Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Przytuła
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 26-11-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany jako osoba do Sprawy Obiektowej krypt. "Porozumienie". Sprawa dotyczyła rozpracowania NSZZ "Solidarność" w województwie skierniewickim. SO „Porozumienie” prowadzono w okresie 13.11.1980-03.05.1983. Materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum pod sygn. 29/IV. Zniszczono w 1989 r. A. Przytuła został wyrejestrowany w kwietniu 1982 i zarejestrowany pod nowym numerem rej. 4765 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Redaktor”. Materiały o sygn. 29/IV zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 9/81 Komendanta Woj. MO w Skierniewicach za to, że „rozpowszechniał i kolportował fałszywe informacje podważające autorytet PZPR i rządu oraz nawoływał do niepokojów społecznych”. Zwolniony na mocy decyzji nr 32/82 z dn. 15.04.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 6747. IPN Ld 052/33 (5/33/90); IPN Po 161/1, poz. 6747.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-15.04.1982. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/96 (5/81)
Akta internowania W aktach internowania innej osoby znajdują się informacje dotyczące działalności A. Przytuły w NSZZ „Solidarność". IPN Ld 052/29 (5/29/90)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne KWMO/WUSW w Skierniewicach za okres styczeń 1982-maj 1985, przesyłane do MSW. Meldunek z dn. 20.04.1982 zawiera informacje przygotowane dla władz administracyjnych i politycznych dotyczące prawdziwych powodów internowania A. Przytuły czyli działalności w KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transformatorów Radiowych T-19 „Zatra-Unitra” w Skierniewicach, w Komisji Informacji jako redaktor „Biuletynu Informacyjnego” oraz w Prezydium Oddziału NSZZ „Solidarność” Region „Mazowsze”. IPN Ld 052/99 (6/17/90)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną po zwolnieniu z internowania. Dn. 21.11.1985 włączony jako osoba do SOS/SOR krypt. „Powielacz” (nr rej. 3838). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W okresie 21.11.1985-19.12.1986 kontrolowany w ramach sprawy prowadzonej na grupę członków NSZZ „Solidarność” prowadzących podziemną działalność wydawniczą w Skierniewicach - SOR krypt. „Powielacz”. Następnie włączony do kolejnej sprawy - SOS krypt. „Układ”. (SOR krypt. „Powielacz” nr rej. 3838 prowadzono w okresie 13.01.1981-19.08.1989). Materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum pod sygn. 1049/II. Zniszczono za protokołem brakowania 2/89. Mater. 1049/II zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewidenc. i akt admin. IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dn.19.12.1986 zarejestrowany do SOS krypt. „Układ”. Podejrzany o usiłowanie utworzenia „nielegalnej grupy” w Zakładzie Transformatorów Radiowych „Zatra-Unitra” w Skierniewicach. Materiały zdjęto z ewidencji 30.05.1988 i złożono w archiwum pod sygn. 878/II. Mat. o sygn. arch. 878/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 12.04.1989 pod numerem 7980 jako osoba do sprawy krypt. „Zorza” nr rej. 7839, za „prowadzenie działalności opozycyjnej” jako redaktor reaktywowanego „Biuletynu Informacyjnego” oraz członek KZ NSZZ „Solidarność” w ZTR „Zatra-Unitra” po wznowieniu działalności przez związek. Sprawę zdjęto z ewidencji 11.09.1989 i złożono w archiwum pod numerem 1083/II. Materiałów nie odnaleziono, informacje zachowały się w meldunkach operacyjnych Wydz. V WUSW Skierniewice. Mat. sygn. arch.1083/II brak. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewidenc. i akt adm. IPN Ld 052/59 t. 10
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-1156/82 z dn. 16.02.1982, wniesione przez Wydz. V KWMO Skierniewice do dn. 20.12.1983. IPN Ld 535/7383 (EASK 007383)
.