okręgowy Wydz. V Karny stwierdził nieważność wyroku z dn. 7.03.1986. IPN Ka 612/1 (II K 54/85) t. 3
.