Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Adam
Nazwisko: Staśkiewicz
Miejsce urodzenia: Janikowice
Data urodzenia: 15-06-1949
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. kontroli operacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" w okresie 26.06.1975-01.1990. J. Staśkiewicz był kontrolowany z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” KWB „Bełchatów” oraz udziału w „nielegalnych strukturach związkowych”. W stosunku do ww. prowadzono działania operacyjno-profilaktyczne oraz szereg rozmów ostrzegawczych. IPN Ld 0050/12 t. 1, 2, 4, 5 (25/1/91)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W sprawie założonej na inną rozpracowywaną osobę, znajduje się wyciąg z doniesienia TW ps. „Franek” z dn. 06.12.1984, w którym występuje Z. Staśkiewicz. IPN Ld 067/541 (956/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania konspiracyjnych struktur "Solidarności", prowadzących działalność na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Podczas prowadzenia sprawy 31.10.1983 przeszukano mieszkanie Z. Staśkiewicza. IPN Ld 067/477/J (865/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Inwigilowany w sprawie dot. rozpracowania „nieformalnej grupy opozycyjnej”, utworzonej przez byłych działaczy ZR NSZZ „Solidarność”, skupionej przy kościele oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/788/J (1255/2 mkf)
Materiały operacyjne Z. Staśkiewicz został wymieniony w notatce służbowej z dn. 24.01.1985 na liście osób wytypowanych do przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych ze względu na działalność w „nielegalnych strukturach”. IPN Ld 0050/16 (25/5/91)
Materiały operacyjne Z. Staśkiewicz występuje w notatkach służbowych różnych funkcjonariuszy SB dot. obserwacji i rozpracowania jego działalności. IPN Ld 0050/18 (25/7/91)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną ze względu na „negatywna działalność polityczną”. Kontrola odbywała się w oparciu o informacje z podsłuchu telefonicznego (PT). Sprawę zdjęto z ewidencji 04.12.1987 a Z. Staśkiewicza przerejestrowano do dalszego prowadzenia jako osobę do sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Optymiści” nr rej. 10084. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewidenc. i akt admin. IPN Ld 00294/11 (30/206)
Materiały operacyjne Z. Staśkiewicz występuje w aktach, które zawierają wyciągi z doniesień tajnych współpracowników dotyczące związków zawodowych oraz podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Bełchatowa. IPN Ld 0050/17 (25/6/91)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie założonej celem kontroli przebiegu wyborów do Rady Pracowniczej Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” i Rady Pracowniczej Gwarectwa. Występuje jako jeden z liderów, który może prowadzić kampanię wyborczą i wpływać na korzystny dla „Solidarności” wynik wyborów. IPN Ld 067/1082/J (1586/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje jw. w teczce kontrolnej założonej na sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Gwarek”. Ze względu na znaczenie KWB „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna. IPN Ld 067/1102/J (1607/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 04.12.1987 zarejestrowany jako osoba do SOR krypt. „Optymiści” nr rej. 10084. Sprawa dot. rozpracowania członków Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie i próby rejestracji związku w Sądzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim, w październiku 1987 oraz po wznowieniu działalności w kwietniu 1989. IPN Ld 067/1083 (1587/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje jw. w teczce kontrolnej założonej na sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Optymiści”. Ze względu na znaczenie KWB „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna. IPN Ld 067/1095 (1599/2 mkf)
Materiały spraw o wykroczenie Sprawę wszczęto celem postawienia przed kolegium ds. wykroczeń członków Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie za organizowanie związku, któremu w 1987 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim odmówił zalegalizowania. „Decyzją władz polityczno-administracyjnych odstąpiono od skierowania wniosków do kolegium”. Z. Staśkiewicz był przesłuchiwany w sprawie, przeszukano też jego mieszkanie. IPN Ld 0051/25 t. 4 (9/8/90)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Narcyz” nr rej. 5469 znajdują się doniesienia, w których występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/569 (1878/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Róża” nr rej. 7852 znajdują się doniesienia, w których występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/470 (1748/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Artur” nr rej. 3236 znajdują się doniesienia, w których występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/35 (1063/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Felek” nr rej. 4992 znajdują się doniesienia, w których występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/390 (1647/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Iza” nr rej. 7749 znajduje się doniesienie, w którym występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/352 (1583/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Motylek” nr rej. 8084 znajdują się doniesienia, w których występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/208 (1351/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Tokarz” nr rej. 6046 znajdują się doniesienia, w których występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/391 (1648/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Monter” nr rej. 6107 znajdują się doniesienia, w których występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/571 (1880/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Tolek” nr rej. 6184 znajduje się doniesienie, w którym występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/374 t.2 (1624/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Witek” nr rej. 6189 znajduje się doniesienie, w którym występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/498 (1791/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „Bronek” nr rej. 3493 znajduje się doniesienie, w którym występuje Z.Staśkiewicz. IPN Ld 0031/570 (1879/I)
.