Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walenty
Nazwisko: Zora
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 24-02-1901
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne, zawierające raporty od 01.1945 do 01.1946 PUBP w Łasku z siedzibą w Pabianicach. W. Zora figuruje na liście byłych członków Armii Krajowej (AK), aresztowanych w w/w okresie. IPN Ld PF10/528 (616/X).
Materiały operacyjne z lat 1945-1956 na inną osobę - byłego żołnierza oddziału partyzanckiego "Grom" AK działającego w pow. piotrkowskim wcielonego do 25 pp AK w 1945 r. Walenty Zora występuje jako były Komendant Obwodu m. Pabianic w raporcie kierownika PUBP w Pabianicach skierowanego do WUBP w Łodzi z dn. 18.08.1945. IPN Ld 011/211 (1678/II).
Akta osobowe. Teczka akt personalnych żołnierza: szeregowego (byłego chorążego) Zory Walentego. Prowadzona w latach 1945-1954 przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). W aktach odnajdujemy odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Łodzi z dn. 15.01.1947 (nr Sr. 8/47). IPN BU 1842/775 (34/54/5171).
Materiały administracyjne WUBP Łódź dot. nielegalnych organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie powiatu łaskiego i Pabianic w latach 1945-1953. W. Zora występuje na liście osób zatrzymanych po ataku „żołnierzy konspiracji” na areszt PUBP w Pabianicach w dn. 11.06.1945. IPN Ld PF10/439 (514/X).
Materiały administracyjne WUBP/ WUds.BP w Łodzi, dot. nielegalnych organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działającego na terenie województwa łódzkiego w latach 1945-1956. Walenty Zora ps. „Jan”, „Okular”, występuje w materiałach jako twórca „nielegalnej” org. Wolność i Niezawisłość (WiN)” na terenie Pabianic i powiatu łaskiego, Komendant Obwodu WiN, zastępca szefa wywiadu Okręg Łódzkiego AK. Figuruje na liście osób zatrzymanych przez UB za działalność w org. WiN. IPN Ld PF10/433 t. 2, 4 (508/X).
Materiały administracyjne Wydz. III WUBP/ WUds.BP w Łodzi oraz Wydz. III UBP na m. Łódź dot. rozpracowania Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej za lata 1945-1956. W. Zora występuje w materiałach początkowo jako chorąży w Komendzie Obwodu m. Pabianic, kolejno jako był Komendant Obwodu AK w m. Pabianice oraz prezes obwodów org. WiN w Pabianicach. IPN Ld PF10/670 t. 1-3 (895/X).
Materiały administracyjne, zawierające sprawozdanie roczne Sekcji Śledczej PUBP w Radomsku za rok 1946 oraz sprawozdania dekadowe pionu III PUBP w Radomsku za okres od 04.05.1946 do 04.08.1946. W. Zora występuje w wykazie czołowych członków org. WiN, jako kierownik Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) w Pabianicach, prezes obwodu WiN m. Pabianic, skazany w 15.01.1947 na 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. IPN Ld PF10/252 (262/X).
Akta śledcze. Śledztwo nr 405/n/46 prowadzone przez Wydz. Śledczy WUBP Łódź w okresie 19.11.1946-18.02.1947 przeciwko osobom podejrzanym o przynależność do organizacji WiN na terenie Łodzi, tj. o czyn z art. 86§1 i 2 kk WP. Z. Walenty występuje w materiałach jako osoba przesłuchiwana w sprawie. Pojawia się także w zeznaniach innych osób. IPN Ld PF12/1989 (6557/III, 6557/VII).
Akta śledcze. Śledztwo nr 405/n/46 prowadzona przez Wydz. Śledczy WUBP w Łodzi w okresie 18.11.1946-22.12.1946, przeciwko W. Zorze i innym osobom podejrzanym o przynależność do nielegalnej org. WiN na terenie woj. łódzkiego. W. Zora został zatrzymany w dn. 23.11.1946, zastosowano wobec niego areszt tymczasowy do dnia rozprawy sądowej. Akt oskarżenia Naczelnika Wydz. Śledczego WUBP w Łodzi został wystawiony 22.12.1946. IPN Ld PF12/2055 t. 1-3 (6761/III).
Akta sądowe. Sprawa karna nr Sr. 8/47 prowadzona przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w od 10.01.1947 przeciwko W. Zorze i innym osobom podejrzanym o przynależność do nielegalnej org. WiN na terenie woj. łódzkiego. Został on skazany został wyrokiem WSR w Łodzi nr Sr. 8/47 z dn. 15.01.1947 z art. 86§2 KKWP na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na lat 5 oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy ustawy o amnestii z dn. 22.02.1947 zastosowano w dn. 24.05.1947 wobec W. Zory złagodzenie kary więzienia do lat 5. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu na mocy ustawy o amnestii z dn. 27.04.1956 postanowił o darowaniu kary o utracie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz kary utraty mienia (o ile nie została wykonana). Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi 06.09.1991, wyrok z dn. 15.01.1947 został uznany za nieważny. IPN Ld 200/58 (Sr. 8/47), IPN Ld 200/59 (Sr. 8/47).
Akta penitencjarne. W. Zora został zatrzymany przez WUBP w Łodzi w dn. 23.11.1946, zastosowano wobec niego areszt tymczasowy do dnia rozprawy sądowej. Skazany 15.01.1947 przez WSR w Łodzi. Njapierw przetransportowany do więzienia w Łodzi przy ul. Sterlinga, następnie od 26.06.1947 do 30.05.1950 odbywał karę w więzieniu we Wronkach. Umieszczony następnie w więzieniu karno-śledczym w Łodzi przy ul. Karaszewskiego - znajduje się na liście w księdze głównej więźniów w/w zakładu z lat 1950-1952 (poz. nr 2). W dn. 07.05.1951 przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Zwolniony 23.11.1951. Akt osobowych więźnia nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych i akt sądowych: IPN Ld 7/153 (3/9), IPN Po 3/68, IPN Po 3/69, IPN Po 3/57, IPN Po 3/64. IPN Ld PF12/2055 t.3 (6761/III).
Akta sądowe. Sprawa karna nr Sr. 75/47 prowadzona od 21.01.1947 do 12.04.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi przeciwko osobom, oskarżonym o działalność w nielegalnej organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) na terenie województwa łódzkiego w okresie od II poł. 1945 r. do początków grudnia 1946 r., tj. o czyny z art. 86§1 i 2 kk WP i innych. Walenty Zora występuje w materiałach jako świadek. IPN Ld 6/54 (Sr. 75/47).
Akta śledcze. Śledztwo nr 152/WŁ/51 prowadzone przez Wydz. III WUBP w Łodzi w dn. 20.09.1950-08.01.1952 na inne osoby. W. Zora występuje w raporcie do szefa WUBP w Łodzi z dn. 18.12.1950, w którym występuje jako osoba przesłuchiwana w śledztwie. Figuruje jako członek org. WiN w Pabianicach, który werbował do tej org. ochotników i pracował przy drukowaniu ulotek. IPN Ld PF12/1165 t. 6 (3736/III, 3736/VII).
Akta śledcze. Śledztwo nr 471/WŁ/50 prowadzone w okresie 15.09.1950-29.05.1951 na inne osoby podejrzane o przynależność do Inspektoratu Łódzkiego AK, tj. o przestępstwo z art. 86§2 kk WP i innych. W. Zora figuruje na liście osób zatrzymanych przez grupę śledczą. IPN Ld PF12/1057 t. 1 (3480/III, 3480/VII).
Akta sądowe. Sprawa karna nr Sr. 143/51 prowadzona przez WSR w Łodzi w okresie 03.10.1950-21.04.1951 przeciwko innym osobom - funkcjonariuszom PUBP w Łasku z siedzibą w Pabianicach, oskarżonym o działalność w AK na terenie Pabianic w okresie od kwietnia do września 1945 oraz ujawnienie informacji stanowiących tajemnice państwową osobom nieupoważnionym. W. Zora występuje w protokołach przesłuchań innych osób jako osoba aresztowana i umieszczona w areszcie PUBP w Pabianicach. IPN Ld 6/1349 (Sr. 143/51).
Akta sądowe. Sprawa karna nr Sr. 171/51 prowadzona przez WSR w Łodzi w okresie 13.11.1950-02.05.1951 na funkcjonariusza PUBP w Łasku z siedzibą w Pabianicach, oskarżonego o przekazanie w marcu 1945 dokumentów stanowiących tajemnicę państwową przedstawicielowi wywiadu Armii Krajowej (AK) w Łodzi. W. Zora występuje w raporcie z dn. 16.10.1945, jako osoba należąca do oddziału AK działającego na terenie pow. łaskiego. IPN Ld 6/1369 (Sr. 172/51).
Akta śledcze. Śledztwo nr 14/WŁ/51 prowadzone przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi w dn. 25.11.1950–06.03.1952 na inne osoby, podejrzane o przynależność do Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", tj. o przestępstwo z art. 86§2 kk WP i innych. W. Zora figuruje w wykazie osób zatrzymanych przez grupę śledczą, jako były Komendant Obwodu WiN na m. Pabianice, przebywający wówczas w więzieniu karno-śledczym w Łodzi przy ul. Karaszewskiego. IPN Ld PF12/1028 t. 3 (3371/III, 3371/VII).
Materiały operacyjne dot. W. Zory i innych osób powiązanych z org. WiN, zawierające: meldunki, odpisy wyroków, raporty oraz plany operacyjne WUBP w Łodzi oraz WUds.BP w Łodzi. W. Zora figuruje w odpisie wyroku z dn. 15.01.1947. IPN Ld 011/1509-1510 (10739/II-10740/II).
Rozpracowanie Obiektowe krypt. „Pająk” założone w dn. 27.03.1951 przez Wydz. III WUBP w Łodzi na członków Komendy Okręgu Łódzkiego WiN – w tym W. Zorę, jako Komendanta Obwodu m. Pabianic, ps. „Jan”. Występuje on w raporcie o wszczęciu rozpracowania, jako dowódca rejonu ZWZ/AK m. Pabianic, skazany wyrokiem sądu na 10 lat pozbawienia wolności. Rozpracowanie zakończono 05.01.1955. Materiałów RO krypt. „Pająk” nie odnaleziono. Szczątkowe informacje zachowały się w aktach o sygn. IPN Ld 011/1509-1510. IPN Ld 011/1509-1510 (10739/II-10740/II).
Materiały administracyjne, zawierające sprawozdania miesięczne Wydz. III WUBP w Łodzi za rok 1952. W. Zora występuje w materiałach jako były Komendant Obwodu AK w Pabianicach, który w okresie wyborczym był profilaktycznie zatrzymywany. IPN Ld PF10/44 (46/X).
Akta sądowe. Sprawa karna nr Sr. 291/52, prowadzona przez WSR w Łodzi w okresie 13.07.1952-17.09.1952 na inną osobę oskarżoną o działalność w organizacji WiN na terenie pow. łaskiego w okresie od października 1949 do lipca 1952, pobicie funkcjonariusza UB w dniu 18.01.1950 oraz nielegalne przechowywanie broni palnej w latach 1945-1951. W. Zora występuje w charakterystyce sprawy jako osoba stojąca na czele „nielegalnej org. WiN” na terenie pow. łaskiego pod ps. „Okular-Jan”., która werbowała do tej organizacji inne osoby. Aresztowany w 1946 roku, występuje w uzasadnieniu wyroku do powyższej sprawy. IPN Ld 6/1817 (Sr. 291/52).
Akta śledcze. Śledztwo nr 16/Ł/53 prowadzone przez PUBP w Łasku w okresie 12.12.1953-04.06.1954 na inne osoby, podejrzane o przynależność do Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". W. Zora występuje w uzasadnieniu wyroku sądu do sprawy nr 291/52 z dn.17.09.1952 jako osoba stojąca w 1946 r. na czele nielegalnej org. WiN o ps. „Okular”. Ponadto figuruje w „Charakterystyce kontrrewolucyjnej org. działającej na terenie Łodzi i pow. łaskiego pod nazwą: WiN”. IPN Ld PF12/1854 (5866/III, 5866/VII).
Materiały administracyjne, zawierające sprawozdania miesięczne kierownictwa WUds.BP w Łodzi za okres od stycznia do września 1955. W. Zora występuje w materiałach jako były Komendant Obwodu AK w Pabianicach, podlegający stałej kontroli informatorów UB. IPN Ld PF10/5 (5/X).
Sprawa Ewidencji Obserwacyjnej, nr rej. 86, prowadzona od 23.05.1955 przez PUds.BP w Łasku z siedzibą w Pabianicach na Walentego Zorę. Sprawę zakończono i złożono do archiwum w dn. 20.12.1960 do nr arch. (2238/IV). Materiały zniszczono protokołem 888/88 p. 17. Materiałów o sygn. 2238/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne, zawierające sprawozdania kwartalne PUds.BP w Łasku z siedzibą w Pabianicach za I-III kwartał 1956. W. Zora występuje w sprawozdaniu jako były Komendant Obwodu AK. IPN Ld PF10/129 (136/X).
Materiały administracyjne KMMO Pabianice, zawierające: meldunki, plany raporty, informacje, notatki i wytyczne z lat 1956-1958, dot. wyborów do sejmu PRL w roku 1957 z terenu woj. łódzkiego. W. Zora występuje w Biuletynach Informacyjnych KMMO Pabianice z dn. 20.12.1956 i dn. 24.12.1956 oraz w raporcie z dn. 20.12.1956. W powyższych figuruje jako były Komendant org. AK na m. Pabianice, aktywny działacz AK oraz osoba pozostająca pod stałą obserwacją w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej. IPN Ld PF10/421 t. 2 (490/X).
Materiały administracyjne zawierające meldunki sytuacyjne i informacje KMMO w Pabianicach dot. sytuacji politycznej w mieście i gminie Pabianice za lata 1956-1958. W. Zora występuje w informacji dot. zagadnienia sanacji z terenu m. Pabianic z dn. 08.07.1957 jako były Komendant Obwodu AK w Pabianicach oraz prezes org. WiN, na którego prowadzona jest sprawa ewidencyjno-obserwacyjna. IPN Ld PF10/361 (381/X).
Materiały administracyjne, zawierające meldunki sytuacyjne i informacje KPMO w Łasku dot. sytuacji politycznej w pow. łaskim w czasie kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL w roku 1957. W. Zora występuje jako były członek AK i org. WiN. IPN Ld PF10/358 (377/X).
Materiały administracyjne KWMO w Łodzi zawierające protokoły, notatki służbowe i sprawozdania dot. kontroli przeprowadzonych w jednostkach terenowych przez Inspektorów ds. Bezpieczeństwa KWMO w Łodzi w roku 1959. W. Zora występuje w raporcie z 06.1959 jako były członek nielegalnej org. WiN, skazany na 10 lat więzienia, figurant sprawy ewidencji obserwacyjnej. IPN Ld PF10/333 t. 4 (348/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne KMMO w Pabianicach za lata 1959-1961. W. Zora występuje w materiałach jako były Komendant Obwodu AK na m. Pabianice, dowódca placówki WiN na terenie Pabianic – za co skazany został na 10 lat więzienia, ponadto jako aktywny harcmistrz, na którego prowadzona była sprawa ewidencyjno-obserwacyjna, krypt. „Komendant”. IPN Ld PF10/192 (199/X), IPN Ld PF10/193 (200/X), IPN Ld PF10/194 (201/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne Wydz. III KWMO w Łodzi za rok 1960. W. Zora występuje jako osoba z kadry starszo-harcerskiej wywodząca się ze środowiska byłych członków AK z terenu Pabianic. Został on zwolniony z harcerstwa w 11.1960 z powodu „oddziaływania ideologicznie na młodzież”. IPN Ld PF10/52 (54/X).
Sprawa Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. „Komendant” nr rej. 318 prowadzona przez KMMO w Pabianicach od 30.10.1961 na Walentego Zorę. Sprawa została zakończona i zdjęta z ewidencji w dn. 26.07.1962. Materiały złożono do archiwum 20.12.1960 i dołączono do wcześniejszej Sprawy Ewidencji Obserwacyjnej nr rej. 86, nr arch. 2238/IV. Materiały zniszczono. Materiałów o sygn. 2238/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne KWMO w Łodzi z roku 1961 zawierające indeks nielegalnych organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających po zakończeniu II wojny światowej oraz w czasie okupacji niemieckiej na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. W. Zora figuruje w materiałach jako były dowódca Obwodu m. Pabianice w Obwodzie Inspektoratu Łódzkiego AK. IPN Ld PF10/449 (524/X).
Materiały administracyjne Wydz. „C” KMMO w Łodzi z roku 1974, zawierające opracowanie nr 95, dot. „Kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą >Wolność i Niezawisłość< w okręgu łódzkim, okres działalności: 09.1945-01.1950”. W. Zora występuje jako Komendant AK m. Pabianic ps. „Okular-Jan”, prezes obwodu WiN w powiecie łaskim, kolporter nielegalnej literatury „winowskiej”. Zbierał informacje dotyczące członków władz terenowych, PPR i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Brał czynny udział w werbowaniu osób do WiN. Aresztowany 23.11.1946 za powyższą działalność i skazany na 10 lat więzienia. IPN Ld 030/95, IPN BU 0186/95.
Materiały administracyjne Wydz. „C” KWMO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 280, dot. kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą Armia Krajowa, za okres działalności: 01.1945-06.1948. Z. Walenty figuruje w materiałach jako były członek ZWZ/AK, pełniący funkcję Komendanta Obwodu m. Pabianice. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB i umieszczony w areszcie, jednak w wyniku zbrojnego napadu na areszt 11.06.1945 dokonanego przez grupę „dyspozycyjno-bojową AK” został uwolniony. IPN Ld 030/280 t. 3, IPN BU 186/279 t. 1.
W teczce personalnej TW ps. "Robotnik" nr rej. 1311 prowadzonej przez KMMO w Łodzi znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza UB z dn. 12.05.1954, w której występuje W. Zora. IPN Ld 0059/545/J (951/1).
.