Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Apoloniusz
Nazwisko: Rokicki
Miejsce urodzenia: Suchawa
Data urodzenia: 18-04-1947
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowany na podstawie decyzji nr 24/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach z dnia 13.12.1981 z nakazem doprowadzenia do Zakładu Karnego w Łowiczu. Był przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Wiskitkach, organizatorem zebrań wiejskich na terenie gminy i woj. skierniewickiego, inicjator akcji protestacyjnych rolników. Jako powód internowania podano, że „kolportował wrogą literaturę i ulotki o treści antypaństwowej”. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 31/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z 19.04.1982. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych pod poz. 6965. IPN Ld 052/8 (5/8/90), IPN Po 161/1.
Akta Internowanego. Rokicki Zbigniew był internowany w okresie 13.12.1981-19.04.1982 w Zakładzie Karnym w Łowiczu. IPN Ld 24/100 (1/81).
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Nowa Wieś” nr rejestr. 4963 prowadzonej przez Wydział IV KWMO/WUSW w Skierniewicach w okresie 18.11.1982-30.08.1989 wobec grupy osób, które były zaangażowane w tworzenie podziemnych struktur NSZZ RI „Solidarność”, organizowanie punktów wytwarzania i kolportażu podziemnej prasy. Sprawę zdjęto z ewidencji 30.08.1989 i przekazano do archiwum pod nr 1067/II. Materiały zniszczono przy protokole niszczenia 2/89. Materiały archiwalne 1067/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Akta kontrolne śledztwa. Dochodzenie RSD 4/83 prowadzone w okresie 08.06.1983-09.08.1983 przez Wydział Śledczy KWMO/ WUSW w Skierniewicach wobec Z. Rokickiego i innych osób podejrzanych o kontynuowanie działalności w zdelegalizowanym NSZZ RI „Solidarność” na terenie woj. skierniewickiego (akta prokuratorskie Ds. 403/83). Sprawę wszczęto po dokonaniu przeszukań pomieszczeń mieszkalnych 06.06.1983 w ramach inwigilacji osób zarejestrowanych do SOR „Nowa Wieś”. Po rewizji zatrzymany, od 08.06.1983 zastosowano wobec Z. Rokickiego areszt, który uchylono 25.07.1983. Dochodzenie umorzono postanowieniem z 08.08.1983 na podstawie ustawy o amnestii. IPN Ld pf 36/37 (71/III), IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90) s. 43, IPN Ld 052/42 (5/43/90).
Akta prokuratorskie. Postępowanie prokuratorskie Ds. 403/83 prowadzone w okresie 08.06.1983-09.08.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach wobec Z. Rokickiego i innych osób. Z. Rokickiego zatrzymano 06.06.1983 i po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego przedstawiono zarzuty uczestniczenia w działalności zawieszonego NSZZ RI „Solidarność”, gromadzenia biuletynów i ulotek oraz ich kolportażu na terenie woj. skierniewickiego. Wobec Z. Rokickiego zastosowano areszt tymczasowy w okresie 08.06.1983-26.07.1983. Dochodzenie umorzono postanowieniem z dnia 08.08.1983 na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. Po rozpatrzeniu wniosku Prokuratora Wojewódzkiego w Łodzi z 16.03.1993, Prokurator Generalny w dniu 17.04.1994 w postanowieniu o zmianie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego uznał za podstawę umorzenia postępowania art. 11 pkt 1 kpk- tj. niepopełnienie przestępstwa. IPN Ld 47/5,6 (Ds. 403/83).
Akta kontrolne śledztwa. Dochodzenie wszczęte 13.06.1984 przez Prokuraturę Rejonową w Żyrardowie (sygn. akt Ds. 753/84) w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości, które mogły wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, tj. o przestępstwo z art. 271§1kk i art. 278§1 kk”. Z. Rokicki wraz z inną osobą został zatrzymany w nocy 12 czerwca 1984 podczas rozrzucania ulotek w okolicach Wiskitek. Aresztowany 13.06.1984. W czasie pobytu w areszcie został objęty kontrolą operacyjną. W aktach śledztwa zamieszczono doniesienie nr 1651/84 z dnia 23.07.1984 dot. Z. Rokickiego. Na mocy amnestii z 21.07.1984 śledztwo zostało umorzone przez Prokuraturę Rejonową w Żyrardowie postanowieniem z 28.07.1984. Z. Rokickiego zwolniono z aresztu 30.07.1984. IPN Ld pf 36/40 (74/III).
Akta penitencjarne. Areszt tymczasowy w związku ze śledztwem RSD 5/84 Z. Rokicki odbywał w okresie od 10.07.1984-do 30.07.1984 w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. IPN BU 483/68 (70).
Materiały administracyjne. W materiałach znajduje się kserokopia pisma informującego Wojewodę Skierniewickiego o powstaniu Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” Województwa Skierniewickiego, której przewodniczącym był Z. Rokicki. Naczelnik Wydziału VI WUSW w Skierniewicach w piśmie z dnia 20.05.1988 skierowanym do Naczelnika Wydziału Śledczego sugerował przeprowadzenie oceny prawnej możliwości ukarania osób wymienionych w piśmie przez Kolegium ds. Wykroczeń. IPN ld 052/75 t. 13 (5/82/90).
Materiały administracyjne. W stenogramach z obrad Okrągłego Stołu z 17.02.1989 Z. Rokicki występuje jako uczestnik obrad podzespołu ds. rolnictwa. IPN BU 353/41 (225/7 t. 2).
Materiały administracyjne. Z. Rokicki występuje w materiałach analitycznych opracowanych przez Biuro Studiów MSW na temat Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z lat 1988-1989. Wymieniony jako członek grupy „postsolidarnościowej” Komitetu. W materiałach znajduje się pismo dyrektora Biura Studiów MSW z 20.12.1988 dotyczące powstania Komitetu Obywatelskiego, zawierające polecenie objęcia kontrolą operacyjną wszystkich jego członków w celu uzyskania informacji o ich działaniach i inicjatywach. IPN BU 0726/56 (222 poz. 34).
Zarejestrowany 10.01.1989 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Doradca” nr rej. 7894 przez Wydział VI WUSW w Skierniewicach. Sprawę zdjęto z ewidencji 30.08.1989 i przekazano do archiwum pod nr arch. 1065/II. Zniszczono przy protokole brakowania 2/89. Materiały archiwalne 1065/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Z. Rokicki był zamieszczony na liście kandydatów do Sejmu i Senatu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” opracowanej przez Zespół ds. Kontaktów z Regionami Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. IPN BU 01619/29 (913n/90).
W opracowaniu analitycznym Biura Studiów MSW z czerwca 1989 Z. Rokicki figuruje w informacji dot. członków „Solidarności” wybranych do Sejmu i Senatu. IPN BU 0726/57 (222/35).
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-302/87 wniesione przez Wydział VI WUSW w Skierniewicach na okres 21.09.1987- 04.09.1989. IPN Ld 535/52583 (EASK 52583).
.