Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Czuma
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 07-12-1938
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Lubow
Dodatkowe informacje:

PplWa 50/08/1/3 zarządzenie z dnia 24.12.2008 dotyczące Andrzeja Boboli Czumy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Czuma figuruje w Sprawie Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. „X-10” (nr rej. 704). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III KMO m.st. Warszawy w latach 1962-1963. Zanotowany powód tej inwigilacji Andrzeja Czumy: „wrogi stosunek do ustroju PRL – kontakty z duszpasterstwem akademickim”. Prowadzenie SOO krypt. „X-10” zakończono dn. 23.11.1963. IPN BU 0208/1885 (2123/III), IPN BU 01286/1759 (2123/3) mikrofilm.
Andrzej Czuma figuruje w Sprawie Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. “Stażysta” (nr rej. 2548). Sprawa ta była prowadzona od stycznia 1965 przez SB z Wydz. III KMO m.st. Warszawy i następnie przez SB z Wydz. III KW MO Warszawa. Prowadzenie SOO krypt. “Stażysta” i inwigilacji Andrzeja Czumy zakończono dn. 2.02.1966. IPN BU 01820/17 (6851/III), IPN BU 01917/61 (3817/3) mikrofilm.
Andrzej Czuma był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji, którą 21.03.1968 przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. Dnia 10.10.1969 materiały przekazano do dalszego prowadzenia do Wydz. I Dep. IV MSW, który zarejestrował je pod nr. 27247 jako Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Rewident". Obszerne akta rozpracowania operacyjnego krypt. "Rewident" dotyczą Andrzeja Czumy oraz innych członków i działań "nielegalnej organizacji" pod nazwą "Ruch". Obejmują materiały SB od momentu założenia tej sprawy w czerwcu 1969 do czasu dokonania aresztowań kilkudziesięciu członków i aktywistów "Ruchu" (w czerwcu 1970), w tym Andrzeja Czumy. Akta te zawierają m.in. notatki informacyjne SB, materiały operacyjne, notatki i zapisy dotyczące podsłuchów prowadzonych na polecenie Wydziału I Departamentu IV MSW, plany działań SB, wykazy osób podejrzanych, korespondencję jednostek SB. Akta te zarchiwizowano w roku 1971 pod sygn. 47069/II, a później włączono do akt kontrolno-śledczych o sygn. 6851/III. IPN BU 01820/17 (6851/III), IPN BU 01917/61 (3817/3) mikrofilm.
W czerwcu 1970 prowadzenie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rewident” (nr rej. 27247) przejął Dep. III MSW. Na temat Andrzeja Czumy zapisano w tych aktach między innymi: „Organizator nielegalnej organizacji >Ruch< na kraj w latach 1963-1970 (…). Członek kolegium redakcyjnego >Biuletynu<, organu propagandowo-instruktażowego. (…) Czynił przygotowania do podpalenia budynku Muzeum Lenina w Poroninie w 1970 r. (…). Utrzymywał bliski kontakt z klerem”. Prowadzenie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rewident” zakończono dn. 14 kwietnia 1972 składając jej materiały w Biurze „C” MSW pod sygn. 47069/II, a dn. 12.12.1973 włączono je do sygn. 6851/III (sfilmowano pod sygn. 3817/3). IPN BU 01820/17 (6851/III), IPN BU 01917/61 (3817/3) mikrofilm.
Akta śledcze (nr rej. 13/70) Wydz. I Biura Śledczego MSW w sprawie organizacji „Ruch”, wykrytej przez SB w ramach operacyjnego rozpracowania krypt. „Rewident”, były prowadzone od 20 czerwca 1970. Zawierają m.in. zapisy SB stwierdzające, iż Andrzej Czuma został aresztowany dn. 20.06.1970 i w procesie członków „Ruchu” skazany dn. 23.10.1971 wyrokiem Sądu Woj. dla m.st. Warszawy na łączną karę 7 lat więzienia, pozbawienia praw publicznych na 3 lata i grzywnę 5 tys. zł. Wskutek zastosowania amnestii, karę tę zmniejszono najpierw do 5 lat, a ostatecznie Andrzeja Czumę zwolniono z więzienia we wrześniu 1974. Materiały ww. śledztwa złożono dn. 5.12.1973 w Biurze „C” MSW pod sygn. 6851/III, a następnie sfilmowano (sygn. 3817/3). IPN BU 01820/17 (6851/III), IPN BU 01917/61 (3817/3) mikrofilm.
Andrzej Czuma występuje wraz z kilkunastoma innymi osobami w aktach śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KS MO przeciwko tym członkom organizacji „Ruch”, którzy byli sądzeni w odrębnym procesie. W końcu sierpnia 1971 akta te złożono w Biurze „C” MSW pod sygn. 2128/II, następnie je sfilmowano (sygn. 2128/2). IPN 02041/34 (2128/II), IPN 02065 (2128/2) mikrofilm.
Andrzej Czuma występuje wraz z kilkoma innymi osobami w aktach śledztwa prowadzonego w latach 1970-1972 przez Wydz. Śledczy KW MO w Lublinie przeciwko tym członkom organizacji „Ruch”, którzy prowadzili działalność niepodległościową w Lublinie. W dniu 18.12.1972 materiały te złożono w Wydz. „C” KW MO Lublin pod sygn. 14390/III. IPN Lu 023/5 (14390/III).
Andrzej Czuma występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach śledztwa prowadzonego w latach 1970-1972 przez Wydz. Śledczy KW MO w Łodzi przeciwko tym członkom organizacji „Ruch”, jak np. Benedykt Czuma czy Andrzej Woźnicki, którzy prowadzili działalność niepodległościową w Łodzi. W lutym 1972 materiały te złożono w Wydz. „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 945/III. IPN Ld pf 15/64 (945/III).
Materiały ewidencyjne Sekretariatu Kierownictwa KS MO w Warszawie z roku 1974 obejmują między innymi opracowanie SB zatytułowane "Faktologia". Akta te dot. działalności konspiracyjnej organizacji „Ruch” w latach 1969-1970 i zawierają m.in. charakterystyki ww. organizacji i jej członków oraz kwestionariusze osobowe członków „Ruchu”, w tym Andrzeja Czumy. IPN 0644/252 (1615/R).
Andrzej Czuma figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (bez krypt.) o numerze rej. 14604. Sprawa ta była prowadzona przeciwko Andrzejowi Czumie i jego współpracownikom z antykomunistycznej i wolnościowej organizacji "Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela" (ROPCiO) od 18 listopada 1976 przez SB z Wydz. IIIA KS MO Warszawa. Dnia 1.07.1978 dalsze prowadzenie tej sprawy przejął najpierw Wydz. IIIA-1, a dn. 21.07.1978 Wydz. III-2 KS MO. W ramach ww. sprawy inwigilowano i kontrolowano: kontakty Andrzeja Czumy z innymi działaczami opozycji, przewodzenie "nielegalnej organizacji" pod nazwą „Wspólnota”, działania Andrzeja Czumy w ROPCiO, kolportaż podziemnych wydawnictw, a od jesieni 1980 działalność w NSZZ „Solidarność”. Dnia 23.10.1984 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 8254/II, a później je sfilmowano (sygn. 8254/2). IPN BU 0256/132 (8254/II), IPN BU 01322/2673 (8254/2) mikrofilm.
Andrzej Czuma występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Żaczek” (nr rej. 24767). Sprawa ta była prowadzona w latach 1976–1982 przez SB z Wyd. III KM MO Łódź wobec mieszkańca Łodzi, sygnatariusza petycji przeciwko zmianom w konstytucji PRL w 1976 roku, utrzymującego kontakty z działaczami KOR i ROPCiO. IPN Ld 047/413 (05963/2) mikrofilm.
Andrzej Czuma występuje wraz z kilkunastoma innymi osobami w meldunkach operacyjnych SB z Wydz. III KW MO Poznań z lat 1977-1978 dotyczących działalności ROPCiO na terenie Poznania. IPN Po 06/215/6 (292/18), IPN Po 06/215/4 (292/19).
Andrzej Czuma występuje wraz z kilkuset innymi osobami w aktach Sprawy Obiektowej krypt. „Klan”, potem „Związek” (nr rej. 37004) prowadzonej w latach 1980-1983 przez SB z Wydz. IIIA KW MO Gdańsk, a dotyczącej działalności NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 7, k. 20-21, 29-30, t. 20, k. 126, t. 21, k. 132.
Andrzej Czuma figuruje w aktach śledczych SB z Wydz. Śledczego KS MO z lat 1976-1978 (nr rej. S-39/76) dot. „nielegalnego gromadzenia oraz sporządzania i rozpowszechniania dokumentów o treści antypaństwowej". To śledztwo zakończono dn. 10.11.1978. IPN BU 0141/7 (2613/III), IPN BU 01326/92 (F-2613/3) mikrofilm.
Akta śledcze Wydz. Śledczego KS MO z lat 1978-1988 zawierają m.in. akta (nr rej. S-26/78) stwierdzające, iż w roku 1978 Andrzej Czuma został objęty zarzutem „udziału w związku mającym na celu przestępstwo”, czyli działalności w ROPCiO. Następnie został przerejestrowany do odrębnego postępowania (nr S-14/82). Materiały sprawy nr S-26/78 złożono dn. 22.06.1988 w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 3342/III i sfilmowano pod sygn. F-3342/3. IPN 0331/539 (3342/III), IPN 01326/435 (3342/3) mikrofilm.
Zapisy ewidencyjne SB z Wydz. III-2 KS MO z roku 1982 stwierdzają, iż Andrzej Czuma był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1981 na wniosek Wydz. III-2 KS MO jako działacz ROPCiO i doradca NSZZ „Solidarność”. Był osadzony w areszcie MSW na warszawskiej Białołęce. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W 1982 roku Andrzej Czuma został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KS MO (pod numerem S-14/82 (II Ds. 5/82), włączonym następnie do postępowania nr S-27/85 (II Ds. 35/85), pod zarzutem „udziału w związku p.n. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którego celem była działalność przestępcza polegająca na rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw”. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła to postępowanie dn. 19.12.1985. Sprawę zdjęto z ewidencji dn. 4.03.1988. Dnia 24.02.1988 materiały złożono w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 3327/III, później sfilmowano (sygn. F-3327/3). IPN 0331/535 (3327/III), IPN 01326/424 (3327/3) mikrofilm.
Andrzej Czuma występuje w aktach śledczych Wydz. Śledczego KM MO Łódź z lat 1970-1972 w aktach dotyczących Stefana Myszkiewicza-Niesiołowskiego. IPN Ld pf 15/64 (945/III).
Materiały administracyjne KW MO/ WUSW Łódź zatytułowane „Oceny stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1974-1978. Materiały kierownictwa SB KW MO Łódź” oraz „Meldunki dot. sytuacji polityczno-operacyjnej z okresu 01.01.1985 - 30.04.1985” zawierają między innymi zapisy dotyczące Andrzeja Czumy. IPN Ld pf 10/974 (1445/X) t. 1-3, IPN Ld pf 13/440 (2921/XA) t. 1.
W teczce pracy tajnego współpracownika łódzkiej SB (z Wydz. III) o pseud. „Derek” (nr rej. 34738) znajdują się jego doniesienia dotyczące Andrzeja Czumy z lat 1975-1981. IPN Ld 0082/48 t. 2, 3 (45233/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika łódzkiej SB (z Wydz. III) o pseud. „Szary” (nr rej. 37876) obejmującej akta z lat 1979-1983 znajdują się jego doniesienia dotyczące między innymi Andrzeja Czumy. IPN Ld 0040/558 t. 2 (44075/I).
W obszernej teczce pracy tajnego współpracownika łódzkiej SB (z Wydz. III) o pseud. „Jarosław” (nr rej. 34888) obejmującej akta z lat 1981-1988 znajdują się jego doniesienia dotyczące między innymi Andrzeja Czumy. IPN Ld 0082/1 t. 5, 6 (38604/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika o pseud. „Piotr” (nr rej. 54172) prowadzonej przez SB z Wydz. III KWMO/WUSW w Łodzi obejmującej akta z lat 1981-1988 znajdują się jego doniesienia dotyczące między innymi Andrzeja Czumy. IPN Ld 0040/1037 t. 2 (45174/I).
W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika SB (byłego uczestnika spotkań w Duszpasterstwie Akademickim oo. jezuitów w Łodzi, wytypowanego do werbunku w 1979 roku w celu dostarczania informacji na temat działalności członków ROPCiO) znajdują się zapisy dotyczące między innymi Andrzeja Czumy. IPN Ld 0040/97 (43005/I).
.